Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pohledávky z obchodního styku

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (97,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

10. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍHO STYKU charakteristika účtové třídy 3 pohledávky vůči odběratelům, reklamace od odběratelů pohledávky v cizí měně – kursové rozdíly poskytnuté provozní zálohy pohledávky ze směnek, eskont směnek odpisy pohledávek, opravné položky k pohledávkám CHARAKTERISTIKA ÚČTOVÉ TŘÍDY 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY zúčtovací vztahy = vztahy podniku k okolí vyjádřené v Kč -pohledávky = náš nárok-závazky = naše povinnost uhradit jiné osobě (jen krátkodobé, dlouhodobé jsou ve 4. tř.)Ve 3. účtové třídě jsou aktivní i pasivní účty: 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) – aktivní 32 – Závazky (krátkodobé) – pasivní 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi SZ – aktivní i pasivní 34 – Zúčtování daní a dotací – aktivní i pasivní 35 – Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva – aktivní 36 – Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva – pasivní 37 – Jiné pohledávky a závazky – aktivní i pasivní 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv – aktivní i pasivní 39 – Opravné položky ke zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování– opravnéúčty Pohledávky evidované v jiných účt. třídách: a) 05- Zálohy zaplacené dodavateli dlouhodobého majetku b) 066,067- Zápůjčky a úvěry c) 15- Poskytnuté zálohy na zásoby Oceňování pohledávek Nominální hodnota = hodnota platná v době vzniku pohledávky, je doložena dokladem (historická cena) Analytická evidence Vede se podle jednotlivých odběratelů SALDOKONTO KNIHA VYDANÝCH FAKTUR (ODBĚRATELÉ) Datum Číslo faktury Odběratel Částka Datum splatnosti Úhrada dne Číslo dokladu Pozn. Podle časového hlediska, na krátkodobé a dlouhodobé (potřebujeme pro sestavení výkazů rozvahy) Rozlišení na tuzemské a zahraniční Dnem uskutečnění úč. případu u pohledávek a závazků je den uskutečnění zdanitelného plnění (tj. den dodání) ne den vystavení faktury (daňového dokladu), ani splatnosti fa. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍHO STYKU - tuzemsko- zahraničí pohledávky z provozních záloh – 314 Poskytnuté provozní zálohy pohledávky ze směnek – 313 Pohledávky za eskontované CP ostatní a jiné pohledávky (315, 378, 388) POHLEDÁVKY VŮČI ODBĚRATELŮM - evidujeme na účtu 311- Odběratelé na základě výpisu z VBÚ, PPD (přijatou platbu od odběratelů) - plátce – účtuje DPH na 343 na Dal, neplátce – DPH neúčtuje!!! dodání zboží poskytnutí služby nebo poskytnutí služby) nebo ke dni platby, podle toho co nastane dříve FAV – za výrobky (zboží, služby)311/601(602) DPH311/343 VBÚ – úhrada od odběratelů221/311 REKLAMACE OD ODBĚRATELE 1) FAV – za zboží - částka bez DPH311/604 - DPH311/343 (Výdejka – úbytek prodaného zboží – PořC504/132) 2) Zápis o vadách od odběratele - reklam. nárok604/325 325 – Ostatní závazky - vzniká závazek vůči odběrateli Vyřízení reklamace: a) neuznaní reklamacereklam. nárok 325/604 b) náhradní dodávkareklam. nárok 325/604 c) daňový dobropis – reklamace uznána před úhradou faktury325/311-311/325 – DPH343/311-311/343 d) daňový dobropis po úhradě fa325/221 – DPH343/221 Když bychom neúčtovali reklamační nárok, lze dobropis účtovat: Dobropis odběrateli – částka bez DPH604/311-311/604 – DPH343/311-311/343 Př.: 1) FAV – za zboží200 000,--311/604 – DPH 21 % 42 000,--311/343 2) Zápis o vadách – reklamační nárok 10 000,--604/325 3) VÚD – 50 % reklam. nároku neuznáno 5 000,--325/604 4) Daň. dobropis – 50 % rekl. nár. uznáno 5 000,--325/311 – DPH 21 % 1 050,--343/311 5) VBÚ – úhrada FAV235 950,--221/311 Slevy na nakoupené zásoby Bonus je sleva poskytnutá dodavatelempřiodběru určitého množství nebo při překročení určité hodnoty fakturace. Skontoje sleva poskytnutá dodavatelempři zaplacení faktury před lhůtou splatnosti nebo hotově. Poskytování slev a)sleva poskytnuta při fakturaci = > sníží se cena nakoupeného zboží na faktuře b) sleva poskytnuta dodatečně = > dodavatel zašle opravný daňový doklad U obou druhů slev se provádí oprava základu daně a výše daně! Př. uč. str. 40 POHLEDÁVKY V CIZÍ MĚNĚ se přepočítají na Kč kurzem účetní jednotky platným v době vzniku pohledávky kurz účetní jednotky =pevný nebodenním kurzem ČNB den vzniku pohledávky je datumvystavení FA 1) kurzové rozdíly během roku z důvodu pohybu kurzů může dojít k rozdílu mezi kurzem ke dni vzniku pohledávky akurzem platným v době úhrady pohledávky Př.:zahraniční pohledávka 1000 EUR, kurz ke dni vzniku pohledávky 27,20, kurz ke dni úhrady pohledávky 27,80 1) FAV – za výrobky 1000*27,2027 200 Kč311/601 2) VBÚ – úhrada FAV 1000*27,8027 800 Kč221/311 3) VÚD – kurzový zisk 600 Kč311/663 - kurzová ztráta 563/311 - kurzový zisk 311/663 2) kurzové rozdíly na konci roku přepočítat znovu kurzem ČNB kvůli dodržení zásady věrného zobrazení skutečnosti - pokud kurz ČNB k 31. 12. je nižší než kurz účetní jednotky ke dni vzniku pohledávky => kursová ztráta - pokud kurz ČNB k 31. 12. je vyšší než kurz účetní jednotky ke dni vzniku pohledávky => kurzová zisk Př.:Kurz účetní jednotky ke dni vystavení FAV 27,20, kurz banky ke dni úhrady 27,50 Kurz ČNB k 31. 12. 27,14 1) FAV – za výrobky 10 000 € *27,20272 000311/601 2)VBÚ – úhrada poloviny 5000 €*27,50137 500221/311 3)VÚD – kurzový rozdíl 1 500311/663 4)VÚD – kurzový rozdíl k 31. 12. 300563/311 POSKYTNUTÉ PROVOZNÍ ZÁLOHY poskytujeme svému dodavateli zálohu před budoucí dodávkou zásob, energie či služeb poskytnutá záloha = pohledávka vůči dodavateli 314 Poskytnuté provozní zálohy (na službu nebo energii) 151 Poskytnuté zálohy na materiál 153 Poskytnuté zálohy na zboží Poskytnutézálohy dodavateli DM evidujeme na účtech051-053! Zálohová fakturaProforma faktura = zálohová faktura ve výši 100 %. 1. Účtování poskytnutých záloh u neplátce DPH 1)VBÚ – poskytnutá záloha dodavateli energie 5 000,--314/221 2) FAD – za el. energii (fakt.cena+DPH)12 100,--502/321 3) VÚD – zúčtování zálohy 5 000,--321/314 4) VBÚ – doplatek faktury (fakt.cena+DPH-záloha) 7 100,--321/221 2. Účtování poskytnutých záloh u plátce DPH (=dodání zboží, poskytnutí služby) Př.: Zp. A, plátce DPH 1)VBÚ – poskytnutá záloha dodavateli materiálu12 100,-- 151/221 2) FAD za materiál - částka bez DPH 20 000,--111/321 - DPH

Témata, do kterých materiál patří