Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Forenzní psychologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,46 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

FORENZNÍ PSYCHOLOGIE Snaží se porozumět trestním činům a kriminálnímu chováníJejím cílem je zjistit, jak probíhá duševní dění člověka, ocitne-li se v životní situaci, která je postihována právemČerpá z ostatních odvětví psychologieJe pro ni charakteristická těsná vazba na právní vědy, zejména na trestní právo, kriminalistiku, kriminologii a penologii. ) = věda která se zabývá výkonem trestu, účinnosti jednotlivých trestů apod..) Lze ji rozdělit na tyto tematické okruhy: Kriminalistická psychologiePomáhá při vyšetřování trestních činů a při sestavování pravděpodobných profilů pachatelů Dělí se na: BRITSKÝ PŘÍSTUPSleduje specifické vzorce chování, stopy a rysy jednání, které po sobě pachatelé zanechajíEviduje chování normálních jedinců, jejichž chování nepřipadá okolí nějak zvláštní AMERICKÝ PŘÍSTUPZaložen na statistických údajích a evidenciSnaží se popsat : životní styl, sociální prostředí, existenční poměry při zjišťování trestního činu, se policie snaží zúžit seznam pachatelů a vybrat ty kteří s velkou pravděpodobností mohli tento čin spáchat. Soudní psychologieStuduje prožívání a chování lidí v průběhu soudního jednáníJejí součástí je soudně znalecké posouzení Penitenciární psychologieZabývá se chováním vězňů při výkonu trestu Postpenitenciární psychologieZabývá se psychologickou problematikou opětovného začleňování jedince do normálního života po odpykání trestu. Kriminologická psychologie Pomáchá formulovat zásady pro prevenci kriminality a zacházení s pachateli a oběťmi trestních činůRadí i politikům PSYCHOLOGIE PACHATELE Výzkumy zabývající se osobností pachatele zjistily pro každou skupinu trestních činů některé společné znaky.Zároveň však poukázaly, že neexistuje typická osobnostní struktura pro pachatele, která by je odlišovala od nepachatelů trestních činů. SOCIALIZOVANÝ (NORMÁLNÍ) TYPJde o osobnost, na kterou se vztahují obecné poznatky o chování a prožívání myšlenkové pochody a veškerá dynamika prožívání jsou srozumitelnéSvědomí je utvořené a reakce na spáchaný trestní čin odpovídají běžným představám ( lítost, smutek, obavy o další životní cestu, otřesené sebevědomí…) NEUROTICKÝ TYPOsobnost je nápadná tím, že se v ní vyskytují větší či menší neurotické poruchy (zvýšená úzkostnost, dráždivá slabost, hysterické reakce..)Pachatelem je převážně mladistvá osoba mladého věkuKriminální jednání je zpravidla protestem směřuje spíše proti vlastní rodině (reakce na přehlížení otcem,pocity viny, potřeba sociálního uznání..)Neurotický typ bývá označován jako emočně narušený a emočně nestabilní jedinec PSYCHOPATICKÝ TYPJedinec projevující se svéráznými, nápadnými a zvláštními způsoby chování a prožíváníJednání s psychopaty je obtížné v běžných život.situacíchNalézt účinný způsob komunikace je i pro odborníka dost náročné MENTÁLNĚ NEDOSTATEČNÝ TYPOsobnost se vyznačuje nízkou inteligencíObecné rozumové schopnosti jsou nižší, než je obvykléJedná se o primitivní osobnost čemuž odpovídá i její trestná činnost, která nebývá promyšlenáBývá pachatelem sexuálních útoků proti neadekvátním objektům (zvířata, děti) PSYCHOTICKÝ TYPPachatel, který v době spáchání trestního činu trpí některou k konkrétních podob nejtěžšího duševního onemocnění, tj. psychózou- jde většinou o násilní trestné činy, na první pohled je spáchaný čin nápadný svou bizarností, nesrozumitelností a nikoli výjimečně i svou brutalitou. PSYCHOLOGIE OBĚTI TRESTNÉHO ČINU Je relativně novou disciplínouJe popisována jako nauka o obětechZkoumá vědeckým způsobem oběti trestných činů, především to, k jakým změnám dochází v chování a prožívání osob, které se staly obětí trestného činu.Zajímá ji, jakou roli hraje oběť v motivaci pachatele a způsobem se ,,spolupodílí,, na interakci v průběhu trestného činu Mezi nejpoužívanější a prakticky nejcennější typologie obětí patří: TYPOLOGIE OBĚTÍ PODLE ZAŽITÉHO TRESTNÉHO ČINUKopírují obvyklé kategorie deliktů používané v kriminologiiNejčastěji se rozlišující skupiny či typy:Oběti přímého fyzického násilíOběti sexuálního násilíOběti domácího násilíOběti s majetkovou újmou způsobenou vloupáním do soukromíOběti podvodů TYPOLOGIE OBĚTÍ PODLE REAKCE NA TRESTNÝ ČINOběť s expresivní (unáhlenou) a kontrolovanou reakcí podle intenzity vnějšího chováníOběť pasivní, odevzdanáOběť aktivníTYPOLOGIE OBĚTÍ PODLE VZTAHU ,, oběť,, - ,,pachatel,, v době kolem spáchání tr.činuTato typologie patří mezi nejznámějšíRozlišuje 5 základních typů:Zúčastňující se oběťKriminálnímu činu předchází vztah mezi pachatelem a obětí, která nezanedbatelným způsobem ovlivňuje motivaci pachatele Nezúčastňující se oběťMotivace kriminálního jednání nemá přímou ,,vztahovou,, vazbu na oběťOběť v tomto případě neměla možnost vnímat ohrožení dříve než v momentu samotného útoku Provokující oběťProvokující oběť podcenila nebezpečnost situace, špatně odhadla pachatele a záměrně či bezděčně se vystavila silně viktimogenní situaci Latentní oběťVelká latence se předpokládá zejména u obtížně kontrolovaných jevů jako je násilí (fyzické, psychické, sexuální, páchané v rodinách Nepravá oběťRole oběti je získána omylem, nedopatřením, shodou nešťastných náhodOsoba se ocitla v nesprávnou dobu na nesprávném místě a stals e zcela náhodně a často také v zastoupení někoho jiného obětíÚtok byl směřován jiným směrem VIKTIMOLOGIE Je odvětvíkriminologie; jde o vědní obor, který se zabývá oběťmitrestných činů, jejich typologií apředpoklady stát se obětí trestního činu neboliviktimnost.Stejně tak se věnuje problematice obětí z hlediska jejich vyrovnávání se s činem, který na nich byl spáchán.Proces, kterým se člověk stává obětí trestného činu, se nazývá viktimizace. Každý z nás je potenciální oběť trestného činu, ale některé skupiny mají zvýšené riziko. Oběť může svým chováním do značné míry ovlivnit vznik trestného činu. U chování oběti sledujeme nejčastěji rizikové faktory, jako: pohyb po tmavých málo frekventovaných místech a odlehlých místechnavazování kontaktů s neznámými osobamivpuštění neznámých osob do bytuautostopopilostšpatné zabezpečení bytu nebo autapohyb

Témata, do kterých materiál patří