Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Vliv prostředí a šikana

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Vliv prostředí (věcné, organizační, sociální) na chování jedince. Problematika psychické a fyzické šikany. Prostředí, ve kterém člověk žije, je hlavním činitelem procesu socializace člověka a lidské interakce. Toto prostředí působí na člověka všemi způsoby a člověk sám toto prostředí také ovlivňuje a vytváří. Socializace se uskutečňuje ve společenských a mezilidských vztazích, vzájemným působením osob, skupin, institucí. Nejprve probíhá v rodině. Rodina předává základní model sociální interakce a komunikace v malé sociální skupině, potom v jiných sociálních skupinách, jako jsou např. škola, vrstevnické skupina … Rozdělení prostředí: Věcné - (lokalita, úroveň bydlení, zařízení bytu, prostor, vybavení, finanční možnosti, bezpečnost a estetičnost bydlení …). (vnímáme ho pěti smysly – estetičnost, čistota, praktičnost, pohodlnost …) Organizační - (režim dne, časový harmonogram, rozvrh činností, výběr priorit, organizace času a činností, kompetence, povinnosti, míra zodpovědnosti, vytíženost, hodnotový systém …) Sociální - (organizace lidí – povinnosti, role, kompetence …) Vztahy mezi lidmi, psychosociální a komunikační dovednosti (rodinné zázemí, role v rodině, vztahy mezi lidmi v rodině, ve škole, v práci a jinde, vliv tradic, mezigenerační vztahy …) Šikana: Je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nově se objevuje fenomén „šikanovaného učitele“. Šikana označuje fyzické i psychické omezování či týrání slabšího jedince v kolektivu. Dochází k ní ve všech skupinách věkových i sociálních. Varianty šikany jsou velmi různé, stejně jako metody, kterými je prováděna. Zpravidla má agresor nad obětí fyzickou či početní převahu. Následky šikany si do dalšího života odnášejí všichni zúčastnění, největší dopad má ale pochopitelně na oběť. Zdroje a příčiny šikanya s nesprávnými lidmi Šikana ve škole není novinkou, je patrně stejně stará jako škola sama. Dochází k nárůstu počtu případů šikany, nárůstu brutality a rafinovanosti a naopak klesá věk aktérů šikanování. Šikanu je možné členit dle následujících kritérií školy MŠ, ZŠ, střední školy, učiliště, vysoké školyzájmové kroužky, umělecké školy, sportovní klubyzdravotní zařízenívojenská službavězenízaměstnáníjinde Formy šikany Formu ovlivňuje jednak věk účastníků (u dětí jsou praktiky mírnější než u mladistvých), pohlaví (u mužů je typičtější fyzická forma, u žen psychická a šikanování ženami je obecně méně častější). s agresorem na jednom místě (školní zájezdy, internáty, výchovné ústavy, věznice apod.). Mezi formy šikany patří ignorování oběti, její izolace, pomlouvání a zesměšňování (snižování pozice v kolektivu), ale i vyhrožování, udílení násilných a manipulativních příkazů a vydírání. V neposlední řadě jde o praktiky fyzického násilí, a to i za použití zbraní. Nelze pominout ani šikanu se sexuálním podtextem, ta sahá od verbálního obtěžování až k pohlavnímu zneužívání a znásilnění. Novým fenoménem je kyberšikana. Ta využívá možností, které jí poskytují moderní technologie, jako jsou mobilní telefony, fotoaparáty, kamery a internet. Příkladem může být nahrání ponižující situace na mobilní telefon a její rozesílání ve formě MMS či přes internet. Charakteristika aktérů kyberšikany: Agresor Agresorům kyberšikany je společná nižší míra empatie v porovnání s ostatními dětmi, jelikož se neumějí vcítit do oběti a chápat, jaké zranění způsobují. Agresor svou oběť nevidí a nezná její reakce, tudíž nedokáže odhadnout, jak velkou újmu by ji mohl způsobit. Přihlížející: Existuje několik druhů přihlížejících. Někteří jsou následovníci agresora, někteří jsou nezúčastnění a někteří jsou na straně oběti. Role těchto přihlížejících je velmi důležitá, pokud proti kyberšikaně otevřeně vystoupí, to se ale ve většině případů bohužel nestává. Stádia šikany: První stupeň Šikana se může objevit kdekoliv. V každé skupině se najdou jedinci, kteří jsou méně oblíbení a vlivní. Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen necítí dobře. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky a dělají na jeho účet drobné legrácky. Druhý stupeň Fyzická agrese a přitvrzování manipulace. Třetí stupeň Klíčový moment – vytvoření jádra. V tomto stupni se vytvoří skupinka agresorů, tzv. úderné jádro, které nyní již spolupracuje systematicky. Čtvrtý stupeň Většina přijímá normy agresorů. Nyní jsou normy agresorů přijaty, většina je považuje za nepsané zákony. V této fázi se i mírní a ukáznění žáci začnou chovat krutě, týrat spolužáka a dokonce u toho pociťovat uspokojení. Pátý stupeň Totalita neboli dokonalá šikana. V poslední fázi dochází nastolení totalitní ideologie šikanování. Žáci jsou rozděleni na dvě skupiny lidí – na agresory a na oběti. Agresoři využívají vše, co lze zužitkovat, od materiálních věcí až po školní znalosti. Agresoři ztrácí veškeré zábrany, chtějí pouze provádět násilí, které považují za normální, dokonce za legraci. Tento nejvyšší stupeň je příznačný spíše pro šikany ve věznicích, vojenském prostředí a výchovných ústavech pro mládež. V mírnější podobě se však někdy vyskytuje i na školách. Prevence a řešení školní šikany má řadu překážek, mezi které může patřit chování učitelů, ředitelů i samotných žáků či nedostatečné legislativně-kázeňské pravomoci školy Pomineme-li tzv. utopická řešení, např. zrušení škol či úplné nahrazení školní docházky domácím vzděláváním, můžeme šikaně předcházet především zajímavou výukou s atraktivním programem.

Témata, do kterých materiál patří