Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2A - Přehled základních pedagogických pojmů

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (74,17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

2A PŘEHLED ZÁKLADNÍCH PEDAGOGICKÝCH POJMŮ − Rozlišujeme velký počet pedagogických pojmů − Jejich definice nemusí být ujasněná, liší se dle autorů a zdrojů Edukace − zahrnuje v sobě jak výchovu, tak i vzdělávání − můžeme říci, že je to věda zabývající se výchovou a vzděláváním Výchova − cílevědomé, záměrné, organizované a plánovité působení, při kterém dochází k všestrannému formování osobnosti − specificky lidská činnost − výchova ve společnosti zajišťuje předávání „duchovního majetku“ z generace na generaci − výchova je hlavní složkou procesu socializace (začleňování člověka do společnosti) − při výchově dochází k vzájemnému působení mezi vychovávajícím a vychovávaným → obě strany jsou aktivní, vedoucí roli má pedagog − znaky výchovy: • záměrnost • cílevědomost • dlouhodobost • pozitivní působení Charakter výchovy − permanentní • výchova je celoživotní proces rozvíjení osobnosti • nutné je spojení heteroedukace (výchova druhým jedincem) a autoedukace (sebevýchova) • v mládí převažuje heteroedukace a postupně je to autoedukace − adaptační funkce (přizpůsobení) • výchova tuto funkci plní, když obsah, který předává, umožňuje, aby se člověk zařadil do společnosti − anticipační charakter (předvídání) • nesmíme předávat pouze to, co jedinec potřebuje dnes, ale co bude potřebovat i v budoucnosti • klade se velký důraz na formativní stránku – rozvinutí myšlenkových procesů člověka, vyjadřovací schopnosti, koncentrace paměti, techniky učení, … Rozdělení výchovy − intencionální (přímá): • bezprostřední působení pedagoga na jedince • základní prostředkem je vyučování • zejména působení škol − funkcionální (nepřímá): • zejména organizované zájmové vzdělávání • zahrnuje celoživotní vzdělávání • respektuje prvek dobrovolnosti, demokratismu, zážitkovosti dětí, schopnost překonávat překážky • například média, internet 2A PŘEHLED ZÁKLADNÍCH PEDAGOGICKÝCH POJMŮ Výchovný cíl − ucelená představa (ideál) předpokládaných a žádoucích rysů jedince, které lze získat výchovou, dovednostmi, schopnostmi vychovávaného − výchova musí mít jasně formulovaný cíl, to už vyjádřil Jan Amos Komenský − musí směřovat k ideálu plně a harmonicky rozvinutého člověka − výchovný cíl je historická kategorie – mění se společností, státem, filozofií, kulturou − různé pedagogické koncepce: • sociologická pedagogika: cíl v socializaci • Waldorfská, Montessoriovská, Jesenská škola: cíl aktivnosti, tvořivosti, solidarity • antipedagogika: odmítá jakékoliv cíle jako manipulaci a násilí na jedinci − pedagogická teologie: speciální část pedagogiky, která se zabývá teorií a problematikou výchovných cílů − příklady výchovných cílů v historii: • Platon: moudrost, kalokagathia (ideál krásy a dobra) • Augustin: cíl veškerého života v Bohu • John Locke: výchova gentlemana • Anton Semjonovič Makarenko: výchova pro život ve společnosti • Jan Amos Komenský: harmonický rozvoj osobnosti → rozvíjet všechny ve všem všestranně − edukátor: výchovný činitel, který v průběhu edukace předává informace, učí (pedagog, rodič, vychovatel) − edukant: výchovný činitel, který v průběhu edukace přijímá informace, učí se (žák, dítě, dospělý) − edukační prostředí: jakékoliv prostředí, ve kterém probíhá edukace − edukační činitelé: rodina, výchovné instituce, organizace, vrstevníci, sebevýchova Vzdělání − výsledek procesu vzdělávání − to, co se jedinec naučil v průběhu vzdělávání − soubor vědomostí, dovedností a schopnost je využívat při řešení úkolů − obsahuje osvojené morální, estetické hodnoty, postoje ke světu, společnosti, k sobě − je nutné ho aktualizovat v určitých společenských podmínkách jeho cíle, obsahy, funkce Vzdělávání − proces záměrného a organizovaného osvojování poznatků, dovedností, postojů − typicky je realizováno prostřednictvím vyučování − má své cíle, konkrétní obsahy − plní řadu funkcí: • socializační • rozvíjející − výsledkem procesu je vzdělání Vyučování − proces, který je charakterizován složitými vztahy mezi základními prvky, jako jsou cíle vyučování, jeho obsah (učivo), metody, organizační formy vyučování − lidská činnost spočívající v interakci učitele a žáků − Herbartovský trojúhelník: 3 základní prvky vyučování – učivo, učitel, žák − druhy: hromadné, skupinové, individuální, projektové, … 2A PŘEHLED ZÁKLADNÍCH PEDAGOGICKÝCH POJMŮ Učení − je proces získávání a předávání zkušeností, návyků, dovedností, znalostí, hodnot a podobně − psychický proces, který je rozhodujícím faktorem v adaptaci člověka na přírodní a společenské prostředí, rozvoj jeho osobnosti, zdokonalování organizací podmínek − sociální učení: učení, které se uskutečňuje v sociálních situacích, v interakci s jinými lidmi Socializace − začleňování člověka do společnosti − osvojování určitých návyků, dovedností, forem chování, jednání − celoživotní proces – nikdy není ukončena − podmínkou je vznik vědomí Pedagogické principy − nejobecnější normy optimalizující výchovně-vzdělávací činnosti, zásady − druhy: cílevědomosti, soustavnosti, aktivnosti, názornosti, trvalosti, přiměřenosti, jednotnosti, vědeckosti Výchovné prostředky − za prostředky považujeme vše, co nám umožňuje dosáhnout výchovně vzdělávacího cíle − materiální prostředky: materiální vybavení škol, pomůcky učitele a žáka, didaktické pomůcky − nemateriální prostředky: hra, učení, práce, metody, formy, zásady − širší pojetí: škola, rodina, zájmová organizace, masmédia − užší pojetí: metody výchovně vzdělávací práce, výchovné prostředí, výchovné aktivity, materiální vybavení, organizační formy Formy výchovy − rámec, ve kterém probíhá výchovný proces − rozlišujeme: výchova školní, mimoškolní, rodinná a sebevýchova Pedagogické metody − obecně promyšlený a efektivní postup směřující k cíli − postup řešení problémů, způsob zkoumání jevu … − pojem metoda a její použití v pedagogice: • metody výchovy: ověřený způsob učení, vyzkoušené způsoby výchovy • metody vyučování: postupy řízení učebních činností žáků • metody pedagogického výzkumu: sociometrie, dotazníky MŠMT ČR − Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České repub

Témata, do kterých materiál patří