Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (96.21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

PI = mzdy, platy, renty, důchody + transferové platby (TR)

PI = NI – daně firem – zadržené příjmy – sociální pojištění + transferové platby + čisté úroky

Disponibilní osobní důchod DPI- od osobního důchodu odečteme osobní daně

DI = PI – TX DI = C + S

Faktory ovlivňující pozitivně růst bohatství států:

-legislativní stabilita

-politická stabilita

-sociální mobilita obyvatelstva

-nízká míra regulace trhů

Makroekonomická rovnováha

Ideální stav, který nevyžaduje změny, neboť všechny trhy v ekonomice jsou současně v rovnováze.

Jedná se o trhy:

-zboží a služeb;

-práce a ostatních výrobních faktorů;

-dluhopisů, kapitálu,

-peněz a

-měnový trh.

Modely MR:

Klasický model – na všech trzích ceny pružně reagují na nabídku a poptávku,

Keynesiánský model – silně omezená elasticita cen plynoucí z nedokonalé konkurence,

Neokeynesiánský kompromis – sloučení klasické a keynesiánské teorie.

Klasický model- Východiska modelu - pružnost cen, uzavřená ekonomika.

AD = C + I

dokonalá funkce trhu kapitálu (úspory S jsou funkcí úrokové míry r) – růst r vede k růstu S a následně i disponibilních zdrojů pro investice

-Platí, že celkový objem poptávaného zboží se nemění, protože pokles investic je kompenzován nárůstem spotřeby a opačně

  • AS je vertikální – neexistují nevyužité (volné) zdroje, dochází k rychlému přizpůsobení cen a mezd.

  • Změna AD ovlivní pouze cenovou hladinu – ke snížení produktu nedojde.

  • Ekonomika dosahuje potenciálního produktu bez ohledu na úroveň AD.

  • Nevzniká nedobrovolná nezaměstnanost.

  • Neutralita peněz

Keynesiánský model

model pracuje s uzavřenou ekonomikou bez veřejného sektoru, platí: AD = C + I → Y = C + I.

Národní důchod (Y) ovlivňuje spotřebu i úspory

– vyjadřuje krátké období.

-Křivka AS je rostoucí, k dispozici volné zdroje.

-Růst (pokles) AD způsobí růst (pokles) produktu a zaměstnanosti při mírném nárůstu/poklesu cen.

AD může, ale nemusí, být dostatečná pro to, aby se skutečný produkt = potenciálnímu produktu.

Keynesiánská spotřební funkce → C = C0 + C1.

Výdaje domácností na spotřebu závisí na výši disponibilního důchodu.

Keynesiánská funkce úspor → S = Y - C.

Faktory ovlivňující úroveň úspor:

  • Úrokové sazby

  • Úroveň příjmu (bohatství)

  • Inflace

Keynesiánská funkce investic

Investiční multiplikátor – vyjadřuje důchodotvorný účinek investic, tj. účinek investic na zvýšení poptávky. Přírůstek investic vyvolá přírůstek národního důchodu nejprve v investičním sektoru a následně v sektoru spotřebním.

Velikost IM závisí na mezním sklonu ke spotřebě.

= 1 / (1-c), nebo-li 1 / (s).

Plánované investice Ip – výše investic, kterou chtějí ekonomické subjekty í realizovat. závislé na úrokové míře.

I = Ip (r).

Rovnováha= plánované výdaje Ep se rovnají skutečnému produktu Y, tj. Ep = Y.

Témata, do kterých materiál patří