Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Dlouhodobý majetek

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (859,04 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Dlouhodobý majetek a)Pojem, členění, oceňování. Obsah účtů tř. 0. Operativní a analytická evidence b)Pořízení DLM – způsoby účtování c)Vyřazení DLM – způsoby účtování d)DLFM – členění, pořízení, prodej e)Opotřebení DLM – typy, odpisy účetní a daňové – popis, výpočet, účtování f)Drobný majetek učebnice: Kapitola 3 – nutné !!! a)Pojem, členění, oceňování. obsah účtů třídy 0. Operativní a analytická evidence Pojem:Dlouhodobý majetek (DLM) je majetek, který se používá delší dobu a postupně se opotřebovává a jehož vstupní cena přesahuje určitou hranici. Zařazení majetku do DM má pro firmu zásadní význam, protože významně ovlivňuje výše daní. Nespotřebovává se, ale opotřebovává. Členění:dlouhodobý nehmotný majetek (DLNM), dlouhodobý hmotný majetek (DLHM) a dlouhodobý finanční majetek (DLFM). Oceňování: 1. pořizovací cena (PC)u majetku pořízeného nákupem 2. reprodukční cena (RPC)cena stanovená soudním znalcem („odhad“), používá se, když nemáme doklad o ceně (darování, dědictví) 3. vlastními náklady (vl. N)cena majetku vyrobeného ve vlastní režii(viz kalkulace) 4. zůstatková cena (ZC)- vstupní cena - opotřebení Účtová třída 0: Směrná účtová osnova dle vyhlášky 500/2000Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 06 - Dlouhodobý finanční majetek 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku Běžně používaná účtová osnova pro třídu 0: 010 - Dlouhodobý nehmotný majetek A 011 - Zřizovací výdaje A 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje A 013 - Software A 014 - Ocenitelná práva A 015 - Goodwill A 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek A 020 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný A 021 - Stavby A 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí A 025 - Pěstitelské celky trvalých porostů A 026 - Dospělá zvířata a jejich skupiny A 029 - Jiný dlouhodobý hmotný majetek A 030 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný A 031 - Pozemky A 032 - Umělecká díla a sbírky A 040 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek A 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku A 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku A 043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku A 050 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek A 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek A 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek A 053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek A 060 - Dlouhodobý finanční majetek 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách A 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem A 063 - Ostatní cenné papíry a podíly A 065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti A 066 - Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoby, podstatný vliv A 067 - Ostatní půjčky A 069 - Jiný dlouhodobý finanční majetek A 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku A* 071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům A* 072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje A* 073 - Oprávky k softwaru A* 074 - Oprávky k ocenitelným právům A* 075 - Oprávky ke goodwillu A* 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku A* 080 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku A* 081 - Oprávky ke stavbám A* 082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí A* 085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů A* 086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům A* 089 - Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku A* 090 – Opravné položky k dlouhodobému majetku 091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku A* 092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku A* 093 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku A* 094 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku A* 095 - Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek A* 096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku A* 097 - Oceňovací rozdíl k nabytému majetku A* 098 - Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku A* A = Aktiva (Aktiva jsou položky majetku. Přínosy aktiv se účtují na stranu MÁ DÁTI, a úbytky na stranu DAL) A*= Oprávky jsou po technické stránce pasivní účet (I když ve výkazech je vidíme v aktivech s mínusem - je to tím, že snižují hodnotu majetku, který je v aktivech) Analytická evidence Vede se na kartách DM (inventárních kartách). Základní evidenční jednotkou DM je inventární předmět, kterým může být: jednotlivý předmět (budova, stroj apod.)soubor movitých věcí, které plní danou funkcí jako celek (výrobní linka) b)Pořízení DLM – způsoby účtování Pořízení: -dodavatelským způsobem (nákup od dodavatele) -vlastní výroba (ve vlastní režii) -bezúplatným způsobem (darování, bezúplatným převodem po skončení leasingu, dědictvím -vklad společníka z osobního vlastnictví do firmy -nové zjištění (majetek, který dosud nebyl v účetnictví zachycen) Investice jsou věci a práva nabytá do vlastnictví podnikuaž do doby zařazení těchto investic do majetku podniku - např.: od začátku výstavby tovární haly až do jejího dokončení, předání investorovi se jedná o investici; DLM se tovární hala stává zápisem o převzetí haly do DLM Členění investic: 1. podle podoby a) věcné investice – např. stroj, auto b) finanční investice – např. cenné papíry 2. podle ekonomického významu (zda slouží pro výrobní nebo nevýrobní účel) a) výrobní – např. výrobní linka b) nevýrobní – např. budova školy, station, plavecká hala 3. podle významu v reprodukčním procesu (RP) - reprodukce = obnova a) obnovovací – zajišťují prostou reprodukci např.: 5 vyřazených strojů opatříme 5 nových strojů stejné technické úrovně b) rozvojové – zajišťují rozšířenou reprodukci - extenzivní – zajišťují rozšířenou reprodukci, ale na stejné technické úrovni např.: za 5 vyřazených strojů opatříme 8 nových strojů stejné úrovně - intenzivní – zajišťují rozšířenou reprodukci na vyšš

Témata, do kterých materiál patří