Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázka č. 9

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (55,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Učení Učení je vše, co jedinec za svého života získává při styku s lidmi a věcmi kolem sebe už od narození a co vyvolává změny v jeho chování. Je to záměrné, cílevědomé a systematické získávání vědomostí, dovedností a návyků. Vědomosti jsou osvojená tj. pochopená a zapamatovaná fakta a vztahy mezi nimi, v nichž se odráží poznání objektivní skutečnosti ve vědomí člověka. Jsou vlastně názorným a slovním odrazem objektivní skutečnosti ve vědomí člověka. Vědomosti jsou nástrojem myšlení a přetváření světa. Dovednosti jsou získané pohotovosti správně, co nejrychleji a co s nejmenší námahou vykonávat určitou činnost na základě osvojených vědomostí a předcházejících praktických zkušeností. Fáze učení motivační - důvod, pohnutka proč se učit (zájem, zadaný úkol) poznávací - proniknutí do učební látky a získání informací (hledání, řešení daných problémů) výkonová - pochopení a vyřešení problémů, naučení kontrolní - reprodukce, opakování, aplikace, prověřování Typy učení mechanické logické záměrné - hraje zde velkou roli vůle nezáměrné - náhodné, příležitostné - typické pro dětský věk Činitelé ovlivňující celý proces učení: Kvalitu učení ovlivňují tělesný a psychický stav, motivace, prostředí, vztah k učivu, délka učení, opakování, činnost předcházející i následující; čím delší je odpočinek po učení, tím lepší je vybavování; čím větší časový odstup od jednotlivého opakování, tím lepší je výsledek učení. Činitelé, kteří souvisí s učícím se jedincem psychický a fyzický stav jedince vůle pozornost typ paměti a představivosti zájem a motivace intelektuální úroveň stupeň rozvoje schopností temperament, charakterové vlastnosti - svědomitost, vytrvalost, důslednost... Činitelé, kteří souvisí se situací učení denní doba denní režim mikroklima - kvalita vzduchu, světlo, hluk zařazování přestávek, správná organizace činnosti Činitelé, kteří souvisí s učebním materiálem pestrost a zajímavost obsahu učiva osobní vztah k učební látce důležitost učiva, například pro budoucí povolání množství učební látky, rozsah logické uspořádání učebního materiálu Efektivnost učení závisí na použitých metodách učení, rozlišuje se metoda celková, dílčí a kombinovaná. celková – opakované čtení dílčí – rozčlenění na celky a jejich postupné osvojování kombinovaná – orientační seznámení s učivem, rozčlenění na celky, ty se zvlášť osvojí a v závěru se zopakuje celá učební látka Pravidla učení: předcházet únavě – dostatečný spánek pravidelný režim dne pravidelné střídání činností zařazovat přestávky využívat mezipředmětové vztahy snažit se pochopit učební látku udělat si hlavní poznámky pokud to jde, nakreslit schémata pokud učivu nerozumíme, ptát se obtížnější učivo opakovat co nejvíce využívat ztrátové časy (učení ve vlaku, autobuse…) zkoušet se navzájem střídat předměty časové rozvržení doby učení věnovat pozornost přípravě k učivu sebekázeň, vůle eliminovat rušivé momenty - hluk ZVLÁŠTNOSTI PÉČE O STARÉ A DLOUHODOBÉ NEMOCNÉ STÁŘÍ - stáří je normální a nevyhnutelný stav ve vývoji člověka - stárnutí je proces, který začíná již od narození - současnou realitou je pokračující demografické stárnutí populace a prodlužující se střední délka života,přibývá lidí nad 65 a starších -střední délka života u žen je 75,4 let a u mužů 67,7 let - stárnutí je projevem ztráty buněk při opotřebování organismu - imunitní systém ztrácí s přibývajícím věkem svoji sílu a organismus je více ohrožen úrazy,nemocemi infekčními, nádorovými a autoimunními - hospice Příznaky stárnutí a stáří Tělesné změny - typická je atrofie a involuce orgánů - zpomaluje se látková výměna, snižuje se spotřeba O2, zpomaluje se syntéza bílkovin - snižuje se hmotnost v důsledku úbytku svalové hmoty a podkožního tuku - kůže je vrásčitá, ztrácí svou elasticitu, je suchá, objevují se pigmentové skvrny, vrásky - dochází k šedivění, řídnutí a vypadávání vlasů - zvyšuje se náchylnost k úrazům - dochází ke změně na vnitřních orgánech (zhoršuje se činnost srdce, ledvin, plic, jater) - snížena sekrece žláz s vnitřní sekrecí, činnost některých žláz je zastavena (např. pohlavní) - nervový systém je méně odolný vůči zátěžovým situacím - zhoršení smyslového vnímání (hmat, zrak, sluch, chuť, čich) Psychické změny a) sestupné změny - snižuje se výbavnost a vštípivost paměti - objevuje se menší nápaditost, vynalézavost - zpomalení psychomotorického tempa - situace a úkoly řešit pomaleji, lpějí na tradičních zvycích - větší únavnost - labilita emocí - převládá touha po soukromí a pohodlí b) stabilita některých psychických funkcí - např. slovní zásoba, jazykové dovednosti, intelekt (díky některým patologickým projevům se nemůže projevit) c) kvalitativní struktury osobnosti - fyzické rysy osobnosti získávají na své intenzitě, nebo naopak upadají Změny sociálního postavení, vyvolané: - odchodem do důchodu - změnou ekonomického zabezpečení - změnami vztahů v rodině (úmrtí partnera, přátel) - pocitem izolace (osamocení) - pocitem závislosti na druhých, neprospěšnosti, obtěžování druhých Psychické syndromy - amentní stavy - porucha vědomí, u které se neobjevuje motorický neklid a halucinace, žije ve vlastním světě (nechápe, co se po něm žádá, dezorientovaný) - delirium - porucha vědomí spojená s halucinacemi zrakovými i sluchovými, u klienta se objevuje motorický neklid - dementní syndrom - jedná se o poruchu intelektových schopností a úpadek celé osobnosti člověka HOSPIC - není domovem důchodců - Hospic je zařízením, jež pečuje o pacienty v terminální fázi jejich onemocnění.Poskytuje paliativní lékařskou péči těm, u nichž vítězná medicína vyčerpala všechny své možnosti.Při přijímání pacienta je mu garantováno, že ZVLÁŠTNOSTI V PÉČI O SENIORY Nezávislost -žít ve svém domově, jak nejdéle je to možné. Zařazení do společnosti -mít možnost vytvářet hnutí nebo asociace starých lidí. -požívat lidských práv a základních svobod, až žijí v jakémkoli obydlí, zařízení sociální péče nebo léčebném zařízení, což zahrnuje i respektování jejich důstojnosti, víry, potřeb a soukromí a práv činit rozhodnutí o péči o n

Témata, do kterých materiál patří