Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázka č. 24

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

24. Vývoj hry u dítěte, význam hry Hra je typická činnost zdravého dítěte. Dítě, které si nehraje, se opožďuje ve vývoji. Hra se vyvíjí s věkem dítěte. Pro každé období je typická jiná herní činnost. Dospělý člověk by neměl zasahovat do hry, ale hlídat. Manipulační hry (funkčí) – dítě poznává strukturní a fčí vlastnosti předmětů, osvojuje si činnosti typické pro užitkové používání určitých předmětů (lžička – jídlo, vozík – převážení) - význam pro cvičení pohybů rukou a motoriky celého těla, rozumový vývoj dítěte - typické pro mladší školní věk Pohybové hry – podstatou je vlastní pohybová činnost dítěte - dítě chodí po nízkých lavičkách, jezdí na tříkolce – cvičí motoriku - pěstují si vlastnosti jako smělost, odvážnost, disciplinovanost, schopnost dodržovat nejjednodušší pravidla chování, součinnost a spolupráce, apod. Tematické hry (rolové) - hraní na něco nebo na někoho - i když dítě opakovaně hraje tutéž roli – pokaždé ji hraje jinak (přetváří ji, mění v detailech vzhledem k novým zkušenostem a aktuálnímu prožívání) - dítě poznává a odráží společenské vztahy mezi lidmi Konstruktivní hry – stavby ze stavebnice, výtvory dětí v písku, apod. - na základě fantazie nebo podle určitého vzoru - rozvíjí pohybovou přesnost, tvořivou fantazii, myšlení, pozornost, vytrvalost, systematičnost, schopnost překonat překážky Didaktické hry –cíl: rozšiřovat u dítěte rozsah vjemů, cvičit paměť, pozornost, myšlení, slovní zásobu, vštěpovat pravidla společenského chování - např.: hry spočívající ve skrývání, hledání a pojmenování předmětů - nabývá významu při kolektivní výchově ve školce(typické pro předškoláka) Význam hry – uvolňuje nadbytečnou energii - seznamuje s různými činnostmi - hry jsou prostředkem učení - uvolňuje citové napětí - umožňuje uplatnění vloh a nadání - přispívá k utváření sociálních rolí - napomáhá zvnitřňování norem - hrou se dítě může i uklidnit - odpoutání pozornosti Hračky – funkční, variabilní, citově přitažlivá - hygienické, estetická, cenové dostupná - přiměřené množství hraček Vývoj hry u dítěte -kojenec si hraje s tělem (fčí a manipulační hry) -batole – experimentální, pohybové, motorické hry (říkanky, slovní hříčky, popěvky, písničky, poslech hudby, tancování -předškolák – věk hry (námětové, intelektuální, didaktické) -dospělý člověk – neměl by do hry zasahovat, ale hlídat -mladší školní věk – učení (6-10 let), plánovité a pomyš. hry, oblíbené hry, sám si dovede hrát, diferencují se chlapci a děvčata, dramatické hry, stavebnice, důležité je věnovat pozornost -starší školní věk – kolektivní hry i společenské hry, vůdcové hry Dělení – intuitivní (s nohama), motorické (batole), senzorická – rozvoj smyslů, intelektuální – přispívá k rozumovému vývoji, fčí – přikrývání hrnce pokličkou, námětové – hra na něco, fantazijní – hra na princezny, konstruktivní – stříhání, kolektivní – společenská (starší školní věk), začleňování do společnosti, soutěživé, pospolité - vybíjená, rodinné, stolní Psychologická problematika stresu Stres - negativní emoční zážitek, je doprovázen souborem biochemických., fyziologických, kognitivních a behaviorálních změn (Křivohlavý, 2002) -podle míra nelibosti–běžná zátěž – zvládání běžných úkolů -zvýšená zátěž – při řešení nových neobvyklých situací, jedinec mobilizuje síly -hraniční zátěž – opakující se obtížné situace, jedinec je zvládá s vypětím sil -extrémní zátěž – silné působení Zátěžová situace - Tvoří běžnou součást života čl. Pokud je zátěž nepřiměřená vzniká stres. - Dnes se stres spojuje především s psychickou zátěží. Stres mohou způsobovat ale i dokonce situace radostné (svatba, narození dítěte, stěhování do nového bytu). - Pokud čl. situace již není schopen zvládnout, nastupuje maloadaptivní chování. - Stres je považován za poten. významný faktor při vzniku a průběhu všech tělesných chorob. - Při vzniku nemoci není nezbytný jen mikrob, ale důležitý je i terén, kde a jak nemoc vznikne - Pro vznik IM není rozhodujícím faktorem pro vznik nemoci spěch, podráždění a častý stres, ale sklon k nepřátelským impulzům zaměřeným navenek (prchlivost)přispívají ke vzniku n IM. - Stresy jsou častými předchůdci rakoviny v procesu jejího vzniku. Mnozí p. uvádějí, že před vznikem rakoviny existovala doba, kdy se cítili bez naděje, neschopní řešit situaci, kt. řešení potřebovala. Nemoc nebo smrt nabízí řešení konečné. Rezignace má vliv na imunitní systém a na změnu hormonální rovnováhy – to vede ke zmnožení buněk a vznik onemocnění. Taxonomie zátěžových situací – Mikšík (1978) nepřiměřené úkoly a požadavky – přetíž. čl. přesahující kompetence jedince – důsledkem je nechuť pokračování v činnosti problémové situace – jsou spojeny s potřebou orientovat se v neobvyklých situacích překážky – vedou ke změně motivace, nároky na překonání překážek - nastává stav frustrace - zmařené rezignace konfliktní situace – souvisí s rozhodováním - popisuje vnitřní konflikt a vnější konflikt - konflikt může vést a ž ke zkratovému jednání stresové situace – působení časového stresoru (resuscitace), atypické prostředí, odpovědnost Neadaptivní chování – formy agrese – útočný čin, ironie, jízlivost, sarkasmus, zlomyslnost, může být zaměřena k osobám, věcem, ale i k sobě samému (sebevraždy, sebepoškozování) únik – může být faktický nebo symbolický, fantazijní (snění), pomocí drogy, únik do nemoci (výhody), únik ze života ustrnutí – čl. je silně vázaný k nějakému cíli, pokud cíl nelze splnit, nastane stereotypie (opakované pokusy) nebo regrese (návrat k méně zralé formě adaptace) netečnost – ztráta zájmu, uzavřenost, bezvýchodnost vytěsnění (represe) – čl. si na nepříjemné zážitky nechce pamatovat potlačení – úmyslné utlumení nepříjemných pohnutek a přání. Je doprovázeno↑ hladinou psychického napětí a negativní dopad na zdraví popředí – čl. nepřijme bolestivou realitu racionalizace – zdůvodnění narušeného chování, kt. nebylo v souladu s představami projekce – chrání nás před přiznáním našich nežádoucích vlastností, to co je v nás nežádoucí přisuzujeme druhým lidem relativní výtvor – někter

Témata, do kterých materiál patří