Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Antická filosofie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (42,64 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ění. → pravda je v člověku samém je potřeba se rozpomenout –anamnéze trojrozdílnost duše : obraz vozataje (1. kůň – žádostivost, 2. kůň – vznětlivost, Vozataj – Intelekt). Intelekt (vozataj) má úkol udržet povoz na cestě, aby mohl dospět k pastvinám pravdy…země bohů, kam duše patří. síly v člověku ctnosti žádostivost umírněnost vznětlivost odvaha, síla racionalita moudrost Stát uspořádání státu nachází Platón v pojetí uspořádání duše síly v člověku ctnosti skupiny ve státě cíle žádostivost umírněnost obchodníci a řemeslníci dobro materiální vznětlivost odvaha, síla bojovníci bránění dobra, vítězství racionalita moudrost vládnoucí třída poznání každý člověk se rodí do jedné z tříd a má v ní setrvatcelá obec má být uspořádána tak, aby napomáhalajednotlivci k blaženosti. Typy vlád kdo vládne, v co se může zvrhnout monarchie vládne jednotlivec tyranie aristokracie skupina oligarchie demokracie lid demagogie do čela je potřeba postavit ty nejzdatnější, vychované filozofy Cíl filosofie: kontemplace neměnného dojít k nadsmyslovému světu Aristoteles – dílo KNIHY: exoterické – podobné Platónovým dialogům,pro veřejnost, nedochovaly seesoterické – dochovaly se, snadpoznámky k přednáškám, vyskytují se zde nahozené věty a myšlenky u kterých není mnohdy zřejmá kontinuita. Uspořádal Andronikus rozdělení spisů: o logice (Organon) přírodovědné (Fyzika, O nebi)metafyzické (Metafyzika)etické (Etika Nikomachova)politické (Politika)o rétorice (Rétorika)estetické (Poetika) Aristoteles – Metafyzika (žil 381-323 př. Kr.) 1. Příčina =Bůh – kdo hledá první příčinu dělá Teologiina počátku touha po poznání, Pravda je tak veliká že ji nelze minoutnavazuje na první filozofy zpracovává jejich poznatkypři hledání jsme omezeni smyslyvšechny výpovědi o bytí se vztahují k prvnímu činiteli, tj k substanci změna vše je ve změně, v pohybu, změna přechod z potence do aktu –pohyb musí mít příčinu každázměna má 4 příčiny: - materiální - formální - účinná (mimo materii) - finální (idea ) vnímatelná skutečnost(smyslová substance): materie je určena formou, sama o sobě je neurčená; musí mít potencialitu – potenci forma samostatně neexistuje, v …..světě s materií; nositelka bytí; diky ní je materie aktualizovaná Vnímatelná skutečnost – materie + forma =>hylemorfismus – nauka o látce a formě Bytí Bytí(společné všem věcem) =mnohovýznamové: nahodilé (hromada písku) – nelze založit vědupodle pravdy (auto je bílé) – v oboru logikyo sobě (per se) – existuje sám o sobě - existuje skrze něco jiného 4.vmožnosti a uskutečnění bytí o sobě (per se) se dělí na deset kategorií: 1.Substance (existuje sama o sobě) + 9 druhů akcidentů (případků): 2. kvalita3. kvantita 4. místo5. poloha 6. relace7. habitus (co věci připisujeme) 8. činnost9. trpnost 10. čas Substance – inteligibilní, určitelná (např. co nám říká, že je to pes) není v jiném (v jiné věci) je aktualizovaná formou Akcidenty = mají existenci skrze jiného (nejsou vlastní žádné věci) bytí v možnosti a uskutečnění aktu(možnosti) – aktualizuje se dělí naenergii(umí a provádí) aentelektii(umí, ale neprovádí) potenci(uskutečnění)– dynamis (možnost aktualizace) akt předchází potenci metafyziky; materie určuje potenci kosmologie První hybatel – nepatří do univerza, je čistý akt, nemá potenci - plně v aktu - nehybný - rozhýbávání universa – poznání, láska Aristotelés – etika Etický život je nemyslitelný mimo společnost Člověk touží poblaženosti → blaženost spočívá ve ctnostech, ctnost – střed mezi krajnostmi, vyhýbání se excesům ctnost -teoretická (intelektuální znalost – vím co je ctnostné) -praktická (mravní, získaná cvičením) Člověk má tedy žít - podle svého rozumu, přirozenosti - hierarchie duše (viz níže otázka č.16) tzv.etická zdatnost -objevovat nejvyšší dobro – hledání pravdy první příčina nahlížení, kontemplace boha - tzv.dianoetická zdatnost Aristotelés – o duši Charakteristika duše Dušeoživuje, formuje materii Duše je princip života, jeho hybatelem, entelechii těla. cíl, smysl člověka ležív duši → aktualizace (entelechia a energia) čl. není dána z vnějšku duše je smrtelná, nesmrtelný je intelekt (viz „Poznání duše“ níže) Aristoteles nacházítři složky (mohutnosti) duše: 1) vegetativní – veškerý pohyb se děje pouze prozachování života, tzn. výživu a množení. Reaguje na fyzický dotek. 2) živočišná– také prozachování vlastního bytí, reaguje na obrazy zprostředkovanésmysly. Lokální pohyb (z místa na místo). 3) rozumová– má pouze člověk, reaguje nejen na smyslový, ale i naintelektuální obraz – oproštěný od materie. Jen zformovaná materie může být použita jako materie pro další stupeň, např. živočišnou duši lze použít pro rozumovou, tzn. vyšší v sobě vždy obsahuje nižší Poznání duše 1)smyslová úroveň – duše poznává skrze smysly. Smyslové vnímání jepasivní – vidím, ať chci nebo nechci.Smysl je v potenci (např. zrak – oči),smyslová skutečnost je v aktu (např. zelená barva) změna, přechod z potence do aktu, výsledkem je např. vnímání zelené barvy. pět vnějších smyslů: zrak, čich, sluch, hmat, chuť tři vnitřní smysly: představivost – zásobárnazážitků(když vidím zvon, vybaví se mi, že zvoní) zde může vzniknout omyl – vybavím si na určitý podnět neoprávněné informace. paměť – na rozdíl od fantaziezážitky časověuspořádává. instinkt –rozlišujeužitečné x neužitečné, příjemné, škodlivé apod. Živočich podle něj nahlíží skutečnost +sensus communae (spol. smysl) - spojuje vjemy různých kvalit (např. zvuk a barvu zvonku) 2) rozum – jím se člověk odlišuje. Není pasivní, mátaké aktivnísložku „světlo“.Světloosvítí představu, z níž se aktualizuje skrytý inteligibilní obraz. Způsob vnímání je podobný jako u smyslů: Inteligibilní skutečnost je v aktu, intelektuální mohutnost je potencí rozumové vnímání. Jak rozum získává z představy svůj materiál k dalšímu zpracování? Aristoteles zavádí intellectus agens (činný rozum) – ten jako světlo osvítí představu, z níž se aktualizuje skrytý inteligibilní obraz – může být zpracován trpným rozumem – intellectus possibilis. Smyslové žádosti – pohony, které pomáhají přežít. žá

Témata, do kterých materiál patří