Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Pedagogika č. 3

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,86 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Osobnost pedagoga z hlediska vzdělanostních a osobnostních předpokladů a možné typologie, jeho jednání a chování ke vztahu k dětem, rodičům a veřejnosti OSOBNOST PEDAGOGA UČITEL Vytváří předpoklady pro rozvoj celé společnostiJeden z nejdůležitějších formativních vlivů žákaŘídí činnost žáků = organizuje, vysvětluje, kontrolujeVyužívá = Motivaci, metody, zásady, organizační formy Na osobnosti učitele závisí úspěch celého výchovně vzdělávacího procesu. Na učiteli záleží, jaký vztah si žák vybuduje k vyučovacímu procesu a ke škole. DOBRÝ UČITEL =Podporuje spolupráci žáků, rozvíjí iniciativu žáků, umožňuje žákům spoluúčast při rozhodování, nepoužívá nátlak, neponižuje ŠPATNÝ UČITEL =Třídu zastrašuje, žáky označuje za neschopné, rozkazuje *Jaký učitel je podle mě ten dobrý – vlastní zkušenosti s dobrým i třeba se špatným učitelem* TYPOLOGIE UČITELE UČITEL Z HLEDISKA OBSAHU VÝCHOVY PAJDOTROP (pais – dítě) –Tento typ učitele chce, aby se děti cítily dobře. Převládá citová stránka nad rozumovou. Improvizuje. Chce si získat u dětí důvěru. Podněcuje děti k tvořivosti, aktivitě. Hodí se do MŠ, ale i na 1. Stupeň ZŠ LOGOTROP (Logos – slovo) –Preferuje výklad. Přesně dodržuje stanovený učební program, dbá na návyky a dovednosti. Preferuje rozumovou stránku nad citovou. Má od dětí určitý odstup. Hodí se na vyšší typy škol, 2. Stupeň ZŠ, SŠ, VŠ UČITEL PODLE PŘÍSTUPU K VEDENÍ DĚTÍ DEMOKRATICKÝ TYP– Vede žáky s ohledem na jejich potřeby a zájmy. Respektuje jejich názory a dokáže přijmout jejich nesouhlas. Má smysl pro plnění cílů, ale i pro spolupráci s žáky při jejich dosažení. Dbá na pravidla a zásady chování. Je laskavý a trpělivý. Hodí se ke všem věkovým skupinám žáků, má velmi dobré výsledky. AUTORITATIVNÍ TYP –Má mezi žáky přirozenou autoritu. K plnění povinností je přísný, ale u žáků má takový respekt, že úkoly jim svěřené dělají ochotně a rádi a nemají pocit, že by byli do školní práce nuceni. AUTORITÁŘSKÝ TYP –Řídí se vlastními požadavky na žáky. Tyto požadavky jsou vysoké a náročné. Nebere v úvahu názory žáků, kontroluje, prosazuje se, nemá rád kompromisy, má nátlakové chování, autoritu si vynucuje přísností. Žáci jsou spíše pasivní, nesnaží se. Někteří žáci reagují negativismem. LIBERÁLNÍ TYP– Žáci mají bezmeznou volnost. Jeho práce je chaotická, nepromyšlená, zmatkuje. Podřizuje se žákům. Žáci své volnosti často zneužívají, dělají si, co chtějí. Nemusí plnit své povinnosti, protože jim to vždy projde. Žáci jsou neukáznění a ztrácí pocit jakékoliv jistoty. Učitel nemá vedoucí roli. UČITEL PODLE VZTAHU K VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCI VĚDECKO-SYSTEMATICKÝ TYP –Má předem promyšlené metody. Upřednostňuje jasně daný systém, který jednoznačně dodržuje, nic neponechává náhodě. Klade důraz na vědomosti, dovednosti a návyky. Často se dostává do vedoucích funkcí. Je cílevědomý, logický a učivo dětem vysvětluje odborně, dokonale. Rozvíjí u dětí řeč a slovní fráze. UMĚLECKÝ TYP –Pracuje přirozeně, improvizuje. Nerad se váže na předem připravený program. Vyniká ve výchovách. Působí na emocionální stránku žáka. Rozvíjí jejich nápady. Má dobrou představivost a fantazii. Umí organizovat besídku, divadlo apod. Je velmi tvořivý. PRAKTICKÝ TYP –Zvládne i velkou skupinu žáků. Je velmi výkonný, manuálně zručný, oblíbený. Spíše sportovním typem. Rovnoměrně rozvíjí všechny strany žáka – rozumovou, citovou a volní. Málo improvizuje, zakládá si si na ověřených postupech. Dostává se do vedoucích funkcí. VZDĚLÁNÍ A SEBEVZDĚLÁVÁNÍ UČITELKY MŠ Odbornou kvalifikaci získá na střední pedagogické škle – obor Předškolní a mimoškolní pedagogikaMusí se neustále sebevzdělávat (Odborné časopisy, dětské knihy, přednášky, semináře, akreditované programy MŠMT, různé organizace) VLASTNOSTI UČITELKY MŠ MORÁLNÍ VLASTNOSTI Vztah k práciVztah k materiálním hodnotámSmysl pro kolektivRozvinuté sociální cítění CHARAKTEROVÉ A VOLNÍ VLASTNOSTI Píle, obětavost, spolehlivost, důslednost, pravdomluvnost, skromnost, zodpovědnost, sebeovládání, rozhodnost, vytrvalost, zásadovost VSTAH K DĚTEM Citlivý a kladný, respektovat osobnost dítěte, vytváření prostředí plné optimismu, důvěry a jistoty, rozpoznat individuální zvláštnosti dítěte Učitelka nedovede dítě k samostatnosti a sebevědomí, pokud si nevěří, nepřemýšlí samostatně, nedokáže si stanovit cíle a nedokáže vést dialog UČITELKA BY MĚLA MÍT Výrazný řečový projevHudební, výtvarné a dramatické dovednostiFyzickou zdatnostZnalost o hygieně, ŽP, kultuře, pracovním prostředíPovědomí a orientaci v právních otázkách, které se vztahují k pedagogické profesi PRACOVNÍ POVINNOSTI UČITELKY V MŠ Podílí se na přípravě ŠVPZpracovává TVPHledá vhodné metody vzdělávání dětíEvaluační činnostiAnalyzuje věkové individuální potřeby dětí, zajišťuje profesionální výchovu a vzdělávání dětíProvádí poradenskou činnost pro rodiče DOVEDNOSTI UČITELKY Projekční –Dovede vytvářet projekty a hodnotit realizaciŘídící –Dovede řídit činnost dětíKomunikativní –Dovede komunikovat s dětmi, kolegy a rodičiDiagnostické –Dovede děti organizovat JEDNÁDNÍ A CHOVÁNÍ UČITELE VE VZTAHU K DĚTEM, RODIČŮM A VEŘEJNOSTI VEDE ČINNOSTI TAK aby se děti cítily dobře fyzicky i psychickyaby se děti rozvíjely, měly dostatek podnětů k učeníaby bylo posilováno sebevědomí a důvěra ve vlastní schopnostiaby děti rozvíjely vztahy a cítily se bezpečněaby byl podporován rozvoj jazyka a řečiaby pochopily, že svými aktivitami mohou ovlivňovat své okolíaby obdržely podporu a pomoc, pokud ji potřebují VZTAH K RODIČŮM Tvoření partnerských vztahů mezi školou a rodičiNeznevažuje výchovu a názory rodičůVede s rodiči dialogy o jejich dítětiUmožňuje rodičům podílet se na tvorbě a hodnocení VP CO A KDO DÁLE OD UČITELKY OČEKÁVÁ DÍTĚ OČEKÁVÁ, ŽE Si s ním bude učitelka hrát, zabaví hoNebude na něj křičetVcítí se do jeho přání a potřeb RODIČE OČEKÁVAJÍ, ŽE Že bude učitelka zodpovědná, spolehlivá, dětem se bude věnovat)Naučí je písničky, básničky, kreslit, modelovat, sebeobslužné činnostiSpolupracovat s nimi SPOLUPRACOVNÍCI OČEKÁVAJÍ, ŽE Bude respektovat, bude vstřícná, originálníBu

Témata, do kterých materiál patří