Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Antická filosofie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (42,64 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

atomu mají stejnou velikosti jako celé těleso (zastoupeno více prvků a záleží, které převládnou) -vznik - jejich slučováním -zánik - jejich rozdělováním - vše řídíNÚS - rozumný, myslící, všemohoucí, neosobní, nejčistší, nejjemnější z věcí - dává popud k vzniku uspořádaného světa z chaosu - pořádá a řídí kosmos Atomisté Leukippos zakladatel nauky oatomech málo se od něho dochovalo, učitel Demokrita; „vše vzniká z nějakého důvodu“ Démokritos - z Leukippovy nauky utvořil ucelený systém - existujenejsoucno = prázdný prostor - existuje jsoucno = tvořenéatomy atomy - vyplňují svůj prostor, nedělitelné,nezanikají, nemění se, z téže látky - různé velikosti, tvaru a polohy vznik - spojení atomů zánik - rozpojení atomů Sofisté (5. st. př. Kr.) (Humanistické období) Perské války–vítězové, Řekové získávají sebevědomí -zánik vlády aristokracie; nástup lidu, v čele obce jsou lidé s dobrými schopnostmi (ne na základě dědičných práv) - schopnost, zdatnost vládnout =arété(sofisté učí za peníze) - před válkami - osud lidí určován bohy nyní čl. sám si určuje svůj osud Filosofie ponechává zdánlivě neřešitelné otázky + důsledky ř. - perských válek => vnik sofistů: prvotní princip =člověk (umisťuje věci a uspořádává je v celek); to co hledali první filosofové v pralátce, sofisté kladli do člověka, svůj zájem obracejí k reflexi nad člověkem s etickým chováním.) vyučujíarété(jak vládnout), soustřeďují se naargumentaci(rétoriku) jejich učení se vyznačuje relativismem, kosmopolismem a vycházejí ze zkušenosti. Protagoras z Abdéru : *491 – 481p ř. Kr. člověk míra všech věcí - těch co jsou, proč že jsou, a těch co nejsou, proč, že nejsou –tedy je to člověk, kdo ve svém souzení určuje hodnotu věcí a dává jim místo ve svém universu. vyučujerétorice = řečnické umnění – upřednostnit svůj argument – princip dvojího důvodu, pro každou věc existují dva důvody, které jsou postaveny proti sobě agnostie – jsou vymezeny hranice poznání (nelze poznávat smysly ani rozumem, to co zachycuji rozumem, není realita, o bozích se nedá říci nic určitého) Dobré je to, co je pro násužitečné. Gorgiás z Leontiny: *485 – 480 Nic neexistuje, a i kdyby něco existovalo, nebylo by to pochopitelné, a i kdyby to bylo pochopitelné, nebylo by to vysvětlitelné, tj. Předatelné jiným. Takže je jasné, že pravda neexistuje, a všechno je omyl. 1) kdyby bytí bylo, bylo by tonepoznatelné 2) kdyby bytí bylo poznatelné, bylo by tonesdělitelné naše chování musí vycházet z dané situace Hippias z Elidy přirozenýzákon Xlidský zákon (lidský zákon rozděluje, tyranizuje lidi). Člověk se má přizpůsobit přírodě přirozenému zákonu. Příroda sjednocuje a zákon rozděluje. Antifonte co patřípřirozenosti je pravda, příroda je pravda, zatímco pozitivní zákon je pouhé mínění. Kosopolitismus = odmítá rozlišovat mezi lidmi. Podle přirozenosti totiž mezi lidmi není rozdílu (není rozdíl mezi barbarem a Řekem). aréte – schopnost ovládat, řídit sebe a druhé rozlišuje -zlo = nepříjemné, nelibé -dobro = užitečné, budí zalíbení spravedlnost = výhoda mocnějšího Sokrates – metoda (maieutika, ironie, zkoušení v dialogu) maieutika porodní umění jeho matky mu vnuká myšlenku: (pomáhá, aby se v člověku zrodila pravda, aby člověk v sobě nalezl pravdu). Ironie přichází za moudrými, tvrdí že jenevědoucí, tváří se neznale a nutí protějšek k vyjádření samozřejmých základních věcí (pojmů) a tím nabourává výklad protivníka. -požaduje definici pojmů (např. co je to zbožnost) → zakládá evropskou vědu, dává věcem hodnotu rozhovor, dialog začíná tím, že druhý ví atáže se jak vést svůj život, Sokrates nechce slyšet jednotlivosti ale co je to život. pochopím-li celek, pak pochopím jednotlivé uchopím-li (doberu) se toho, v čem spočívá život, jeho cíl, jak ho vést, mohu pak v jednotlivostech správně jednat „vím, že nic nevím“ – v tom je moudrost arete chápe jakoschopnost jednat a mítsílu jednat Sokrates sám nic nenapsal, o jeho filosofii většinu vítod Platona a několika vedlejších pramenů. Platón – problém poznání, druhá plavba snažil se uzásadnit Sokratovou filozofii v člověku je cosi, co se ptá po trvalém, neměnném, nadčasovému. Člověk –tělesnost spojená sesmyslovým světem (to co je blízko nebytí) -pravda je v duši člověka - Duše než vešla do těla, taknahlížela ideje, pak musela přejít řeku zapomnění. → pravda je v člověku samém je potřeba se rozpomenout –anamnéze svět smyslový je stvořenpodle světa idejí a ty lze zkoumáním, intelektem smyslových obrazů a předmětů odhalit → druhá plavba První plavbupodnikli přírodní filozofové (hledali příčinu ve smyslovém); smyslové však není schopné podat vysvětlení, nejisté; (došel jim vítr v plachtách) druhá plavba – poznávám díkyintelektu z viditelného → ideje; (intelektem nahlížím jsoucno inteligibilní) (dle podobenství o úsečce a o jeskyni nahlížení (Ideje) episthemi (inteligib. svět) zprost. poznání (matematika) názor (smysl. předměty) doxa (smyslový svět)představy (smysl. obrazy) Platon - hierarchie bytí (charakteristika idejí, jednotlivé sféry) Svět idejí – ideje majíplné bytí - jsou to pravdivé vzory smyslových skutečností; ideje jsou imanentní ve smyslovém - jsou inteligibilní,neproměnné, trvalé, sjednocují mnohost Svět smyslů svět smyslový je stvořenpodle světa idejí(napodobuje svět idejí) smyslový svět je stvořendemiurgem bodle vzoru idejí je mnoho idejí – musí vniknouthierarchie: BytíJedno (sjednocující princip),Diade (princip mnohosti) Nejvyšší ideje –Dobro Jednotlivé ideje (stromu, člověka, psa) matematické entityDemiurg smyslově vnímatelná skutečnost (veliceblízko nebytí) Nebytí Jsoucno, Jedno a jejich Rozdíl → vytvoří 3 páry → čísla → mnohost je v Jednom Platón - Duše, Stát, Cíl filosofie Duše jenesmrtelná, nahlížela ideje, skrze nějaké provinění je uvězněna v tělu, které oživuje; každá duše si rozhodujeosvém osudu sama. Duše musí získat schopnostarete -jak ovládnout tělo –jeho vášně Člověk –tělesnost spojená sesmyslovým světem (to co je blízko nebytí) -pravda je v duši člověka - Duše než vešla do těla, taknahlížela ideje, pak musela přejít řeku zapomn

Témata, do kterých materiál patří