Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázka č. 1 - Psychologie

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (99,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

1) Psychologie původně součást filosofie, za zakladatele považovánAristoteles (spisO duši) →πσυψη [psýché] = duše,λογος [logos] = věda -samostatná věda – vyčlenění v 2.pol. 19. století -Wilhelm Wundt zakládá v Lipsku roku 1879 první psychologickou laboratoř -empirická přírodně-společenská věda o člověku→ vychází ze zkušenosti -interdisciplinární povaha – spolupracuje s přírodními (antropologie, biologie) i společenskými vědami (filosofie, etnografie, sociologie,…) -předmětem psychologie jeprožívánía chování jedince → poznání osobnosti člověka -osobnost je tvořena prožíváním a chováním, to jsou ale projevy týkající seindividuálních vlastností adispozic ve vzájemném působení s prostředím -psychika (duševno) – nejvyšší stupeň schopnosti lidské hmoty reagovat na podráždění -lidská psychika je určena dědičností a společenskými podmínkami - psychologie:laická =nevědecká -každý člověk řešící psychologické otázky -psychologické rozhovory – otázky a odpovědi profesionální=vědecká -odborné (psycholog, literatura, instituce,…) narativní-využívá se v uměleckých dílech (v literatuře – př. Zločin a trest) Prožívání -vnitřní život člověka, který není přístupný druhým lidem -souhrnný název pro všechny vnitřní, subjektivní psychické procesy a stavy (např. vnímání, představy, emoce, rozhodování, vybavování paměti,…) -navenek se projevuje jako chování, ale chování není výraz prožívání celého -člověk si psychické procesy a stavy uvědomuje jen do určité míry, rozlišujeme tedy prožívání: -vědomé -nevědomé - neuvědomujeme si předmět, který prožívání vyvolá Chování -vnější projev duševního života – zpracování a vyjádření vnitřní situace člověka -zahrnuje všechny činnosti, pohyby, úkony, jednání, reakce, řeč, výraz člověka -projevy chování: -jednání - všechna uvědoměle vykonávaná činnost -vnější výraz - mimika, gestikulace, vegetativní změny (zrudnutí, pocení,…) -řeč -formy chování -expresivní - vyjadřuje skutečné smýšlení, pocity – bezprostřední výraz prožívání -adaptivní- účelně se přizpůsobuje dané situaci – předstírání, zastírání, stylizace Psychologické vědy vývoj psychologie → psychologické vědy rozděleny do tří skupin –základní,aplikované,speciální v současnosti dělíme spíše do dvou – základní a aplikované (= používané v praxi) Základní psychologické vědy -jsou spíšeteoretickými poznatky Obecná psychologie -věnuje se základní teoretickým otázkám psychologie -podává celkový obraz člověka (obecné poznatky o psychice) -zabývá se problematikou poznávacích procesů, dynamikou citového světa, problematikou zaměřenosti a usilování člověka (motivy, zájmy, cíle,…), autoregulací člověka,… → zahrnuje studium chování a prožívání -úzká souvislost s dějinami psychologie a psychologickou metodologií Psychologie osobnosti -zabývá se strukturou a vývojem osobnosti -zkoumá podobnosti a odlišnosti mezi lidmi Vývojová psychologie =ontogenetická -zabývá se otázkami pojetí psychického vývoje člověka (zkoumá činitele ovlivňující vývoj) → zkoumáfylogenetický (dějiny lidstva) iontogenetický (život jednotlivce) vývoj lidské psychiky -věnuje se charakteristikám vývojových období Sociální psychologie -řeší otázky forem a mechanismů začleňování lidí do mezilidských vztahů, sociálních skupin a společenských institucí → zkoumá utváření a projevy psychických jevů v sociální interakci (= vzájemném působení) -řeší i otázky samotných mezilidských vztahů a sociálních skupin Psychopatologie -zabývá se otázkami pojetí psychických poruch a potíží -zkoumá příčiny vzniku poruch a potíží, hledá léčebné metody, které je odstraňují Psychologická metodologie -řeší problémy, které souvisejí s pochopením metodologických přístupů nebo výzkumných projektů, teorií,… a jejich využití v psychologii Dějiny psychologie -zkoumá vývoj psychologického myšlení od nestarších dob Aplikované psychologické vědy -zaměřují se na úzkou oblast lidského prožívání a chování, jsou spíšepraktické Pedagogická psychologie -řeší psychologické aspekty rozvoje člověka v podmínkách výchovy -zkoumá problematiku účinného vyučování, poznávání a výchovy Klinická psychologie -řeší otázky diagnostiky, terapie a prevence duševních poruch a chorob Poradenská psychologie -zabývá se školním, výchovným, profesním a manželským poradenstvím -pomáhá jedinci orientovat se ve stále složitějším životě a světě Soudní (forenzní) psychologie -→ chování a prožívání lidí v situacích regulovaných právem Psychologie práce (průmyslová psychologie), zdraví, reklamy, sportu, umění,… Speciální psychologické vědy Psycholingvistika -studuje vzájemné vztahy mezi myšlením a řečí Biopsychologie -věnuje se biologicko-fyziologické determinaci psychiky Psychofyziologie -zabývá se fyziologickými základy psychických procesů Farmakopsychologie -zkoumá účinky chemických látek, léků,… na psychiku člověka Psychometrie -zabývá se tvorbou psychologicko.diagnostických testů, měřením psychických vlastností Metody využívá celý soubor výzkumných metod, které slouží ke sběru empirických dat a jejich vyhodnocování (měření, posuzování, interpretování) Pozorování -sledujeme člověka a jeho projevy bez záměrného zásahu, zaznamenáváme je -dělíme na metody: extrospekce -pozorování vnějších projevů člověka v přirozených nebo speciálně upravených podmínkách introspekce -pozorování vlastních vnitřních psychických jevů Experiment -vědecká metoda – záměrně zasahujeme do podmínek a vlivů na zkoumanou osobu tak, aby byly všechny proměnné kontrolovány a ze změn se daly kvantitativně vyjádřit souvislosti -využíváme další výzkumné techniky (dotazníky, rozhovor, analýzu výsledků činnosti, či slovních projevů,…) Explorační (zjišťující) metody -sociálně-psychologické výzkumné metody -slouží ke sběru dat, využívají různých technik (explorační rozhovory, dotazníky, testy,…) -patří sem mj.: sociometrie -slouží ke zjišťování a analýze vztahů mezi členy malých skupin pomocí preferenčních voleb obsahová analýza -zkoumá výskyt určitých témat v médiích a jinde -slouží k charakteristice určitých jevů a jejich historických proměn -může sloužit k identifikac

Témata, do kterých materiál patří