Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
OSN - seminární práce

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (232,79 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Seminární práce ze společenských věd OSN Monika Bílková Seminární práce ze společenských věd Organizace spojených národů Jméno třída škola 1Historie OSN6 2Orgány OSN a nejvyšší představitelé7 2.1Valné shromáždění(General Assembly of the United Nations)7 2.2Funkce a pravomoci7 2.3Rada bezpečnosti8 2.4Ekonomická a sociální rada (ECOSOC)(Economic and Social Council)9 2.5Poručenská rada(Trusteeship Council)10 2.6Mezinárodní soudní dvůr(the International Court of Justice)10 2.7Sekretariát OSN(Secretariat)11 2.8Nejvyšší představitelé11 3Cíle a programy rozvoje12 3.1Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs)12 3.2Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)13 4Odborné organizace OSN14 4.1UNICEF14 4.2Mezinárodní měnový fond (IMF)14 4.3UNESCO14 4.4Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)14 4.5Světová zdravotnická organizace (WHO)14 4.6Světová banka (WB)14 4.7Organizace pro výživu a zemědělství (FAO)15 5Mírové mise OSN16 6Význam OSN pro současnost17 Zdroje20 Poznámkový aparát18 Přílohy21 Historie OSN Již v 19. století se začaly státy sdružovat do mezinárodních organizací, které nejdříve byly určeny pro konkrétní účel, jako jsou Mezinárodní telegrafická unie, Všeobecná poštovní unie, které jsou do dnes specializovanými organizacemi v rámci OSN.1OSN [online]. [cit. 2018-05-22]. Dostupné z: http://www.osn.cz/osn/historie/ Jako reakce na první světovou válku vznikly v roce 1919 v rámci Versaillské mírové smlouvy Společnost národů a Mezinárodní organizace práce.2OSN [online]. [cit. 2018-05-22]. Dostupné z: http://www.osn.cz/osn/historie/ Zatímco Společnost národů po druhé světové válce zanikla, Mezinárodní organizace práce se včlenila v roce 1946 do OSN.3Vše o OSN: historie, struktura, financování [online]. V Praze: Informační centrum OSN, c2014 [cit. 2018-05-24]. ISBN 978-80-86348-18-6. Dostupné z: http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2014/12/vse-o-osn-historie.pdf V roce 1945 se konala konference v San Francisku, které se sešli zástupci 50 zemí. Byla zde vypracovánaCharta OSN. Dne 26. června podepsali zástupci zakládajících států s výjimkou Polska, které svůj podpis později. Dne 24. října Chartu podepsala a ratifikovala většina států včetně pěti stálých členů Rady bezpečnosti. Tento den je považován za datum vzniku OSN a slaví se jako Den Spojených národů.4OSN [online]. [cit. 2018-05-22]. Dostupné z: http://www.osn.cz/osn/historie/ Orgány OSN a nejvyšší představitelé Organizaci tvoří 6 základních orgánů. Valné shromáždění(General Assembly of the United Nations) Ve valném shromáždění je zastoupeno všech 193 členských států. Při rozhodování mají všechny státy jeden hlas o stejné váze. K rozhodnutí je pak zapotřebí většina hlasů, s výjimkou otázek týkajících se např. bezpečnosti ve světě, přijímání nových členů nebo stanovování rozpočtu organizace je zapotřebí dvoutřetinová většina.5OSN: Informační centrum OSN v Praze [online]. [cit. 2018-05-24]. Dostupné z: http://www.osn.cz/osn/organizacni-struktura/ Každý rok v září začíná řádné výroční zasedání a jím počínaje se zasedá se po celý rok. V rámci Všeobecné rozpravy, která probíhá na začátku, vystupují zpravidla nejvyšší představitelé států a vlád a prezentují názory svých zemí na důležitá mezinárodněpolitická témata.6OSN: Informační centrum OSN v Praze [online]. [cit. 2018-05-24]. Dostupné z: http://www.osn.cz/osn/organizacni-struktura/ V čele Valného shromáždění stojí předseda, který je volen na dobu jednoho roku. Od září 2002 funkci šéfa Valného shromáždění zastával bývalý ministr zahraničních věcí Zemanovi vlády Jan Kavan.7OSN: Informační centrum OSN v Praze [online]. [cit. 2018-05-24]. Dostupné z: http://www.osn.cz/osn/organizacni-struktura/ Výbory „První výbor (Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost)Druhý výbor (Hospodářský a finanční)Třetí výbor (Sociální, humanitární a kulturní)Čtvrtý výbor (Zvláštní výbor pro politické otázky a otázky dekolonizace)Pátý výbor (Administrativní a rozpočtový)Šestý výbor (Právní)“8 [online]. [cit. 2018-05-24]. Dostupné z: http://www.osn.cz/osn/organizacni-struktura/ Funkce a pravomoci „Projednává a vydává doporučení týkající se široké škály témat, s výjimkou těch, která přísluší Radě bezpečnosti;Zabývá se problematikou ozbrojených konfliktů a odzbrojení; usiluje o zlepšování situace dětí, mladých lidí, žen a dalších zranitelných skupin;Debatuje o otázkách udržitelného rozvoje a lidských práv;Rozhoduje o výši příspěvků členských států do rozpočtu OSN a o jejich využití.“9 [online]. [cit. 2018-05-24]. Dostupné z: http://www.osn.cz/osn/organizacni-struktura/ Rada bezpečnosti Rada bezpečnosti má patnáct členů. Z nichž je pět stálých.Stálé členství určila Charta OSN.Číně, Francii, Rusku, USA a Velké Británii. Zbývajících deset je voleno Valným shromáždění na dvouleté období.10OSN: Informační centrum OSN v Praze [online]. [cit. 2018-05-24]. Dostupné z: http://www.osn.cz/osn/clenstvi/rada-bezpecnosti/ Jejich výběr vychází z principu rovnoměrného geografického zastoupení, (viz obr. č. 1).11OSN: Informační centrum OSN v Praze [online]. [cit. 2018-05-24]. Dostupné z: http://www.osn.cz/osn/organizacni-struktura/ V současné době mezi nestálé členy, kterým vyprší členství v roce 2018 patří: Bolívie, Etiopie, Kazachstán, Nizozemsko a Švédsko; 2019: Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Kuvajt, Peru a Polsko.12UNITED NATIONS SECOURITY COUNSIL [online]. [cit. 2018-05-24]. Dostupné z: http://www.un.org/en/sc/members/ Česká republika byla členem v letech 1994-1995 a během této doby dvakrát předsedala.13Novinky.cz [online]. [cit. 2018-05-24]. Dostupné z: https://tema.novinky.cz/rada-bezpecnosti-osn „Rada zasedá nepravidelně, schůze jsou svolávány podle potřeby, i ve velmi krátkých lhůtách. Členové se střídají v předsednictví po měsíci (týká se to stálých i nestálých členů). K přijetí rezoluce musí 9 členů hlasovat pro. Pokud ale i jediný z pěti stálých členů hlasuje proti, rezoluce schválena není. Tento princip je znám jako „právo veta““14 [online]. [cit. 2018-05-24]. Dostupné z: http://www.osn.cz/osn/organizacni-struktura/ Funkce „Projednává situace,

Témata, do kterých materiál patří