Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


11 Hotovostní platební styk

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (505,84 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

11. Hotovostní platební styk Pokladna 211 - aktivní účet • Evidence stav a pohyb peněz v hotovosti, šeků přijatých místo hotových peněz a poukázky k zaúčtování (poukázky na odběr zboží nebo služeb) • Používá se tam, kde je často placení prostřednictvím BÚ nemožné (proplacení cestovních účtů, drobné nákupy v maloobchodě).  Hotovostní placení za dodávky výrobků, zboží, služeb, neboť se tím předchází případným problémům s vymáháním úhrady. • Pokladnu vede pracovník, který přejímá hmotnou odpovědnost za hotovost v pokladně = pokladní, pokladník • Příjem a výdej peněz může provádět jen na podkladě příjmových a výdajových pokladních dokladů. • Pohyb hotovosti evidujeme do pokladní knihy – je přínosem pro zajištění průkaznosti a kontroly stavu pokladní hotovosti pří provozování jakékoliv ekonomické činnosti. o V pokladní knize se zapisuje: datum, označení dokladu, příjem, výdej, zůstatek a stručný popis • Pokladna může mít analytiku, např. česká měna a valuty (=cizí peníze v hotovosti, podle pracoviště, podle pokladníků apod.) • Pokud je pokladna v cizí měně, účetnictví je v Kč. • Na přepočtení se používá (VALUTOVÁ POKLADNA) a) Denní kurz (platný v den účetního případu) b) Pevný kurz (platný v účetní jednotce na určité období např. měsíc) • Na konci účetního období se stav valutové pokladny musí přepočítat aktuálním kurzem ČNB a případně kurzové rozdíly zaúčtovat Účetní doklady pro hotovostní platby / Příjmy, výdaje • Příjem je příbytek peněz do pokladny (příjmový pokladní doklad) • Výdaj je úbytek peněz v pokladně (výdajový pokladní doklad) Inventarizace pokladny • tzn. skutečné zjištění hotovosti v pokladně a její porovnání se stavem v pokladní knize a v účetnictví • Musí být provedena alespoň jednou za účetní období, nejvhodnější doba pro inventarizaci je období před provedením účetní uzávěrky. Tam, kde jsou větší obraty je lepší dělat inventarizaci častěji. • Rozdíl je buď schodek (manko=skutečný stav je nižší než v pokladní knize) nebo přebytek (=skutečný stav je vyšší jak v pokladní knize). • Za manko většinou zodpovídá zaměstnanec, tudíž se mu předepisuje náhrada za manko. • Pokladník podepisuje hmotnou odpovědnost. Nezodpovídá jen v případech, kdy prokazatelně za manko nemůže např. vloupání. Peníze na cestě 261 • Prostřednictvím tohoto účtu se povinně účtují výběry peněz z běžného účtu do pokladny a odvody peněz z pokladny na účet • Používá se i při peněžních převodech mezi dvěma BÚ (např. mezi běžným a úvěrovým), protože potřebujeme k zaúčtování 3 účetní doklady, ale nemáme je najednou. • V daňové evidenci účtu 261 odpovídají ‚‚průběžné položky‘‘. Příklad účtování na pokladně 1. PPD na výběr peněz z BÚ 211 261 2. Výplata mezd zaměstnancům v hotovosti 331 211 3. Výpis z BÚ - vyúčtování výběru peněz 261 221 4. Tržby za zboží v hotovosti 211 261 5. Manko v pokladně 569 211 6. Předepsána náhrada za manko zaměstnanci 335 668 7. Přebytek v pokladně 211 211 668 8. Zaměstnanec uhradil náhradu za manko 211 335 9. Kurzová ztráta 563 211 10. Kurzový zisk 211 663 Krátkodobý finanční majetek Charakteristika finančních účtů: V účtové osnově pro podnikatele je pro účtování na finančních účtech vyhrazena 2. Účtová třída, kde se soustřeďují rozvahové účty, které mohou být jak aktivní, tak pasivní. Členění finančních účtů Aktivní účty (účtová skupina 21,22,25) a) účty fin. majetku, tzn. 211 – Pokladna, 213 – Ceniny a 221 – Bankovní účty b) účty pro zachycení cenných papírů v majetku podniku, jedná se o účty 251 – Majetkové cenné papíry k obchodování, 253 – Dluhové cenné papíry k obchodování, 255 – Vlastní dluhopisy Pasivní účty (účtová skupina 23 a 24) 231 – Krátkodobé úvěry – na tomto účtu se účtují krátkodobé úvěry bez ohledu na to, zda je úvěr převeden na běžný účet, nebo banka hradí závazky za účetní jednotku přímo z úvěrových účtů. 232 – Eskontní úvěry – na tomto účtu se účtují úvěry poskytnuté bankou na eskontované směnky, cenné papíry, které do doby jejich splatnosti převzala banka k inkasu 249 – Ostatní krátkodobé finanční výpomoci – účtují se zde krátkodobé půjčky od jiných subjektů než bank. Oceňování krátkodobého finančního majetku Peněžní prostředky a ceniny se oceňují v nominální hodnotě. Veškeré cenné papíry a podíly se při pořízení oceňují pořizovací cenou. Zálohy poskytnuté zaměstnancům Zálohy poskytnuté zaměstnancům na služební cesty, drobné nákupy a jiné účely se považují za pohledávky (na vrub účtu 335 – Pohledávky za zaměstnanci). Řešení: 1. Vyplacena záloha na služební cestu 2000 Kč 335/211 2. Vyúčtování služební cesty – předložen cestovní účet 2850 Kč 512/335 3. Doplatek zaměstnanci 850 Kč 335/211 Valutová pokladna Pokud má účetní jednotka valutovou pokladnu, je účtování shodné s účtováním korunové pokladny, peněžní údaje musí být vyjádřeny v domácí i zahraniční měně. Používají se zde účty: 563 – Kurzové ztráty (NÁKLADY) 663 – Kurzové zisky (VÝNOSY) BANKOVNÍ ÚČTY Řešení: 221 – Bankovní účty 845 000 Kč 231 – Krátkodobé bankovní úvěry 500 000 Kč 321 - Dodavatelé 345 000 Kč 1. Výpis z BÚ - splátka bankovního úvěru 25 000 261 221 2. Výpis z BÚ - úhrada faktury dodavateli 50 000 231 261 3. Výpis z úvěrového účtu - splátka bankovního úvěru 25 000 321 221 4. Výpis z BÚ - úroky z provozního úvěru 10 000 568 221 poplatky bance 1 200 568 221 připsané úroky 800 221 662 Druhy bankovních účtů Na účtu 221 se účtuje o:  běžných účtech – peněžní prostředky potřebné k financování své činnosti, zůstatek je vždy aktivní  kontokorentních účtech – může mít i záporný zůstatek, kontokorentní úvěr, v rozvaze se potom uvádí pasivní zůstatek jako poskytnutý bankovní úvěr  devizových účtech – zde jsou peněžní prostředky v cizích měnách  termínovaných vkladech 06 – Dlouhodobý finanční majetek Účtování při úhradách platební kartou Platební karta představuje platební prostředek, který jeho držiteli umožňuje provádět bezhotovostní úhrady, např. vybírat hotovost z účtu prostřednictvím bankomatů, nelze ji považovat za ceninu ani jinou majetkovou položku. -prodávající – přijaté platby od zákazníků (tržby) - k

Témata, do kterých materiál patří