Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Lidská práva

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32,81 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Lidská práva LIDSKÁ PRÁVA lidská práva jsou práva fyzických osob, která plynou z pouhé příslušnosti k lidskému rodu; vyplývají z lidské přirozenosti a principů humanity; týkají se různých oblastí, v nichž jedinec nemá podléhat kontrole státu, pokud zároveň respektuje zákonyzákladní standardy umožňující všem lidem uplatnění lidské důstojnostiobsahují nárok na svobodu, právo a mírjejich respektování umožňuje jednotlivci i komunitě plně se rozvinouthistorické kořeny vývoje lidských práv jsou ve všech významných světových událostech – základ pro lidská práva (jakožto respekt k lidskému životu a lidské důstojnosti) lze nalézt ve většině světových náboženství a filozofiíjsou zakotvena ve Všeobecné deklaraci lidských právtaké dokumenty, jako jsou mezinárodní úmluvy o lidských právech, stanovují, co vlády musejí učinit pro své občany i co nesmějí učinit proti svým občanům Charakteristika lidských práv Lidská práva nelze koupit, získat prací nebo zdědit, lidská práva náležejí lidem jednoduše proto, že jsou lidmi. Jsou tedypřirozenými právy každého jednotlivce.Lidská práva jsou tu pro všechny, bez ohledu na rasu, pohlaví, náboženské vyznání, politické nebo jiné názory, národnostní nebo sociální původ. My všichni jsme se narodili svobodní a rovni v důstojnosti a v právech. Proto jsou to naše práva univerzální.Lidé mají lidská práva stále, i když je zákony jejich země neuznávají a nerespektují, např. dokud bylo otroctví, i otroci měli lidská práva, která však byla potlačována. Lidská práva jsou tedynezcizitelná.Právo žít důstojně, tj. právo na svobodu, bezpečí a slušný životní standart mají všichni lidé. Lidská práva jsounedělitelná.Když říkáme, že každý člověk má lidská práva, říkáme zároveň, žekaždý má odpovědnost respektovat lidská práva druhých. → jsouuniverzální (platná pro všechny),nezrušitelná anezcizitelná(nelze je člověku odejmout),nepromlčitelná (člověk o ně nemůže přijít tím, že je nevykonává) anezadatelná (člověk se jich nemůže vzdát) Kategorie lidských práv existuje mnoho způsobů, jak o lidských právech uvažovat, obvykle se přitom rozdělují do tří kategorií:Občanská a politická práva – zaměřena na svobody a zahrnují např. právo na život, na svobodu a bezpečnost jednotlivce, právo nebýt mučen a vzat do otroctví, právo na účast v politickém životě, právo na svobodu názoru, vyjadřování, smýšlení, svědomí, náboženství, sdružování a shromažďováníEkonomická a sociální práva – zaměřena na životní jistoty, např. právo na práci, právo na vzdělání, právo na přiměřenou životní úroveň, právo na výživu, obydlí a zdravotní péčiPráva kulturní, životního prostředí a rozvojová – např. právo žít v čistém životním prostředí chráněném před zničením, právo na kulturní, politický a ekonomický rozvoj základním principem lidských práv je, že tvoří jeden celek a jsou nedělitelnákaždé jednotlivé je tak důležité jako všechna dohromadyporušení jednoho porušuje všechna ostatní Historie lidských práv historie lidských práv se týkávývoje vztahu jednotlivce a státní (královské, náboženské)moci–absolutní královská moc je omezována nejprve ve prospěch šlechty, později směrem k lidu jako celku a nakonec i k jednotlivým občanůmMagna charta libertatum (Velká listina svobod)1215– první dokument ve vývoji lidských práv (omezení pravomocí krále Jana anglickými barony – první pokus o to se s někým o svou moc dělit)počátkem novověku přicházíreformační hnutí – požadavek svobodného výkladu Písma, později svoboda náboženského vyznání a svědomí (česká reformace) → postupně se vyvíjí právo na odpor vůči panovníkovi, který se zpronevěří Bohu =osvícenství – zrodí se myšlenka nezcizitelných přirozených práv, která lidem náležejí již z titulu lidství (J. Locke –přirozený stav je charakterizován přirozeným zákonem, právem na život, svobodu a majetek – stát má sloužit k ochraně tohoto stavu)Deklarace nezávislosti USA(1776)+Deklarace práv člověka a občana – Francie (1789) →položeny základy všech moderních listin lidských právUSA doplněna Ústava 10 dodatky – Listina práv (Bill of Rights)20. století – důsledná potřeba lidská práva chránit (dvě války, dva totalitní režimy) →1941 vyhlásil prezident Roosevelt zásadní hodnoty „čtyři svobody“10. 12. 1948 Všeobecná deklarace lidských práv– má pouze deklarativní charakter (10. prosinec – Mezinárodní den lidských práv)Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966 → obě listiny předpokládaly normativní závaznost pro členské země OSNk začlenění do právního systému východoevropských zemí došlo až po podpisu Závěrečnéhoaktu KBSE (za účasti Kanady a USA) – v Helsinkách 1975součástí dokumentů z roku 1966 byl iOpční protokol (jednotlivci se mohou v prostředí mezinárodního práva dožadovat svých práv) nejvýznamnější orgán OSN:Komise pro lidská práva(Ženeva)Rada Evropy(Štrasburk) – Evropská úmluva o lidských právech (1950) – tzv. Římská úmluva –základ pro vytvoření Evropského soudu pro lidská práva a Evropské komise pro lidská práva (ČSFR ratifikovala v roce 1992) Nezávislé organizace na ochranu lidských práv: Charta 77Hnutí za občanskou svobodu (HOS)Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS)Český helsinský výborAmnesty International – nejznámější nevládní mezinárodní organizace Jednotlivé listiny a organizace zabývající se lidskými právy I. Deklarace nezávislosti Spojených států amerických USA pod nadvládou Velké Británie – zvyšování daní, nedostatečná reprezentace amerických kolonií v legislativních orgánech → boj za nezávislost (demonstrace, bojkotování zahraničního zboží, až otevřený konflikt) – prvotním cílem bylo získání vyšší míry autonomie než úplné svobodysamotná válka propukla v roce 1775, Velká Británie uznala nezávislost až v roce 18834. července 1776 vydal Kontinentální kongres složený ze 13 amerických kolonií deklaraci nezávislostina návrhu pracovala tzv. komise Kontinentálního kongresu složená z Thomase Jeffersona (předseda, autor většiny textu),Benjamina Franklina,Johna Adamse,Roberta Livingstona aRogera

Témata, do kterých materiál patří