Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
18) Globalizace

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (124 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

18. GLOBALIZACE - v širším slova smyslu znamená vzájemnou propojenost a provázanost různých oblastí světa: ekonomie ekologie (kácení deštných pralesů, ozónová díra) kultura (stejné výrobky např. Pepsi, McDonald) rozvoj dopravy a tím rychlejší spojení do různých oblastí světa migrace právnictví informační technologie - v užším slova smyslu je toekonomická propojenost jednotlivých oblastí světa, vytváření světové globální ekonomiky - typickým projevem postindustriální společnosti - hlavní roli hraje terciální sféra, rozvoj bankovnictví, peněžní a kapitálové trhy, měnové obchody, rozvoj právních a poradenských služeb, informační technologie Historie: - kořeny již v 19.století - vznik velkých firem vzniknadnárodních společností s pobočkami v zahraničí - např.USA, ty zřizovaly pobočky v Evropě kvůli levné a kvalifikované pracovní sílea velkému trhu - zde i negativní důsledek vznik IMF, kde má USA 30% hlasů - později i Evropa a Japonsko vytvářely své pobočky ve světě -cílem je přiblížit místo výroby místu spotřeby - v 70. letech vzniklá ropná krize donutila firmy expandovat do jiných zemí (levná pracovní síla, suroviny) Jižní Amerika -Asie vznik asijských ,,ekonomických“ tygrů - vzniká vztah mezi řídícím centrem, managementem, jádrem ve vyspělých zemích a výrobou v zemích s levnou pracovní silou = země, tzv.semiperiferie(Tchaiwan, Čína, J. Amerika, J. Korea) - mimo zájem firem stojí nejchudší země => periferie (např. subsaharská Afrika) - v 90. letech firmy začaly podnikat v bývalých socialistických zemích, aby zlevnili výrobu Důsledky nadnárodních firem: - příliv kapitálu do země - nárůst pracovních příležitostí - nové technologie - zlepšování obchodní bilance - zisky z výroby nemusí být investovány v místě vzniku mohou být převáděny do mateřské země (legální daňové úniky prostřednictvímtransferových cen – např. Nadsazení cen vstupů do výroby a podhodnocení výstupních cen) - využívání daňových rájů (Monako, Bahamy, Kajmanské ostrovy, Bermudy, Seychely...) - mezinárodní přesuny peněz jsou mimo kontrolu vlád, mohou ohrozit ekonomiku Důsledky globalizace: - liberalizace obchodu, snazší pohyb osob a kapitálu - mezinárodní, nevládní organizace a nadnárodní uskupení způsobila snížení moci jednotlivých států - větší provázanost finančních trhů pomohla rychlejšímu ekonomickému vzestupu rozvojových zemí - některé státy izolovány důsledkem války či politicko-vojenského procesu (například Afrika) - zvýšení pracovních příležitostí či možnosti uplatnění na volném pracovním trhu - poklesl význam státu, protože státy jsou nuceni vytvářet co nejvolnější podmínky pro zahraniční obchod - nadnárodní firmy přesouvají části výrob do rozvojových zemí - díky mediím se smazávají kulturní, náboženské a ekonomické rozdíly - to může způsobit jak větší informovanost a toleranci kultur, tak i ztrátu „státní identity“ - zrychlení života, stres jako jeden z mnoha sociálních důsledků, sociální polarizace - ekonomické problémy jedné země se rychle šíří do dalších - migrace obyvatelstva a důsledky s ní spojené GLOBÁLNÍ PROBLÉMY SVĚTA demografické –populační exploze, nedostatek potravin, nedostatek vody špatná zdravotní péče ekologické –ozónová díra, kácení deštných pralesů, skleníkový efekt, oteplování, tání ledovců hrozba jaderné katastrofy a válečných konfliktů –Írán, Severní Korea vyčerpání zásob surovin sociální nerovnost a problém chudoby mezinárodní terorismus –Hizballáh, Hamás, Al-Kaída Trvale udržitelný rozvoj - program, který propaguje, že ekonomický rozvoj musí jít v souladu s ekologií - poprvé ve zprávě Světové komise pro životní prostředí a rozvoj (UNCED) v roce 1987 - na Světovém summitu v Riu de Janeiru v roce 1992 se tento výraz používal ve smyslu rozvoje, který umožňuje uspokojit potřeby současné generace, aniž by to bylo na úkor budoucích - přijata takéRámcová úmluva o změně klimatu -Kjótský protokol – omezení produkce skleníkových plynů a zabránění skleníkovému efektu (velmoci odmítají podepsat) - 2007 světový kongres o klimatu na Bali - 2011 Cancúnská dohoda Instituce spojené s Globalizací: MMF a WB - jsou projevem a důsledkem globalizace - patří mezi mezinárodní ekonomické společnosti - jejich politika bývá často kritizována, protože jejich kroky jsou často negativní (bohatí bohatnou, chudí chudnou) - státy třetího světa se více zadlužují (nezbohatnou, prospěch mají jen velké společnosti, dochází k drancovaní přírodních zdrojů) - nejsou schopny splácet dluhy ANTIGLOBALISTICKÁ HNUTÍ - jsou někdy spojena s ekologickými organizacemi: Greenpeace Nesehnutí... - nejsou ale účastníky rabování při antiglobalizačních akcích – zasedání MMF Rozvojové cíle tisíciletíMillennium Development Goals, MDG - program - má vést k odstranění největších problémů rozvojového světa - definovaných v osmi základních cílech - podpisem Miléniové deklarace v září 2000 slíbilo spolupracovat na jejich dosažení do roku 2015 - podepsalo jej všech tehdejších 189 členů OSN a také Švýcarsko a Vatikán - všechny členské státy se dohodly ve svém usnesení na osmi prioritách rozpracovaných do konkrétních úkolů - těch hodlají dosáhnout do roku 2015 nebo dříve: Odstranit extrémní chudobu a hlad -snížit na ½ počet lidí, kteří mají příjem nižší než 1 americký dolar na den - odstranit nezaměstnanost a zajistit důstojnou práci pro všechny (včetně žen a mladých lidí) - snížit na ½ počet lidí, kteří trpí hladem Dosáhnout základního vzdělání pro všechny -zajistit, aby mohly děti kdekoli na světě dokončit základní školu Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti -do roku 2005 odstranit nepoměr pohlaví v základním a středním školství - do roku 2015 na všech úrovních vzdělávacího systému Snížit dětskou úmrtnost - do roku 2015 snížit o dvě třetiny úmrtnost dětí do pěti let Zlepšit zdraví matek -snížit míru mateřské úmrtnosti o tři čtvrtiny do roku 2015 - zajistit dostupnou zdravotní péči v mateřství pro všechny Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi -do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření HIV/AIDS - do roku 2015 zastavit a zvrát

Témata, do kterých materiál patří