Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Antická filosofie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (42,64 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ANTICKÁ FILOSOFIE Předpoklady ke vzniku filosofie v antickém Řecku Politicko - sociální podmínky člověk bydlí ve městech (polis), jesvobodný, jeho cíl je blaho obcečlověk je spolutvůrce své obce, nesezodpovědnostza svou obec.Politické boje v rámcidiskuse mořeplavby, obchod, setkání s novými kulturami Kulturně - náboženské předpoklady Homérské básně: -modely života, materiál k reflexi, každý Řek je zná mají vnitř. děj – vše má svou motivaci, svůj důvod => touha lidí tázat se,hledat příčiny Mýty– snaha vysvětlitsmysl univerza (chaos – uspořádání – svět) -místo člověka v tomto celku (odlišné od ostatního co patří k celku) - nejsou vysvětlení počátku, ale svědectví o smýšlení, reflexi, zkušenosti člověka o sobě - svět nevzniká ex nihilo, ale uspořádáním chaosu - předchůdce filosofie – připravuje otázky, to co je v podvědomí vystupuje Lidové náboženství.: - naturalistické, přírodní bohové podobní lidemnedogmatické, nekněžské ve smyslu předávání naukyspíše návod k životunejsou dané mnohé odpovědi => tázání bohové zhmotnělé přírodní síly (Hesiodos – Theogois) Mysteria (hl.Orfickámysteria) - člověk přežívá smrt,božskost v člověku, která je uvězněna →dualismus - duše je v těle za trest – snaha očistit se →poznávání osvobozuje náboženské kulty, mlčenlivost zúčastněných, znázornění mytického příběhu Tato mystéria učila člověka chápat, že je zodpovědý za svůj osud, že lidská duše převyšuje vše tělesné a jako takové jí náleží vláda nad tělem i s jeho hnutími… Milétská škola -první princip hledali v materii – fyzis – to bude prvním principem pro všechny přírodní filosofy Tháles z Miléta: 610/585 – konec V. století př. Kr. Za první princip pokládávodu (látka nezaniká, přijímá různé zp. existence) ve vodě jako takové je princip nejvíce obsažen; to co dělá vodu vodou je tím prvním principem; oživuje mnohost je založena najednotě, vše má jednotný původ. Anaximandros z Miléta: 611 – 546 př. Kr. první principem jeapeiron (neohraničený, neurčený, nedeterminovaný, nevymezený, nekonečný = kvantitativní nekonečno) – vládne všem věcem a každá věc se vždy vymezuje na úkor druhé vznikání je vždy popření druhého (čas vymezuje jejich bytí – čas je zde jakýmsi soudcem). Anaximenés z Mileta: 6.století př. Kr. první princip není neurčený, ale určený, je pouze nevymezený –vzduch, vznikání zanikání je zhušťování a ředění. Arché - (arché, lat. principium) =první princip počátek,pralátka, jejímž obměnami vznikají všechny věci; nezaniká v raných přír. fil. nahlížen jako jednoduchá pralátka (voda, vzduch, oheň) ale i abstraktně (apeiron, číslo), později u Platona Idea - u Aristotela 4 příčinydůvodem úvah o principu je domněnka, že se znalostí počátku lze zpětně deduktivně odvodit celek skutečnosti. jeden z ústředních pojmů ř. filosofie zvl. v období předsokratickém,; fil. v Ř. začínala hledáním univerzálního principu, základu z něhož povstává všechno jsoucno a do něhož se zase navrací Apeiron(viz. Anaximandros) - kvalitativně blíže neurčená látka z níž vše povstává a do níž se vše vrací Pythagorejci Pythagoras z Abdéru (580 - 500 př. Kr.); nic nenapsal; zakladatel Jednalo se o sektu – naprostá anonymita, nic nevynášet, přísná kázeň, podřízení autoritě styl života, ve kterém je filosofie prostředkem, cestou první princip:číslo liché čísla dokonalé (vymezují pohyb),sudé nedokonalé regule pro celé univerzum – matematické pravidla, číslo je základem poznání univerzum jeharmonické → proto odpovídá číselným vztahům sublunární svět je tvořen z země (kvádr), oheň (pětistěn), vzduch (osmistěn), voda Herakleitos z Efezu 6. – 5. Století př. Kr. (550 - 480 př. Kr.) první princip =oheň vše je v pohybu panta rei, není nic stálého, nic co by přetvávalo („Nikdy nevstoupíš dvakrát do stejné řeky“) pohyb - přechod z jednoho kontrastu do druhého z jedné opozice v druhou, pohyb je neustálý bboj protikladů, kde jeden protiklad nemůže být bez druhého. (den x noc) → v hloubce všeho jeharmonie - boj protikladů v harmonii - není chaotický, všemu vládne jediná moudrost –logos, člověk má žít v souladu se světovým logos. Eleaté Xenofanés boj proti starému ř. náboženství (bohové příliš lidští, nejsou hodni úcty) první princip =jeden Bůh - je pouze jeden bůh (jenejvyšší je pouze jedno): všudypřítomný, je ident. se světem -panteizmus -věčné neproměnlivé bytí za rozmanitostí jevů ! Parmenides z Eleje první princip =bytí(zakl. ontologie) - "Bytí je, nebytí není a nemůže v žádném příp. být." Bytí je naprosto pozitivní => jedinou pravdou je bytí X Nebytí je naprosto negativní uvažujeme, že je, bytí = jediná myslitelná skutečnost Bytí nevzniká a je neporušitelné (nic kromě něho není) – nemá minulost ani budoucnost, neproměnné, stálénehybné, neměnné, nedělitelné. Pak není nic co by vysvětlilo změnu.Bytí proto není Arché. není zde mnohost =>nic se nehýbe (cesta pravdy - základem všeho je bytí). smysly tvrdí opak (cesta omylu (mínění)) - je třeba uvěřit rozumu Omyl je, že vše je v harmonii; hlouběji než harmonie je jednota Zenón z Eleje dokazuje nehybnost světa => neexistuje mnohost důkazy zakládá nadůkazu sporu**) - dokazuje, žepohyb neexistuje **) (připustí protikladné mínění, ukáže, že pokud by platilo je nesmyslné) Připusťme tedy, že pohyb existuje. => Pohybující se musí překonat nekonečno úseků v konečném čase => to je nesmysl, tedy spor a přijímáme žepohyb neexistuje. Př.: Achileus želvu nikdy nedohoní A+__________________>+B_____>+C Vystřelený šíp se nikdy nepohybuje: pohybuje se -> čas letu na určité okamžiky a v každém okamžiku je na urč. místě -> nepohybuje se. Empedokles, Anaxagorás, Atomisté Empedokles navazuje na předchozí systémy - vybírá si - vytváří nový celek pralátka = 4 elementy -oheň, voda, země, vzduch dění žene a formuje -láska (sjednocuje) - nenávist (rozděluje) Bůh je tvořen homogenní směsí nesmrtelných prvků, což je láska láska směšuje 4 elementy a tvoří život bytosti vznikali od jednoduchých ke složitým: rostliny -> zvířata -> lidé Anaxagoras - snaha sjednotit Parmenida s Herakleitem - složení těles –hmotné částečky, které na rozdíl od

Témata, do kterých materiál patří