Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Monoteistická náboženství

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (301,35 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

10. Monoteistická náboženství Monoteismus= víra v jednoho boha Judaismus nejstarší náboženství, první monoteistické, židovské, nejmenší světové náboženství vychází z něj islám i křesťanství, sami Židé se považují za „vyvolené“nemůže se konvertovat k judaismu, musíte ne do něj narodit Dějiny judaismu Bible: náboženský doklad a liturgický text judaismudějiny židovského národa začínají v Uru v Mezopotámii přibližně 4 000 let př. n. l.v Mezopotámii žilysemitské národy –Izraelité (často se stěhovali)Izraelité v čele s Abrahámem (měl ženuSáru, se kterou ale nemohl mít děti, potom měl se služebnouHagar synaIzmaela – praotec muslimů; ve 100 letech měl pak Abrahám s 90letou Sárou synaIzáka, který se stal prvorozeným, protože Izmael byl nemanželský) se usídlili v Kanaánu (země zaslíbená, bůh slíbil Kanaán Abrahámovi, který byl prvním monoteistou) – postupují dál až do Egypta, zde se Izraelité dostávají do otroctví (Izák měl dva syny s Rebekou –Ezaua aJákoba, ten měl dalších 12 synů – nejmladší synJosef odchází do Egypta, potom ho celé pokolení do Egypta následuje)Egypťané a Židé žili v pohodě spolu, pak ale začalo být více Židů než Egypťanů faraon nařídil vraždit všechny prvorozené syny Židů, poté následuje 10 egyptských ran jako trestMojžíš (prvorozený, aby mohl být zachráněn, tak ho hodili do Nilu a zachránila ho egyptská princezna a vychovávala ho jako Egypťana) – prorok, zakladatel židovského náboženství, vyvedl Izraelity z Egypta a z otroctví (Exodus, rozestoupil moře), cesta vedla Sinajskou pouští a trvala 40 let – během putování zisk desatera přikázání, na vrcholu hory Sinaj získal Mojžíš od BohaTóru (Pentateuch)Izraelci se nakonec pomocíJozua vrátili do Kanaánu – země předků, kde se jim dařilo dobře (teď už tu ale žili Palestinci – Pelištejci/Filištíni) – v čele byli králové, např.Saul (první židovský král),David (dobyl Jeruzalém a dokončil obsazení země, porazil Filištína Goliáše),Šalamoun (rozvíjel hospodářské, diplomatické i kulturní styky se zahraničím a v Jeruzalémě vystavělChrám a palác – byla zde uložena Archa úmluvy), po Šalamounově smrti se země rozpadla – na severuIzrael (Samaří, dobyta Asyřany) a na jihuJudské království (Judea, Sýrie – centrem je Jeruzalém)586 př.n.l. – Jeruzalém dobyt Babyloňanybabylonská nadvláda aprvní židovská diaspora (rozptýlení)po roce 539 př.n.l. bylo území Babylonie pod nadvládou Peršanů a Židé se vrátili zpět do Palestiny, kde obnovili chrám (vznikZdi nářků), nově vznikajísynagogy jako centra studia Tóryve 4. – 2. stol.př.n.l. byli Židé v područí Makedonců (Alexandr Veliký – poté Ptolemaiovci a Seleukovci)chrámová bohoslužba byla obnovena až v roce 164 př.n.l.63 př.n.l. dobyl Pompeius území Judeje, které se stalo římskou provincií (= konec izraelské státnosti)66 n.l. –první židovská válka (70: Šalamounův chrám definitivně zbořen, zůstala jen Zeď nářků)132 – 135:druhá židovská válka (zánik státu, území přejmenováno na Palestinu)druhá diaspora (trvá až do roku 1948 – umělé vytvoření státu Izrael Společností národů) – vznikají ghetta, Židé žijí odděleněv průběhu 19. století Židé získávají občanské svobody20.století – Hitler - Holocaustvedle boha, jehož jméno se nesmí vyslovit (Jahve – YHVH – tetragramoton, Hospodin – Adonaj) víra v Mesiáše – spasitel, mocná osoba pověřená k úkolům stanovených bohem – král, prorok, kněz … bájný potomek Davidova pokolení, který Židům pomůže a bude jim vládnout v období mesiášského věku Hebrejská bible= soubor hebrejského Písma Svatého odpovídá hlavním knihámStarého zákona (= Tanach) hebrejská bible obsahuje 24 knih a skládá se z 3 úseků: Tóra = Pentateuch – 5 knih Mojžíšových Genesis – popisuje stvoření světa Exodus – narození Mojžíše, vyvedení Izraelitů, 10 přikázání získaných na hoře Sinaj Levictus – chrámové rituály Numeri – sčítání lidu na hoře Sinaj, putování pouští Deuteronomium – příchod Židů do země zaslíbené a smrt Mojžíše Neviim čiProroci – příběhy o Samuelovi, Saulovi, Davidovi a Goliášovi, Šalamounovi … Ketuvim či Hagiografy, tedySpisy (Žalmy, Pláč, Přísloví, Job, Kazatel, Píseň Písní,…)Talmud – ústní zákon židů, který se skládá ze dvou částí: Mišnu a Gemaru (Mišna - zemědělské předpisy, svátky, předpisy o svatbě, rozvodu, etické normy, zákon očišťovacích rituálů aj., Gemara - návod pro použití Mišny. )kromě toho ještě existujeKabala, která pochází ze starověku a rozvinula se ve středověku, jež obsahuje tajemný mystický výklad bibledesatero: (celkem ale mají 613 přikázánímicvot) Nebudeš mít jiné bohy! Nebudeš zneužívat mého jména! Budeš zachovávat den odpočinku! Budeš ctít otce a matku! Nebudeš zabíjet! Nebudeš cizoložit! Nebudeš krást! Nebudeš lhát! Nebudeš žádostivě dychtit po ženě svého bližního! Nebudeš závistivý ani chamtivý! - židovský rok se řídí fázemi měsíce, v židovském kalendáři se roky počítají od stvoření světa rok začíná na podzim a má 354 dní, aktuální rok = 3760 + rok v našem letopočturok se skládá z 12 měsíců, 1 měsíc má 29 nebo 30 dní Obřady a svátky rozlišují se tzv.vysoké svátky, které jsou určené Tórou, a nepracuje se (Sabat, Roš ha-šana, Jom kipur);poutní svátky (Pesach, Sukot);z pobiblické doby (Chanuka, Purim) Sabat – sobota, nesmějí pracovat, obřadně čisté pokrmy Roš ha-šana – Nový rok, deset dní po něm následuje Jom Kipur Jom kipur – Den smíření, sebepokání, modlitby, půst Sukot – den stánků, připomínka putování pouští, stavba stanu nad archou úmluvy Chanuka – svátek světel (Vánoce), nové vysvěcení chrámu Tu be´švat – slavnost stromů Pesach – svátek nekvašených chlebů, připomíná odchod z Egypta Purim– svátek losů, královna Ester zachránila život židovského národasymboly: sedmiramenný svícen –chanukija/menora palmové snítky –lulaf plod citrónu –etrof Davidova hvězda beraní roh = šofar kipa = jarmulka (pokrývka hlavy) – symbol náboženství talit = šála kněz = rabín, chrám = synagogatradice: obřízka – 8. den po porodu (mohel), přijetí hebrejského jména, „smlouva s Bohem“ –brit mila Bar micva – ve 13 letech u kluků, ve 12 u holek (Bat micva), začátek náboženského života (zisktalinu = plášť

Témata, do kterých materiál patří