Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (96.21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

-významem zboží pro spotřebitele,

-podílem výdajů na statek v rozpočtu spotřebitele

-existencí a dostupností substitutů

Elasticita nabídky- časovým hlediskem

- dostatkem zásob - existencí a dostupností volných zdrojů - technologickou náročností výroby

Agregátní nabídka (AS) vyjadřuje celkovou nabídku zboží a služeb v ekonomice (v peněžním vyjádření) → vztah mezi cenovou hladinou a reálným HDP, který firmy chtějí vyrábět → funkce rostoucí → předpoklad, že firmy jsou při zvýšení cenové hladiny ochotny zvyšovat produkci

AS = agregátní nabídka v krátkém období = v ekonomice existují volné zdroje výrobních faktorů → reálný HDP, který firmy chtějí vyrábět, je v krátkém období funkcí cenové hladiny.

Potenciální produkt - maximálním využití výrobních faktorů

Růst agregátní nabídky stimulován:

-poklesem výrobních nákladů v ekonomice jako celku ;

-technickými, technologickými a inovačními změnami s dopadem na růst celkové produktivity práce a kapitálu;

-dovozem kapitálu;

-nižší úrovní úrokových sazeb;

Pokles krátkodobé agregátní nabídky vyvolán:

-růstem výrobních nákladů;

-stagnací produktivity práce a kapitálu;

-zásahy státu.

Neoklasický pohled → AS je v grafickém vyjádření svislicí → cenová hladina neovlivňuje reálný výstup ekonomiky → zvýšení agregátní poptávky zvýší cenovou hladinu, nikoliv objem výroby a zaměstnanost

Keynesiánský pohled → je dokonale elastická → předpokládá se nepružnost cen → ceny neklesají, i když ekonomické zdroje nejsou využívány → zvýšení agregátní poptávky zvýší objem výroby, nikoliv ceny → ceny rostou až v případě, kdy se dosáhne hladiny plné zaměstnanosti → vláda by měla kontrolovat agregátní nabídku, aby zajistila, že při stavu plné zaměstnanosti nastane rovnováha.

Agregátní poptávka je součtem poptávky (výdajů) jednotlivých spotřebitelů po zboží a službách.

Celková suma výdajů za statky a služby v ekonomice:

Y = C + I + G + X

Křivka agregátní poptávky vyjadřuje, jaké množství spotřebních a investičních statků jsou domácnosti a podniky ochotny kupovat při určité cenové hladině.

АD je klesající vlivem působení:

-efektu reálných peněžních zůstatků – růst cenové hladiny snižuje reálnou hodnotu peněžních aktiv → omezování výdajů,

-efektu úrokové míry

- efektu mezinárodního obchodu

faktory ovlivňující posun křivky AD-

-optimistická očekávání spotřebitelů a investorů;

-snížení daní → zvýšení disponibilního důchodu (spotřeby) obyvatelstva, -zvýšení investic ze strany podniků;

-zvýšení vládních výdajů;

-růst exportu a pokles importu;

Poptávkové šoky jsou takové vlivy, které způsobí změnu poptávky tj. posun poptávkové křivky

Krátkodobý účinek pozitivních poptávkových šoků – růst HDP a růst cenové hladiny inflace

Témata, do kterých materiál patří