Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Filozofie období baroka - Spinoza

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29,38 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Filozofie období baroka Leibniz, Spinoza BARUCH DESPINOZA (BENEDICTUS DE SPINOZA) (1632-1677) 1) Život narodil se v Amsterodamu v rodině židovských emigrantů ze Španělskabylo mu poskytnuto veškeré možné vzdělánípředurčen pro dráhu rabína, na základě ústních projevů byl obžalován z kacířství → exkomunikován(vyhnán z židovské obce), žije na různých místech v Holandsku, živí se jako brusič čoček, odmítá nabídku na vyučování filozofie v Heidelbergu, umírá na tuberkulózu 2) Díla a základní myšlenky „Když mě zkušenost poučila, že všechno to, co tak často poskytuje obyčejný život, je plané a nicotné, a když jsem spatřil, že vše, čeho jsem se bál a co se bálo mne, obsahuje dobro a zlo jen potud, pokud je to pohnutkou mysli, rozhodl jsem se prozkoumat, zda existuje nějaké pravé dobro, které může sdělit duchu svou dobrotu samo o sobě, bez příměsí ostatních věcí: ano, zda existuje něco takového, čeho nalezení a dosažení může poskytnout stálou a nejvyšší radost provždy…“– všechno je subjektivní záležitost – to, zda je to dobré nebo špatné, je subjektivní záležitost → chce najít nějakou objektivní míru a) Teologicko-politický traktát Bible nebyla zjevena pouze několika vyvoleným, ale celému národu → jazyk Bible musel být přizpůsoben chápavosti prostého lidu (obraznost, přirovnání, zázraky) → Písmo svaté se musí chápat ve dvojím smyslu (jednak povrch – obrazy, zázraky, potom hluboké a platné myšlenky) - různí lidé budou Bibli rozumět různým způsobem – prostí lidé spíše zázraky a moudří lidé budou hledat hlubší souvislosti (Židé neuznávají Ježíše – byl jen duchovním vůdcem, ale Židé chtěli politického vůdce + Ježíš porušoval židovské zákony – např. pracoval i v sobotu, kdy je šábes) postava Ježíše: nepovažuje ho za božího syna, ale za největšího ze všech lidí(→ je také člověk, je nám na blízku)→ myšlenka sjednocení všech lidí ve jménu Ježíše → za tyto myšlenky vyhnán z židovské obce b) Etika vyložená způsobem užívaným v geometrii (je to postup začínající definicemi a axiómy a odvozující z nich výsledky)metoda psaní této knihy vychází z myšlenky, že filozofie musí mít exaktnost a bezpodmínečnou platnost myšlenkových pochodů ) Základním pojmem je u něj pojem substance „O bohu Definice Definice 3. Substancí rozumím to, co je samo v sobě a co je chápáno ze sebe sama, tj. to, k utvoření jehož pojmu není zapotřebí pojmu nějaké další věci.“ substance jeJedno neboNekonečno, které stojí pod anebo za věcmi, které v sobě sjednocuje a pojímá veškeré bytísubstance je věčná,nekonečná, existujesama ze sebe → tento pojem je totožný s pojmem boha a jako souhrn všeho jsoucna je totožný s pojmem přírody → rovnice substance = bůh = příroda (v tomto případě je to pro nějtvořící příroda)(tvořící příroda – Bůh a příroda, to, co je na začátku, co nestvořil člověk, ale Bůh) ) Protějškem pojmu substance je pojem modus „Definice 5. Modem rozumím stavy substance, neboli to, co je v něčem jiném a je z toho jiného také chápáno.“ modus je všechno to, co není skrze samo sebe, je to vše, co je podmíněno něčím jiným (je to svět konečných jevů) = stvořená příroda (příroda vůbec, pro nás příroda)– utvořená Bohem i člověkem ) Každá konečná věc je tedy podmíněna nějakou jinou věcí. Jakou? Takovou, která je stejně jako ona konečná. → žádná konečná příčina nemá jako svou nejbližší příčinu bezprostředně Boha → musí existovat mezičlen, tím je nekonečně velká veškerost (absolutní suma všech modů) =nekonečná modifikace 3 stupně pojmové řady:nekonečná substance (bůh)absolutní suma všech modů (všechno)jednotlivé mody „Definice 6. Bohem rozumím absolutně nekonečné jsoucno, tj. substanci sestávající z nekonečného počtu atributů, z nichž každý vyjadřuje věčnou a nekonečnou esenci.“– zásah matematiky ) Bůh má dvě vlastnosti: myšlenía rozlehlost(duch a tělo), protože všechno je v Bohu, lze každou bytost pozorovat z těchto dvou hledisek:myšlení = idearozlehlost = tělesoneexistují dvě odlišné substance, ale jen jedna, kterou lze zkoumat z uvedených dvou aspektů → HODINY: nejsou dvoje hodiny, ale jen jedny – tělo a duch jsou celek, na který lze pohlížet jednou z pozice ducha a jednou z pozice těla → člověk je souhrn tělesného a duševního (rozumového) ) Každý člověk usiluje o to, aby zachoval svoji existenci; je-li pud sebezáchovy uspokojen →radost(když se mi něco daří, když se mi něco povede), je-li pud sebezáchovy omezován →smutek všechny vášně, které člověka vážou k tělesům v okolí, se dějí podle přírodní nutnosti a s neomylnou důsledností → snaha analyzovat lidské pudy a vášně s chladnou matematickou věcností (Spinoza porovnává lidskou svobodnou vůli s kamenem vrženým do vzduchu) - dbá na rozum, nechce do lidského jednání dávat emoce, dívá se na to z matematického pohledu - lidská svobodná vůle je kámen hozený do vzduchu → nemáme na výběr, jednáme podle daného plánu pro svobodu vůle a rozhodování není ve Spinozově systému místo (ovšem z toho neplyne, že člověk neodpovídá za své jednání)– člověk musí vzít osud do svých rukou, ale nemůže se z toho vymanit „Definice 7. Říkáme, že nějaká věc je svobodná, jestliže existuje pouze z nutnosti své přirozenosti a je pouze sama sebou determinována k svému jednání. Říkáme, že nějaká věc je nutná nebo spíše nucená, jestliže je k určitému způsobu existence a působení determinována něčím jiným.“–svoboda= jestliže je věc determinována ve svém jednání pouze sebou (děláme, co chceme pouze ze sebe samotných, neděláme to pro druhé) xnutnost (nesvoboda)– činnosti determinované někým jiným „Definice 1. Zde tedy rozumím názvem žádost libovolné lidské snahy, úsilí, pudy a chtění, které bývají podle různého uzpůsobení téhož člověka různé a často si odporují tak, že člověk je tažen na různé strany a neví, kam se obrátí.– když se necháme řídit rozumem, je to správné x když se necháme řídit city, pudy atd., bude nás to „tahat na různé strany“ – emoce s námi cloumají, nevíme, co je správné Definice 2. Radost je přechod člověka od menší dokonalosti k větší.–radost: něco se mi podaří a nějakým způsobem se posunu dál → mám radost, p

Témata, do kterých materiál patří