Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1.c) Učení

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,45 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1.c) Učení Učení - spadá vše, co člověk získává po narození ve styku s prostředím a co vyvolává trvalejší změny v jeho chování Fáze učení 1.motivační 2.poznávací - jedinec začíná pronikat do učebního materiálu, úlohy nebo problému - mobilizuje minulou zkušenost a získává další informace nebo prostředky potřebné k jejich řešení 3.výkonná fáze - učící pochopil a vyřešil danou úlohu a daný problém a osvojil si učební materiál - zařadil ho do soustavy dosavadních poznatků 4.kontrolní - ověřovací fáze, kdy si prověřujeme správnost řešení úkolů a problémů Druhy učení a)intelektuální - může mít ráz pamětního (memorování) nebo myšlenkového (pojmového) učení - Jde o učení se metodám řešení problémů a úloh, rozvíjí myšlenkové procesy a intelektové schopnosti a dovednosti (např.dovednost v užívání mluvnických pravidel) b)senzomotorické - osvojování různých zručností a návyků, koordinace vnímání a pohybů (např. hra na hudební nástroj, řízení auta) c)sociální - probíhá v procesu socializace, osvojujeme si formy společenského chování a typické lidské vlastnosti, sociální dovednosti (např.umění jednat s lidmi, vcítit se do druhého.) I.Nápodoba II.Zpevňování III.Identifikace – Člověk se ztotožňuje s jinou osobou, svým vzorem. Může být až fanatické ztotožnění, kdy se člověk vžije do role úplně (např. učitel se chová jako učitel i doma). d)vědomostní - osvojování poznatků a informací, dělí se na : verbální Matematickým operacím Metody učení dílčí celková metoda kombinovaná Formy učení (jak se učíme): a)učení emocionálně-vegetativní (podmiňováním)- Watson – americký psycholog - I. P. Pavlov – tvůrce teorií podmíněných reflexů - reakce psa na žárovku (signál), už ne na žrádlo → signál vyhasíná → signál znovu (reakce dříve než poprvné) - vegetativní soustava – trávicí - vidím známého člověka – zrůžovým/zblednu - před maturitou – bolení břicha, ... - přechod na zelenou b)pokus-omyl (postupnou aproximací – přibližování)– Thorndike – americký pedagog, psycholog, po úspěchu následuje odměna, správná varianta, následně je upevňována, - Skinner – teoretická kybernetika, americký psycholog - zkoušíme něco tak dlouho, než se to naučíme (dril) - programové učení c)nápodobou – typické v dětství, dítě pozoruje vzor – snaží se mu připodobnit - nápodoba – hnací motor vývoje lidské společnosti - každý někoho napodobuje (někoho lepšího) a chceme být ještě lepší než on - negativní nápodoba – kouření, krádeže - regresivní nápodoba – vracení vývoje – vracíme se k něčemu, o čem jsme mysleli, že pominulo a že už jsme překonali d)vhledem e)v životních souvislostech f)plató efekt g)vkladem - Köhler (německý psycholog), najednou nám to dojde, problém vyřešíme (šimpanz) - uchopení problému h)pojmové - Vygotski (ruský psycholog), Piaget (švýcarský psycholog) - pojem – zobecnění; studentka, pes, auto - člověk zobecňuje věci do pojmů - zobecnění zkušeností - kdo nám dá bonbon, je hodný – vytvoření falešného pojmu ch)strategie učení Efektivita učení – závisí hlavně na vnějších podmínkách, momentálním psychickém stavu, zvolené metodě, nejlépe se učíme, když se učíme po svém 18. Měli bychom být dostatečně odpočatí, klidní, k uvolňění napětí můžeme vyzkoušet aromaterapii, dobré je žvýkat žvýkačku nebo sníst kousek čokolády 19. využívání aktivního, hlasitého čtení 20. metoda vzájemného zkoušení Vědomosti - poznatky, které je osvojeny nějakou formou učení. Představují pochopená a zapamatovaná fakta a vztahy mezi nimi (v podobě pojmů, pravidel, pouček, zákonů, vzorců, značek atd.) - teoreticky získané zkušenosti, které jsou výsledkem konkrétního myšlení Dovednosti - učením získaná dispozice pro vykonávání určité činnosti, pro užití vědomostí, pro řešení problémů (řízení auta, hra na hudební nástroj, atp.) Návyky a zvyky - jsou získané dispozice, podněcující k vybavení určitých pohybů nebo úkonů v určité situaci (rozhlédnutí se na přechodu, zdravení, atp.) Poruchy učení Dyslexie - porucha schopnosti naučit se číst běžnými metodami a porozumět čtenému textu, přestože inteligence takového dítěte není snížená. - Děti (a také dospělí) nejsou schopni číst dlouhé texty a pochopit jejich smysl, ačkoliv znají písmena. - Obtíže se zvládnutím čtení má v začátcích školní docházky poměrně velká skupina dětí, ne ve všech případech se zde ale jedná o specifickou poruchu učení. Dysgrafie - obtíže s písemnou formou projevu - dítě píše neobratně, má problém si zapamatovat tvar písmen - jeho písmo je nečitelné a neuspořádané Dysortografie Dyskalkulie Dysmúzie Dyspinxie Dyspraxie - znamená špatnou obratnost

Témata, do kterých materiál patří