Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předsokratici a Sokratés

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (41,08 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Antická filozofie I Předsokratóvské školy, Sókratés ŘECKÁ FILOZOFIE řecký duch se vymaňuje z tradičního náboženství a pokouší se svět vyložit prostřednictvím rozumového myšlení z přirozených příčin →filozofie ve vlastním smyslu (polovina 6. století př. l. – 6. století n. l.)– Řekové se ve filozofii nenechali ovlivnit náboženstvím I. NEJSTARŠÍ OBDOBÍ centrem obchodu, mořeplavectví a vzdělání pobřežní města v Malé Asii, pak v Itálii a teprve potom v Řeckunedochovalo se žádné celé dílo přímé prameny – pouze fragmenty, tzv.zlomky předsokratovských myslitelů– dochována např. jedna věta → usuzuje se z ní celá filozofienepřímé prameny – díla pozdějších filozofů, kteří nejdříve rozebrali svoje předchůdce (Aristoteles); sepsání dějin filozofie jako hlavní úkol (Diogenes Laertský – 3.st.n.l.) př. Obrana Sókratova od Platóna 1. Milétská škola Milét v 6. století př. l. – významný obchodní přístav a jedno z nejbohatších měst tehdejšího řeckého světa a) Thalés(asi 640 př. l.) kupec, státník, přírodovědec, filozof základní myšlenka jeho přírodovědné filozofie –voda je pralátkou, z níž všechno vzešlo (?!) „Thalés, původce takovéto filozofie říká, že je to voda. Tuto domněnku snad čerpal z pozorování, že se vše živí vlhkem a že z něho vzniká a jím se živí i teplo - a z čeho vše vzniká, to je jeho počátkem. Thalés praví, že je země držena vodou, že pluje jako loď.“ b) Anaximandros(611-549 př. l.) základní pralátkou jeapeiron →neurčité, neomezené → z něj se vydělujestudené ateplé,suché avlhké „Anaximandros prohlásil neomezené za počátek a základní prvek jsoucna. Říká pak, že to není ani voda, ani žádný z tzv. živlů, nýbrž jakási jiná neomezená přirozenost, z níž vznikají všechny oblohy a světy v nich. A z čeho věci vznikají, do toho též zanikají podle nutnosti, neboť si za své bezpráví navzájem platí pokutu a trest podle určení času. - byla zde hmota, která se poté roztrhla, a vzniklo toto všechno - Země byla v kapalném stavu → vysychání → zvířata na souš Říká pak, že se látka, plodící od věčnosti teplo a chladno, rozloučila při vzniku tohoto světa a že z ní vyrostla jakási ohnivá koule kolem vzduchu obklopujícího zemi, tak jako kůra kolem stromů. Když se tato koule roztrhla a rozdělila do jakýchsi kruhů, vznikly slunce, měsíc a hvězdy.“ - zajíc se pase na konci louky, kde je les → zbystří ho liška a sežere ho za to, že sežral trávu → myslivec zabije lišku → nakonec i on sám zemře (= daň za to, že kdysi dávno zabil lišku) c) Anaximenés(kolem roku 546 př. l.) pralátka(arché)vzduch, nikoli v doslovném smyslu, neboť jím rozumí i duši(oživená duše, jako oživující dech)→ část pralátky je v každém z nás „Anaximenés prohlásil vzduch za počátek jsoucna, neboť z něho vše vzniká a do něho se zase rozkládá. Jako naše duše, praví, jsouc vzduchem nám vládne, tak i dech a vzduch objímá celý svět. Anaximenés říkal, že má měsíc své světlo od slunce… že má země podobu desky stolu.“ → všichni tři se snaží vysvětlit vznik všeho jsoucna zposlední pralátky (nepředpojaté přírodovědecké myšlení) 2. Pýthagorás a jeho škola(580-500 př. l.) - jeho učení úzce spjato s hinduismem → věřil ve stěhování duší a převtělování - nedochoval se žádný text, vše od jeho žáků matematik, astronom, filozofdříve se používalo „sofos“ – mudrc, on poprvé použil slovo „filozofos“středem jeho filozofie jenauka o číslech– čísla jsou prazákon, který všemu vládne → matematika je prostředek pro poznání kosmu „Počátkem všeho je jednotka; z jednotky vznikla neohraničená dvojka, jež je jako látka podřazena jednotce, své příčině. Z jednotky a neohraničené dvojky vznikají čísla, z čísel body, z bodů čáry a z čar plošné útvary, z plošných útvarů pak útvary pevné; z těchto zase tělesa smysly vnímatelná, k nimž patří též čtyři živly, oheň, voda, země, vzduch. Tyto živly se úplně v sebe přeměňují a přecházejí a z nich vzniká vesmír, který je oduševněný, nadaný rozumem, má tvar koule a objímá ve svém středu Zemi, jež má rovněž tvar koule a je na povrchu obydlena.“ 1 + 2 + 3 + 4 = 1010 – dokonalé číslo → 1 – počátek, 0 – kruh, dokonalý tvar (nemá začátek ani konec a všechny body jsou si rovné) Pýthagorás nazval jako první svět „kosmem“ – vše je uspořádáno podlečíselných vztahů - úvahy: vesmír je dokonalý (=kulatý) + ve středu Země, která je na povrchu obydlena tajemství světa není v pralátce, nýbrž v prazákonunáboženské ideje – stěhování duší – osvobodit duši → disciplína, střídmost, zdrženlivost(nejedl maso – „nezabíjej zvíře, které ti neubližuje“ a luštěniny – uloženy duše zemřelých) „Egypťané vyslovili první toto učení, že lidská duše je nesmrtelná a že při zániku těla vstupuje do živočicha, který se pokaždé rodí. A když projde všemi suchozemskými, mořskými i okřídlenými zvířaty, vstupuje opět do rodícího se lidského těla a toto její obcházení se děje po tři tisíce let.“ - nesmrtelná (musí být ale ohraničeno – 3000 let) – musí projít všemi organismy 3. Hérakleitos z Efesu (540 př. l.) - jeden z mála filozofů, který neměl rád lidi (temný filozof), smrt opředena záhadou jeho učení představujeprvní obsáhlý filozofický systém na řecké půdě– jeho filozofie je systematická, důsledná, obsáhlá Hérakleitos spatřujeJedno mimo mnohost „Jednotu v mnohosti a mnohost v jednotě!“→ není vše stejné, něco (Jedno) dalo podnět pro vznik dalšího → na počátku bylo něco, co dalo podnět, aby se stavební látka začala stavět jedna (základní) substance jeoheň (pra-energie) „Tento svět, týž pro všechny, nestvořil žádný z bohů ani z lidí, ale vždy byl, jest a bude věčně živým ohněm, rozněcujícím se podle míry a hasnoucím podle míry.“ oheň je prvkem avšechno je obměnou ohně a děje se jeho zřeďováním a zhušťovánímvšechno vzniká podlezákona protikladnosti acelek je v ustavičném toku jako řeka→ svět existuje na základě boje protikladů; vše plyne a nic netrvá „Nelze vstoupit dvakrát do téže řeky.“ „Vše plyne, nic netrvá.“ „Každá věc potřebuje ke svému bytí svůjprotiklad.“ - př. zdá se mi, že špatně hraji na klavír x slyším někoho horšího než já „Spojeniny: celé a necelé, shodné a neshodné, souzvuč

Témata, do kterých materiál patří