Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (96,21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

. neexistuje termín expirace) a trvanlivost Vývoj peněžní směny -bilanční rovniceFA + DC = M + QM + OI,(FA-zahraniční aktiva, DC-úvěry v domácí ekonomice,Mpeníze,QM-další složky měnových agregátů,OI ostatní položky) rovnicevyjadřuje vztah mezi množstvím peněz v ekonomice a způsoby jejich emise . Likvidita -Vlastnost aktiv vyjadřující rychlost, s jakou je možná jejich přeměna na hotové peníze Měnové agregáty- souhrn peněžních prostředků s jistým stupněm likvidity Úzké peníze = peněžní agregát M1(oběživo a vklady na běžných účtech);Střední peníze = peněžní agregát M2 (M1 + vklady na termínovaných účtech);Široké peníze = peněžní agregát M3(zahrnují M2 a obchodovatelné nástroje emitované sektorem měnových finančních institucí)Bankovní soustava- Je rozhodující složkou finančního systému; představuje souhrn všech bankovních institucí v daném státě a uspořádání vztahů mezi nimiHlavní funkceCB: emisní, banka bank – poskytuje úvěry obchodním bankám, správce měnových rezerv a státního dluhu, bankovní dozor. Peněžní trh- Místo, kde se reguluje množství peněz v ekonomice Peněžní nabídka je tvořena množstvím peněz v ekonomice (peněžní agregátySuma oběživa a bankovních rezerv = peněžní báze (MB) MB = Cr + R peněžní zásoba M =∑oběživa a bankovních vkladůM = Cr + D Peněžní multiplikátor-cr+1\cr+rr cr-podil obeziva na vkladech, rr-mira bankovnich rezervPM-je regulatorem tvorby depozitnich penez. Hodnota PM zobrazuje kolik depozitnich penez se v ekonomice vytvari z dodatecneho prirustku penez. Fisherova rovnice směny -Aby peníze plnily funkci směny, musí tok peněz vyrovnávat tok výrobků a služeb;M . V = P . Y (M – množství peněz,V – rychlost obratu peněžní jednotky P – průměrná cenová hladina Y – substanční hodnota všech transakcí ) Inflace je průvodním jevem tržní ekonomiky a znamená také růst všeobecné cenové hladiny v čase. Inflace se projevuje růstem cen, nebo-li snižováním kupní síly peněz. Inflace zmenšuje množství zboží a služeb, které si můžeme koupit za peněžní jednotku. Inflace zvyšuje nejen ceny zboží a služeb, ale také mzdy, nájemné, úroky a ceny ostatních výrobních faktorů.Příčiny inflace (dle inflačního impulzu)Poptávková inflace = inflace způsobená růstem agregátní poptávky (AD), díky růstu soukromých a vládních výdajů;Nákladová inflace = nabídková inflace: nákladové (nabídkové) šoky → nákladový inflační impulz;pokles agregátní nabídky v důsledku nárůstů cen vstupůInflačníimpulz sám o sobě k inflaci nestačí; podmínkou inflace je růst peněžní zásoby;když CB reaguje na poptávkový nebo nákladový impulz zvyšováním peněžní zásoby, inflační impulzy vyústí v inflaciDůsledky inflace:+ výhodné pro dlužníky – vyšší plat, úroková sazba stejná → vrací méně hodnotné penízemůže podpořit účinnost měnové politiky-úrokové sazby jsou nízké a nástroji měnové politiky je nelze dále snižovat;může stimulovat spotřebitelské výdaje-narušuje informační funkci cen;pokud bude nižší nárůst mezd než inflace → reálný důchod klesne; má vliv na dynamiku hospodářského růstu;redistribuční efekt – přerozdělení příjmů mezi jednotlivými ekonomickými skupinamiMěření inflace Pro měření inflace používámecenové indexy;cenový index je váženým průměrem mnoha cen; porovnávání cenových indexů v čase umožňuje vypočítat míru inflace.Nejpoužívanější cenové indexy: deflátor HDP (implicitní cenový deflátor);index spotřebitelských cen (CPI);index cen výrobců PPI. Nejkomplexnější ukazatel inflace, protože obsahuje ceny všech statků, z nichž je složenHDP CPI je indexem sloužícím k posuzování vývoje cen spotřebního zboží a služeb; kalkulován jako vážený průměr změn cen vybraných druhů zboží a služeb, které jsou obsaženy ve spotřebním koši; mírou inflace se rozumí nárůst hodnoty indexu ve sledovaném období vyjádřený v procentech.Spotřebitelský koš-Skupina vybraného zboží a služeb;reprezentuje typickou spotřebu obyvatelstva státuPPI – měří hladinu cen na úrovni velkoobchodu nebo výrobců; je založen na cenách komodit, zahrnujících ceny potravin, zpracovatelského a těžebního průmysluDeflace-Snižování všeobecné cenové hladiny v čase a tím i nárůst kupní síly peněz v čase;hlavní příčina = snižování peněžní zásoby.Desinflace-Situace, kdy přestože ve státě dochází k inflaci, má míra inflace klesající tendenci = zpomalení míry inflace za určité období;Stagflace = stagnace + inflace = situace, kdy je stagnace výkonu ekonomiky (velice pomalý nebo nulový růst ekonomiky) doprovázena růstem inflace.Slumpflace = (ekonomická stabilita);situace, kdy je pokles výkonu ekonomiky doprovázen růstem cenové hladiny. Deflace z krátkodobého hlediska: pokles cen zboží a služeb může vést k růstu spotřeby;příčiny deflace:-příliš velké množství zboží a služeb a málo peněz na jejich nákup;-snížení cen v důsledku technologického pokroku;-pokles cen dováženého zboží z dlouhodobého negativní jev → vede ekonomiku do recese.Pro výrobce: pokles cen → snížení tržeb a zisků; nutnost snižování nákladů → snižování výroby, platů a stavů zaměstnanců;Pro spotřebitele:trvale klesající ceny → odkládání nákupů na později, odkládání investic;pokles cenové hladiny znehodnocuje movitý i nemovitý majetek;pokles AD v důsledku odložených nákupů → vzniká deflační spirála.příčiny dlouhodobé - nedostatek peněz v oběhu, restriktivní monetární zásahy, pokles agregátní poptávky, ekonomic

Témata, do kterých materiál patří