Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (96,21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

za statky a služby v ekonomice: Y = C + I + G + X Křivka agregátní poptávky vyjadřuje, jaké množství spotřebních a investičních statků jsou domácnosti a podniky ochotny kupovat při určité cenové hladině. АD je klesající vlivem působení: -efektu reálných peněžních zůstatků – růst cenové hladiny snižuje reálnou hodnotu peněžních aktiv → omezování výdajů, -efektu úrokové míry - efektu mezinárodního obchodu faktory ovlivňující posun křivky AD- -optimistická očekávání spotřebitelů a investorů; -snížení daní → zvýšení disponibilního důchodu (spotřeby) obyvatelstva, -zvýšení investic ze strany podniků; -zvýšení vládních výdajů; -růst exportu a pokles importu; Poptávkové šoky jsou takové vlivy, které způsobí změnu poptávky tj. posun poptávkové křivky Krátkodobý účinek pozitivních poptávkových šoků – růst HDP a růst cenové hladiny inflace dlouhodobý účinek kladných poptávkových šoků – produkt státu se nezměnil, pouze došlo k růstu cenové hladiny Hrubý domácí produkt HDP- celková peněžní hodnota všech finálních statků a služeb vyprodukovaných za dané období výrobními faktory v národním hospodářství Hrubý národní produkt HNP - je celková peněžní hodnota finálních statků a služeb vytvořená za dané období) výrobními faktory ve vlastnictví občanů dané země Čistý domácí produkt - NDP = GDP – A(amortizace) HDP nominální- vyjádřená v tržních (běžných) cenách daného roku (tzn., že nominální HDP neabstrahuje od inflace). HDP reálný-upravuje HDP nominální tak, že produkt oceňuje vcenách výchozího roku, tj. vestálých cenách Implicitní cenový deflátor ICD[%] – jeden ze základních cenových indexů, jejichž prostřednictvím se měří inflace HDP potenciální- Úroveň výstupu ekonomiky při plném a efektivním využívání výrobních faktorů Metody výpočtu HDP: 1.Produkční metodaje založena na součtu hodnot přidaných zpracováním nakoupeného materiálu a polotovarů ve všech odvětvích národního hospodářství. HDP je sumou prodejů na straně finální nabídky, po odečteníhodnoty meziproduktů. 2.VM=Součetvýdajů jednotlivých ekonomických subjektů za nákup finálníchvýrobků aslužeb (tj.bez meziproduktu) hrubé domácí výdaje. HDP = C + I + G + X 3.Důchodová metoda- měří HDP jako součetčistého domácího produktu(důchodu),amortizace (opotřebení) anepřímých daní HDP = w + i + r + p + a + T w – hrubé mzdy a platy, i – čisté úroky, r – renty z půdy, p – hrubé zisky podniků, a – amortizace, T – nepřímé daně DMse HDP počítá jako součet prvotních důchodů za národní hospodářství celkem Nedostatky ukazatele HDP HDP nezachycuje transakce, které neprocházejí legálním trhem: ukazatel HDP neuvažuje s produkcí v podobě domácí práce; ignoruje neplacenou produkci; neuvažuje barterové obchodování a stínovou ekonomiku; nezohledňuje kvalitativní změny výrobků a služeb v čase; nebere v úvahu rozdělení důchodů,; nezohledňuje, co se vyrábí; některé výstupy nemají tržní cenu. Ukazatele odvozené od HDP Čistý ekonomický blahobyt NEW KorekceHDP: + hodnota volného + část stínové ekonomiky + kvalitativní změny produktů – škody na životním prostředí Ukazatelé typu národní důchod Princip:Měření produkce ekonomiky důchodovou metodou. Vychází z předpokladu, že produkt se mění v peněžní prostředky ve formě mezd, rent a zisků– ty se následně mění ve výdaje za realizované nákupy. Národní důchod NI- součet příjmů domácností za sledované období Národní důchod = hrubé mzdy + čisté úroky + renty + hrubé zisky právnických osob + příjmy (podnikatelů) HDP – A – nepřímé daně (IBT) = NI HDP>NI Osobní důchod PI– souhrn veškerých důchodů, které obdrží domácnosti. PI = mzdy, platy, renty, důchody + transferové platby (TR) PI = NI – daně firem – zadržené příjmy – sociální pojištění + transferové platby + čisté úroky Disponibilní osobní důchod DPI- od osobního důchodu odečteme osobní daně DI = PI – TXDI = C + S Faktory ovlivňující pozitivně růst bohatství států: -legislativní stabilita -politická stabilita -sociální mobilita obyvatelstva -nízká míra regulace trhů Makroekonomická rovnováha Ideální stav, který nevyžaduje změny, neboť všechny trhy v ekonomice jsou současně v rovnováze. Jedná se o trhy: -zboží a služeb;

Témata, do kterých materiál patří