Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Psychické poruchy a základy psychohygieny

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (79,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Psychické poruchy a základy psychohygieny Stres, frustrace, deprivace Neurózy Psychózy Oligofrenie Zásady psychohygieny Komplikace a narušení funkcí lidské psychiky Tři základní pojmy (podle zdroje a původu problémů): stres frustrace deprivace Stres- neřešitelné konflikty a nutnost změn životních návyků Je to nadměrná zátěž neúnikového druhu, vedoucí k trvalé stresové reakci, ústící ve tkáňové poškození, k poruše adrenokortikálních funkcí a psychosomatickým poruchám. Liší se od neurotické reakce, v níž somatické poškození či porucha může být vyřešena únikovým mechanismem. Stres = suma všech adaptačních reakcí biologického systému spuštěných při nadměrné zátěži či ohrožení Zvládání stresu: Agrese – napadání: slovní i fyzické, nápadné chování projekce: svalování viny na druhého identifikace: snaha ztotožnit se s osobou, která stres zvládne kompenzace: neúspěch v jedné oblasti nahradím úspěchem v jiné oblasti racionalizace: rozumové vysvětlení Únik- úniky: k alkoholu, návykovým látkám, náboženským sektám, somatizace stresu: únik do nemocí (buď skutečně člověk onemocní, nebo to jen hraje) popření: lže sám sobě, odmítá daný problém rigidita: strnulost, není schopen nic dělat regrese: dospělý člověk jedná jako malé dítě (rozbrečí se) progrese: dítě pod vlivem stresu udělá krok vpřed (chová se jako dospělý) inverze: převrácené chování = k nepříteli se chovám přátelsky a naopak represe: vytěsnění z vědomí, reaguje podvědomě Odolnost = tolerance vůči stresu, každý ji má jinou, projevuje se vlastnostmi vrozenými (temperament) a získanými (charakter, inteligence) Frustrace Je to psychický stav, který vzniká, pokud nemůžeme dosáhnout cíle pro nějakou nepřekonatelnou překážku (maří mu uspokojení potřeby), respektive překážka může ohrozit, oddálit nebo znemožnit uspokojení určité potřeby. Překážka může být: vnější,tj. fyzická nebo způsobená jednáním jiné osoby vnitřní, tj. stydlivost, plachost, pocity viny, výčitky svědomí aj. Každý jedinec má různou tzv. frustrační toleranci či odolnost. Frustrace může být blokující i motivující ve vztahu k cíli a uspokojení potřeby. Způsoby reakcí na zátěžovou frustrační situaci: - agrese (od myšlené až po např. brachiální násilí) - bagatelizace (snižování hodnoty cíle) - racionalizace (hledání rozumového vysvětlení) - kompenzace - únik - somatizace (civilizační choroby) - projekce - regrese Deprivace Jedná se o strádání, tj. chronické neuspokojování potřeb nebo nedosahování cílů. Lze ji dělit na: fyzická (nedostatek jídla, spánku apod.) motorickou – nemožnost pohybu smyslovou (senzorická) – pobyt pod vodou (málo smyslových podnětů) sociální – ztráta sociálních kontaktů (nedostatek lásky a sounáležitosti) psychickou (citovou) – neuspokojení potřeby lásky a jistoty, uznání. Strach Jedná se o nelibý pocit, nepříjemný prožitek s neurovegetativním doprovodem, zpravidla zblednutím, chvěním, zrychleným dýcháním, bušením srdce, zvýšením krevního tlaku a pohotovosti k obraně či útěku. Jde o normální reakci na skutečné nebezpečí nebo ohrožení (na rozdíl od úzkosti). Strach se vyvíjí s věkem – od jednoduchých úlekových reakcí kojence, k reakcím na složitější situace, jakou představuje neznámé prostředí, nečekané smyslové podněty. Postupně je strach spojován s prožitými zkušenostmi a vázán na představivost. Náklonnost ke strachu souvisí s konstitučními vlastnostmi člověka a s emocionální stabilitou či labilitou i s dosavadními zkušenostmi. Agrese Nepřátelství, útočnost či výbojnost v jednání vůči určitému objektu, útok na překážku (osoba, předmět) na cestě k uspokojení potřeby. Rozlišujeme čtyři stupně: Bez vnějších projevů – probíhá pouze v myšlení. Projeví se navenek např. nadávkou či hrubým slovem. Destrukce – projeví se bouchnutím dveří, rozbíjením předmětů aj. Fyzické napadení druhé osoby. Agresivita je tendence k útočnému jednání vůči druhé osobě nebo okolí. U člověka je její příčinou častofrustrace. NEURÓZA je onemocnění bez organického poškození mozku, může postihnout kohokoli, menší ráz Základní příznaky: - poruchy emocí - poruchy myšlení a paměti - poruchy spánku - poruchy řeči - poruchy vůle - poruchy pudů Neuróza je duševním onemocněním, při kterém pacient zažívá stavy úzkosti. V moderní psychologii je neuróza převážně vykládána jako duševní nerovnováha, způsobující psychický stres neboli duševní tíseň, nikterak však narušující schopnost racionálního myšlení (= psychóza). Emoční tíseň se projevuje ve fyziologické a duševní nerovnováze (fobie, úzkost, somatické projevy). Patří mezi nejčastější neuropsychické poruchy, 16 – 24 % žen, 8 – 10 % mužů. Nejjednodušším způsobem je definována jako trvalejší neschopnost přizpůsobení se prostředí, změnit životní návyky – snažit se o něco nového a neschopnost rozvíjet svou osobnost ve více uspokojivý komplexnější celek. Sigmund Freud popisuje neurózu jako konflikt mezi id a superegem. Příčiny neuróz:Silný otřes (úmrtí v rodině, šikana, znásilnění…) nebo dlouhodobé působení traumatických vlivů (špatná výchova – nedostatek citu, přehnané požadavky rodičů, nesoulad mezi rodiči…) Projevy neuróz: často jako zlozvyky- okusování nehtů, stereotypní pohyby, tiky, grimasy, koktavost, noční pomočování, bruxismus, bolest hlavy, zad… Poruchy emocí: patický efekt, fóbie Poruchy myšlení a paměti: bradypsychismus, tachypsychismus, hypomnézie, amnézie Poruchy řeči: afázie, mutismus, balbuties Poruchy vůle: hypobulie, abulie Poruchy pudů: bulimie, anorexie, sexuální úchylky Druhy: › neurastenie – malátnost, skleslost, poruchy trávení, sexuální potence…, projevuje se velkou únavou, poruchami spánku, většinou přechodné. Projevuje se nervozitou, zažívacími potížemi, poruchy spánku, bolesti hlavy, změna činnosti srdce (tep, tlak), u dětí ztráta pozornosti, úzkostné stavy, mozkové dysfunkce › hypochondrie – člověk si stále myslí, že je nemocný, obtěžuje tím druhé lidi › deprese – depresivní nálady, úzkost, strach › úzkostná neuróza – nevím si rady ze situace › neuróza z očekávání –tréma › psychostenie – uzavřenost před okolím, citová chladnost, vzta

Témata, do kterých materiál patří