Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
6.a) Vývojová psychologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,43 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

6.a) Vývojová psychologie - zabývá se činiteli, zákonitostmi a průběhem psychického vývoje člověka od početí po smrt. - vývoj jedince je zákonitý proces, který tvoří posloupnost na sebe navazujících fází, pořadí fází nelze měnit. - tento vývoj je nezvratný, může být ale narušen nemocí, úrazem, šokem. - vývojový proces je celistvý, zahrnuje stránku tělesnou (somatickou) a duševní (psychickou). Fylogeneze =zkoumá původ a vývoj psych. jevů v celém živočišném světě(psych. dítěte, dospělých, stáří-gerontopsychologie) Antropogeneze = vývoj duševna u lidí v různých historických etapách a civilizačních okruzích. Ontogeneze =zkoumá zákonitosti a činitele psych. vývoje člověka od narození (početí) až do smrti Duševní vývoj =proces duševních změn, které se uskutečňují v čase a v jejichž důsledku se psychika dostává na kvalitativně vyšší úroveň - postupná proměna od méně dokonalé úrovně k úrovni dokonalejší. - psychický vývoj nebývá zcela plynulý, střídají se období rychlejšího a pomalejšího vývoje. - proces vývoje je vždy individuálně specifický, je ovlivněn i prostředím a výchovou. - vývoj neprobíhá jen jako pokrok, ale mohou nastávat i fáze regrese. Znaky duševního vývoje 1.socializace - z biologické bytosti se stává bytost společenská (osvojování si spol. zvyků, rolí, rozčlenění se do společnosti) 2. individualizace - člověk se postupně stává osobností, sám sebou; vytváří si vlastní stupnici hodnot; je to porces osamostatňování 3.změny vlastností – kvalitativně a kvantitativně; jedny přetrvávají, některé zanikají, jiné vznikají; nemění se jen vlastnosti, ale i jejich rozsah Činitelé ovlivňující duševní vývoj 1.biologičtí - vlohy, talent, smyslové orgány 2.vlastní aktivita jedince - učení, činnost, sebevzdělávání, koníčky 3.prostředí- přírodní, sociální(hromadné sdělovací prostředky – media) 4. výchova - nejdůležitější činitel (podle psychologů) Zákonitosti vývoje 1.nepřetržitost - vývoj je nepřetržitý proces, psychika člověka se neustále vyvíjí a mění 2. nerovnoměrnost vývojového tempa - v dětství je vývoj rychlý, v dospělosti se zpomaluj - opožďování nebo zaostávání duševního vývoje - retardace 3.stadiálnost - vývoj je plynulý proces, uskutečňuje se v určitých fázích (etapách), které mají určité znaky a nejdou přeskočit 4.harmoničnost– psych. vývoj je celiství proces Vývojová stádia 1.Dětství (od narození- do20, 22 let) - novorozenec (narození - 1-2 měsíce) - kojenec (1-2 měsíce - 1 rok) - batole (1-3 roky) - předškolní věk (3-po vstup do školy) - školní věk - mladší (vstup do školy - 10 až 12 let) - střední - puberta - pubescence (10 až 12 - 15 let) - starší - adolescence (15 - 20 až 22 let) 2.Dospělost (do 60 let) - mladší dospělost(20 -30let) -střední dospělost(30 -45 let) - pozdní dospělost(45 - 60 let) 3.Stáří- (nad 60 - do konce života) 1. Dětství Prenatální vývoj - předporodní - 280 dní čili 9 měsíců 1. období zygoty – od početí do 14 dní, množení buňek 2. embryonální stádium – 14dní až 3 měsíce (znaky nižších živočichů) 3. fetální stádium - od 3 měsíců až porod (specifické lidské znaky, vývoj vnitřních org. a NS) - v prenatálním období zabezpečuje základní fyziologické potřeby matka - reakce plodu na silné akustické, polohové a dotykové podněty; reakce ve formě pohybu v matčině těle - negativní rekce na stres, psych. rozpoložení matky, alkohol, nikotin, rentgen Vývoj embrya 3-4 týden (1měsíc) 5. týden 6. týden 9. týden Perinatální období –doba porodu - důležitýmezník, příchod dítěte do nových podmínek Novorozenec (narození - 1-2měsíce) - průměrně 3 kg, 50 cm - přizpůsobení se dítěte k novým živ. podmínkám -vzhled - velká hlava, tvoří 1\3 výšky - lebka - nesrostlé lebeční kosti - fontanela - páteř do oblouku -činnost - spí, přijímá potravu, vylučuje; negativní pasivita - 20 hodin spí a 4 hodiny bdí; - nekoordinované pohyby reflexního rázu -reakce na podněty - světlo, hluk, změna polohy, bolest, dotyk, tlak - senzomotorické chování Kojenec (1-2 měsíce - 1 rok) - velký růst a přibývání na váze - váží kolem 13kg, 75cm - stavba těla – hlava tvoří ¼ celého těla; dlouhý trup a krtáké končetiny -motorika- pohybový vývoj -cefalokaudální postup - zvedá hlavu, převracení na bříško a zpět, vzpor na rukou, na čtyřech, sed (kolem půl roku), stání (3\4 roku), první kroky (kolem roku) - jemná motorika - práce rukou - uchopovací reflex - dlaňové uchopení - prsty proti dlani - nůžkové uchopení - palec a ukazováček - palec proti prstům - pinzetové uchopení - rozvoj smyslových orgánů- zrak- 2-3 měsíce- sleduje pohybující se předmět - 4-6 měsíců- rozlišuje jednobarevné a pestrobarevné předměty - sluch - 2-3 měsíce- registruje zdroj zvuku- zvuková dominance - rozeznává známé hlasy kolem -duševní vývoj - úmyslná pozornost - paměť - mechanický, zvětšuje se rozsah a trvanlivost - myšlení - konkrétní a názorné, vychází z bezprostřední zkušenosti - city - intelektuální - radost z poznávání, estetické, morální, tzv. vyšší city - vůle - vhodná motivace, splnitelné úkoly -smyslové orgány-zrak – od půl roku rozeznávání barev - upřednostňuje červenou -sluchová dominanta (2-3měs.) = první důkazy o sluchu dítěte -rozvoj řeči - předřečové období (broukání, žvatlání), nejfrekventovanější je pro dítě samohláska „A“; jednoleté dítě zná v průměru 10 slov,které mají více významů -první projevy myšlení – prostřednictvím účelových reakcí (k dosažení určitého cíle používá nějakého prostředku cílevědomně a záměrně) - hra- nesleduje cíl, ale důležitá je činnost, jediným spoluhráčem je dospělý člověk - manipulační a napodobovací (první hračkou je ruka) Batole (1 - 3 roky) - motorika - chůze: chůze do schodů a ze schodů; vylézání, prolézání, slézání, skákání -jemná motorika - uchopování předmětů a manipulace s nimi - vyhraňování - lateralita - dávání přednosti jedné ruky před druhou -duševní vývoj-rozvoj řeči (kolem 3.roku 1000 slov, jednoduché věty) -rozvoj paměti - neúmyslná = zapamatování špatných nebo kladných zážitků spojené s pláčem -rozvoj citů - láska k rodičům, radost, smutek, strach z cizích lidí, ze tmy, změny prostředí,

Témata, do kterých materiál patří