Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


1. Islam, Evropa a svet

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (58,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

ISLÁM, EVROPA A SVĚT Osnova: - první konfrontace s křesťanskou kulturou: vznik islámu a arabské říše – vyzařování arabsko-islámské civilizace do evropského prostředí (maurská kultura na Pyrenejském poloostrově) - druhé kolo křesťansko-islámské konfrontace: křížové výpravy - třetí etapa evropsko-islámské konfrontace: nástup osmanských Turků, Turci na Balkáně, v jihovýchodní a středovýchodní Evropě - koloniální a mocensko-ekonomické pronikání Evropy do islámského světa - ústup západních zemí, současná radikální islamizace arabského i části afroasijského světa - v současné době je otázka islámu velmi aktuální – terorismus, radikalizace islámského světa a jeho konflikt se zájmovými kalkulacemi Západu, ale i integrace islámského obyvatelstva v křesťanské Evropě - vzájemné působení a ovlivňování islámského a křesťanského světa má dávné tradice a trvá téměř 1400 let; Franco Cardini (Evropa a islám): „Islám, který bývá v Evropě chápán jako něco cizího, byl naopak po dlouhou dobu její integrální součástí a měl na utváření evropské identity nemalý vliv.“ – vztahy nejen na poli bitevním, ale i v oblasti politické, hospodářské a kulturní - islám je po judaismu a křesťanství třetím velkým monoteistickým a zjeveným náboženstvím – vznik na počátku 7. st., vyšel od Boha (Alláha) přes proroka Muhammada - Boží zákon, zákon islámu (šaría), 3 zdroje: 1. Korán (slovo boží diktované prorokovi v arabštině, která proto posvátným jazykem); 2. soubor tradic (sunna), který referuje o konání a výrocích Proroka, jehož život se chápe jako příkladný a hodný napodobování; 3. muslimské právo - 5 pilířů islámu: víra, modlitby, almužna, půst a pouť; striktní zákaz lichvy, požívání vepřového masa a alkoholických nápojů, povolena polygamie - prvky judaismu, křesťanství, a některých staroarabských kultů – Mohamed se pokládá za pečeť proroků, za dovršitele Božího zjevení zprostředkovávaného proroky, islám je konečným zjevením – předchůdce Abraham, Mojžíš a Ježíš (Ježíše ctí jen jako proroka), křes´tané a židé „vlastníky písma“ - 622 Mohamedův útěk z Mekky do Mediny (hidžra, počátek islámského letopočtu), 630 dobyta Mekka, 632 zemřel - Christopher Dawson (Zrození Evropy): „Nástup islámu je významnou událostí, jež dominuje dějinám 7. a 8. století a určuje veškerý další vývoj středověké civilizace.“ – účinnost Mohamedova učení je především v jeho jednoduchosti – zredukovaný na nejelementárnější složky víry - první konfrontace: - hned v 7. stol. obrovské šíření islámu, za desetiletí vlády chalífy Omara ovládnut celý Arabský poloostrov, Sýrie, Persie a Egypt, od pol 7. stol. Umajjovský chalifát (dynastie Umajovců) – dobytí severní Afriky a říše Vizigótů, od 661 hlavní město říše v Damašku - od pol. 8. stol. pak Abbásovci (Umajjovský princ utekl do Cordoby, kde 756 – 1051 cordobský emirát, od 929 chalifát) – největší rozpětí říše (nejvíce okolo 800, od Atlantiku po čínské hranice a od Arabského zálivu po Černé moře), 763 nové hlavní město Bagdád - také v severní Africe rozpad na několik dynastií (berberské dynastie) - za necelé století tedy islám vládcem nad územími tří světadílů: Sýrie, Palestina (635 – 36), Egypt (641), Persie (636 – 651), Hispánie (711), Střední Asie (751) - ovládnutí suchozemského i námořního obchodu mezi Evropou a Asií - zároveň však roztržka mezi muslimy: šíité (právo nahradit Proroka v čele muslimské obce patří jen členům jeho rodiny v přímém, pokrevním vztahu) a sunnité - muslimská expanze zásadním přelomem v dějinách – Středozemní moře už není „mare nostrum“ – omezen přístup k moři, obchodníci se vytrácejí, obchod a ekonomika odděleny od Středozemního moře, Evropané nuceni se spolehnout na zdroje uvnitř kontinentu, přístup na Východ nulový – přestal existovat obchod, směna, snaha stát se soběstačným, konec komunikace, měst, dezintegrace společnosti, pokles kvality výrobků, přeformování pozdně antické společnosti ve společnost totálně rurální, peníze přestaly mít smysl, společnost se stává netržní (námořní obchod pouze na severu – Frísové, později Normané, spojení na Byzanc a Araby měli Varjagové); Dawson: „konec poslední fáze starověké středozemní civilizace a začátek středověku musíme položit do 7. století“ - v 9. a 10. stol. rozvoj muslimské civilizace – arabská filozofie a přírodní vědy nebyly jejich původním dílem, ale plody řecké tradice zavedené do islámské kultury – zprostředkovateli mezi řeckou a islámskou kulturou syrsky mluvící křesťané a sabajští pohané (Jemen) – po založení Bagdádu (752) dvorními lékaři nestoriánští křesťané, překlady řeckých děl do arabštiny, 832 v Bagdádu založena škola a observatoř (Al-Mamúnem) – islámskému světu zpřístupnila značnou část řecké přírodovědecké literatury (Galén, Euklidés, Platón, Aristoteles), základy arabské matematiky a astronomie – vznikaly encyklopedické soubory vědění, vynikající výsledky v matematice, astronomii, přírodních vědách a medicíně - význam pro křesťanskou civilizaci – prostřednictvím španělských židů a dalších zprostředkování řady vědomostí (Cordoba téměř půlmilionové město, po Konstantinopoli největší v Evropě, její bohatství se opíralo o výrobu luxusního zboží, centrum vzdělanosti) - 12. – 13. stol. překlady antických spisů do latiny (Aristoteles, Klaudius Ptolemaius), také překlad Koránu do latiny, v Andalusii řada vynikajících muslimských a židovských tvůrců – Ibn Rušd (Averroes) – komentátor Aristotela; Moše Ben Maimon (Maimonides) – encyklopedický autor filozoficky orientovaných spisů propagujících Aristotela - šíření pěstování astronomie a astrologie, počátek vynikající tradice námořních map (portolánů) - muslimové převzali řeckou tradici v tom stavu, jak ji Řekové zanechali v 6. století a obnova této tradice skončila ucelenou soustavou poznatků - i materiální výměna – zprostředkování špenátu, rýže, bavlny, melounu, cukrové třtiny, citronu, pomeranče, šíření papíru - podle Dawsona arabská kultura na Pyrenejském poloostrově až do 11. století nejvyspělejší kulturou v Evropě (kromě Byzance), evropský Západ byl civilizačně mnohem níže – a

Témata, do kterých materiál patří