Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


4A - Obecné rysy výchovy

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

4A OBECNÉ RYSY VÝCHOVY − výchova je vždy konkrétní povahy a byla a je determinována (určena a vymezena) − naše současná výchova je historicky podmíněný model, odpovídající podmínkách české demokratické společnosti − výchovu chápeme jako jeden z význ. činitelů rozvoje společnost, vedle činitelů EKN, morálních a kulturních − je nezbytně nutné uvědomovat si dělení výchovy dle míry intencionality na záměrnou a nezáměrnou Rysy výchovy 1. Konkrétnost − Každá výchova probíhá v určité době, pro určitou společnost − Je podmíněna cíli společnost − Mezi společností a výchovou existuje přímá vazba 2. Permanentní charakter − znamená celoživotní rozvíjení osobnost jedince − do 20 let probíhá tzv. heteroedukace – výchova se uskutečňuje v rodině, ve škole = výchova druhým jedincem − po 20 letech probíhá tzv. autoedukace – sebevýchova v dospělosti 3. Univerzální charakter − Výchova není záležitostí jedné skupiny, ale dotýká se každého člena společnosti v určité životní situaci − výchova je určená všem – zdravím, handicapovaným, nadaným − Probíhá v rodině, ve škole, v mimoškolském zařízení, ve společenských organizacích − Prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků 4. Mnohostranná orientace − Typický znak moderní výchovy − Zahrnuje přípravu jedince pro základní společenské role − Jedinec je veden všemi směry 5. Internacionalizace a globalizace − Výchova není uzavřená do hranic jednoho státu − Zahrnuje spolupráci mezi národy a státy celého světa v oblasti výchovy a vzdělávání − Realizaci mezinárodních výměnných pobytů učitelů i studentů − Tvorbu mezinárodních učebnic a studijních materiálů − Mezinárodní vzdělávací a výchovné projekty (např. TEMPUS, ERASMUS, LEONARDO DA VINCI) Výchovu jedince ovlivňují Vnitřní podmínky − nutnost respektovat individuální tempo žáka − temperament ovlivňuje citové ladění, prožívání a reagování žáka − je třeba respektovat rozdíly ve výkonových vlastnostech (schopnosti, dovednosti, vědomosti) − uplatňují se rozdíly v motvaci žáků Vnější podmínky − komplex přírodních a společenských okolnost, ve kterých výchova probíhá − jsou dány dosaženou úrovní vývoje životního prostředí − jedná se například o vybavení třídy, vyvětrání, osvětlení, způsob podání látky, teplota, … Výchovné předpoklady jedince můžeme rozdělit do tří kategorií 4A OBECNÉ RYSY VÝCHOVY 1) fyzické − požadavky týkající se celkové tělesné zdatnosti a zdraví, fyzického typu, výšky těla a délky končetin, pohybové pružnosti a uvolněnosti − požadavky na citlivost smyslových orgánů, motoriku, koordinaci − stav těla často souvisí s nižší výkonnost v učení (únava po tělesné aktivitě, bolest, hlad) 2) psychické předpoklady − schopnosti a nadání pro určitou činnost ve výchovně-vzdělávacím procesu − je třeba odlišit schopnost od vloh − vlohy: • chápeme jako vrozené anatomicko-fyziologické zvláštnost organismu • vlohy jsou základem rozvoje schopností • schopnosti samy jsou pak výsledkem tohoto vývoje − schopnost: • chápeme jako podmínku rychlého a úspěšného osvojování vědomost, dovednost a návyků • pro rozvoj schopností je zapotřebí, aby si jedinec osvojil vědomosti, dovednosti a návyky • na rozdíl od vědomostí jsou trvalejšího charakteru, ale jejich utváření je pomalejší • ve výchovně-vzdělávacím procesu je nutné v maximální možné míře zajistit odpovídající podmínky pro nejvýznamnější činnosti, ve kterých se schopnosti mohou utvářet a zejména rozvíjet − dva názory na současné pojet výchovy a vzdělávání v souvislost s psychickými předpoklady: • dominuje role vrozených vlastnost: ty jsou nejdůležitějším a nejzásadnějším faktorem • teorie mastery learningu (zvládající učení): ▪ každý jedinec bez ohledu na vrozené vlastnosti má možnost zvládnout stejné množství látky pokud mu k tomu je poskytnut dostatek prostoru a času ▪ je třeba respektovat vlastní tempo žáků − velmi důležitým faktorem je i výchovně-vzdělávací styl žáka: • kognitvní: převážně vrozený • učební: získaný v průběhu života (zrakový, kinestetický nebo sluchový typ) • každý jedinec má svůj vlastní učební styl – individuální způsob osvojování poznatků, který je určující v přístupu k učení → zahrnuje složky poznávací, motivační, emocionální, sociální, vliv vnějších a vnitřních podmínek 3) sociální předpoklady − významným faktorem je sociální situace realizovaná zejména v rodině − soc. situace: významný činitel, sociální vazby mohou vzdělávání a výchovu motivovat pozitivně, ale i zasahovat rušivě − jeden z významných činitelů je vytvoření pozitivní pedagogické atmosféry − problematka rodiny: jejích zájmy, postoje, finanční zabezpečení − velmi důležitá je také dosavadní vzdělanostní úroveň − dosavadní vzdělanostní úroveň je příznivá za předpokladu, že dosavadní vědomosti, dovednosti, návyky i postoje, zájmy a potřeby jsou na úrovni žádoucí z hlediska další výchovně-vzdělávací činnosti 4A OBECNÉ RYSY VÝCHOVY Výsledek výchovně-vzdělávacího procesu − vždy komplexní rozvoj jedince: • rozvoj jedince po všech stránkách jeho osobnosti • stimuluje žákovi mravní, světonázorové a etické postoje ke světu, ale také estetické, pohybové a pracovní kvality • podporuje žákovy potřeby a chování • ovlivňuje sociální chování žáka − cíl: • naučit člověka nést odpovědnost za svá rozhodnut • jedinec by měl být veden k sebepoznání Postavení jedince v pedagogickém procesu − tradiční model výchovy: pedagog jako subjekt pedagogického procesu a žák jako objekt přijímací informace − moderní pedagogické myšlení: • vychovávaný jedinec není jen příjemcem, ale i tvůrcem • pedagog je spíše průvodcem − Autoritativní výchova málo respektuje jedince a sleduje pouze osvojení předem daných vědomostí − Výchova jedinci zabezpečuje proměny, které si jedinec sám žádá − Výchova by měla být spoluprací pedagoga s vychovávaným jedincem

Témata, do kterých materiál patří