Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Účetnictví rozpočtových organizací

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

ÚČETNICTVÍ ROZPOČTOVÝCH ORGANIZACÍ Rozpočtové organizace působí ve sféře správy, řízení, obrany, zřizují se i v oblasti kultury, školství, zdravotnictví, výzkumu, sociálního zabezpečení. Z charakteru úkolů, které rozpočtové organizace zabezpečují, vyplývá i specifický způsob financování jejich hospodaření a i způsob vedení účetnictví. Rozpočtovým organizacím jsou uhrazovány výdaje z prostředků státního rozpočtu nebo rozpočtu okresního nebo obecního úřadu. Mají-li při provádění své funkční činnosti nějaké příjmy, musí je odvést do příslušného rozpočtu. V závislosti na tom, jaké úkoly plní jednotlivé rozpočtové organizace ve společenském reprodukčním procesu, rozeznáváme tyto typy organizací: 1. ústředně řízené rozpočtové organizace, které hradí své výdaje z republikového rozpočtu a tam také odvádějí své příjmy. Jsou to např. instituce obrany, správy, výzkumu, všechna ministerstva a ústřední úřady 2. rozpočtové organizace v působnosti okresů a míst; přední místo mezi rozpočtovými organizacemi patří okresním úřadům a obcím, které jsou rozpočtovými organizacemi a na jejich rozpočty je napojena celá řada dalších rozpočtových organizací Obce získávají peněžní prostředky na svou činnost prostřednictvím rozpočtů okresních úřadů, kterým jsou přidělovány z republikového rozpočtu. Ústřední orgány, okresní úřady a obce zřizují k plnění svých úkolů nejen rozpočtové organizace, ale i organizace příspěvková. Rozpočtové organizace hospodaří se svěřenými finančními prostředky, které jim na základě schváleného rozpočtu stanoví jejich zřizovatel a jsou povinny dbát na to, aby dosahovaly stanovených příjmů a i v oblasti výdajů plnily určené úkoly. Použití prostředků každé rozpočtové organizace je předem stanoveno v rozpočtu příjmů a výdajů na dané období. Tento rozpočet je jak pro příjmy, tak pro výdaje sestavován podle předem stanoveného členění (rozpočtové skladby). Rozpočtová skladba - nazývána též klasifikace rozpočtu - je uspořádání příjmů a výdajů podle jednotlivých kritérií. Uspořádání je závazné jak pro oblast příjmů a výdajů ústředně řízených rozpočtových organizací, tak pro oblast příjmů a výdajů okresních úřadů, měst a obcí. Rozpočtová skladba byla vyhlášena Ministerstvem financí ČR jako závazný právní dokument. Rozpočtová skladba třídí peněžní operace z hlediska kapitolního, druhového a funkčního. Kapitolní třídění Kapitola = organizace čerpající peníze ze státního rozpočtu: - kancelář prezidenta republiky - poslanecká sněmovna parlamentu - senát parlamentu - úřad vlády - bezpečnostní informační služba - ministerstva - český statistický úřad - akademie věd atd. Zástupci těchto kapitol pro sebe získávají určitou částku ze státního rozpočtu a tu rozdělí rozpočtovým organizacím příslušného resortu pošle částku na bankovní účet. Z toho potom organizace čerpá v tzv. daném limitu. Druhové třídění Vztahuje se na veškeré finanční operace. Rozděluje je do třech základních okruhů: 1.) příjmy - jsou to veškerá přijetí peněžních prostředků vyjma přijatých navratných výpomocí, půjček aj. 2.) výdaje - jsou to veškerá peněžní vydání s výjimkou splátek úvěru a splátek dluhopisů a půjček 3.) financování - financující operacemi se rozumí zabezpečení zdrojů formou půjček, prostředků z emise dluhopisů a naopak poskytování půjček, úvěrů apod. Hospodaření rozpočtových organizací Pokud rozpočtová organizace nebo obec provozuje hospodářskou činnosti odděleně od svého rozpočtového hospodářství, účtuje o nákladech hospodářské činnosti v účtové třídě 5 a o výnosech v účtové osnovy pro rozpočtové a příspěvkové organizace. Hospodářská činnost rozpočtových organizací přináší možnost získat mimorozpočtové finanční prostředky na posílení rozpočtu. jedná se o činnosti, které mají hospodářský charakter a jejich hospodaření se hodnotí podle dosaženého hospodářského výsledku. Rozpočtová organizace se v oblasti hospodářské činnosti chovají jako podnikatelské subjekty ovšem pouze za předpokladu, že jim zřizovatel dal souhlas k hospodřáské činnosti a obecní úřad koncesi. Příkladem hospodářské činnosti je např. hospodářská činnost škol a to jak vysokých, tak středních odborných. Školy provádějí za úplatu výzkumné práce, umělecká díla, odborné posudky, projekty a další práce podle svého odborného zaměření. dále poskytují své učebny např. jazykovým školám, pronajímají tělocvičny tělovýchovným organizacím. Výsledek hospodaření potom školy využívají pro nové vybavení a modernizaci škol. Sledování hospodářské činnosti musí být odděleno od rozpočtového hospodaření, a proto jsou v účetnictví vymezeny zvláštní účtové třídy 5 a 6. Náklady a výnosy je třeba časově rozlišovat. Rozpočtové organizace za svou hospodářskou činnosti zjistí hospodářský výsledek před zdaněním, a to jako rozdíl výnosů účtovaných na účtech účtové třídy 6 a nákladů na účtech účtové skupiny 50 - 55. Výpočet hospodářského výsledku po zdanění je úplně stejný jako u podnikatelských subjektů. Jenom převod nákladů a výnosů se koncem roku převádí na účet 963 - Účet hospodářského výsledku, nikoli na účet zisků a ztrát Charakteristika účtové osnovy pro rozpočtové organizace Rozpočtové organizace, příspěvkové organizace a obce vedou účetnictví podle samostatné účtové osnovy, která respektuje specifičnosti jednotlivých typů organizací a přizpůsobuje účetnictví novým podmínkám. Účtová osnova má tuto strukturu účtových tříd: 0 - Investiční majetek 1 - Zásoby 2 - Vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtu organizací a rozpočtové a ostatní finanční účty 3 - Zúčtovací vztahy 4 - Náklady rozpočtových organizací 5 - Náklady rozpočtových organizací vynaložené na hospodářskou činnost a náklady příspěvkových organizací 6 - Výnosy z hospodářské činnosti rozpočtových organizací a z činnosti příspěvkových organizací 9 - Fondy, hospodářský výsledek a dlouhodobé úvěry a půjčky, rezervy, závěrkové a podrozvahové účty Účtová třída 0 - Investiční majetek Obsah je v podstatě shodný s obsahem účtové třídy 0 pro podnikatele. Jsou zde dvě odlišnosti proti účtové osnově pro podnikatele, a to: 1. Rozpočtové

Témata, do kterých materiál patří