Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (96,21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

-práce a ostatních výrobních faktorů; -dluhopisů, kapitálu, -peněz a -měnový trh. Modely MR: Klasický model – na všech trzích ceny pružně reagují na nabídku a poptávku, Keynesiánský model – silně omezená elasticita cen plynoucí z nedokonalé konkurence, Neokeynesiánský kompromis – sloučení klasické a keynesiánské teorie. Klasický model- Východiska modelu - pružnost cen, uzavřená ekonomika. AD = C + I dokonalá funkce trhu kapitálu (úsporyS jsou funkcí úrokové míryr) – růstr vede k růstuS a následně i disponibilních zdrojů pro investice -Platí, že celkový objem poptávaného zboží se nemění, protože pokles investic je kompenzován nárůstem spotřeby a opačně AS je vertikální – neexistují nevyužité (volné) zdroje, dochází k rychlému přizpůsobení cen a mezd.Změna AD ovlivní pouze cenovou hladinu – ke snížení produktu nedojde.Ekonomika dosahuje potenciálního produktu bez ohledu na úroveň AD.Nevzniká nedobrovolná nezaměstnanost.Neutralita peněz Keynesiánský model model pracuje s uzavřenou ekonomikou bez veřejného sektoru, platí: AD = C + I → Y = C + I. Národní důchod (Y) ovlivňuje spotřebu i úspory – vyjadřuje krátké období. -Křivka AS je rostoucí, k dispozici volné zdroje. -Růst (pokles) AD způsobí růst (pokles) produktu a zaměstnanosti při mírném nárůstu/poklesu cen. AD může, ale nemusí, být dostatečná pro to, aby se skutečný produkt = potenciálnímu produktu. Keynesiánská spotřební funkce → C = C0 + C1. Výdaje domácností na spotřebu závisí na výši disponibilního důchodu. Keynesiánská funkce úspor → S = Y - C. Faktory ovlivňující úroveň úspor: Úrokové sazbyÚroveň příjmu (bohatství)Inflace Keynesiánská funkce investic Investiční multiplikátor – vyjadřuje důchodotvorný účinek investic, tj. účinek investic na zvýšení poptávky. Přírůstek investic vyvolá přírůstek národního důchodu nejprve v investičním sektoru a následně v sektoru spotřebním. Velikost IM závisí na mezním sklonu ke spotřebě. = 1 / (1-c), nebo-li 1 / (s). Plánované investice Ip – výše investic, kterou chtějí ekonomické subjekty í realizovat. závislé na úrokové míře. I = Ip (r). Rovnováha= plánované výdaje Ep se rovnají skutečnému produktu Y, tj. Ep = Y. Plánované výdaje Ep = C + Ip Hospodářský cyklus vyjadřuje kolísání ekonomické aktivity (reálného produktu) okolo dlouhodobého trendu (potenciálního produktuFaktory ovlivňující ekonomický růstZdroje;investice do lidských zdrojů; technologie; investiční statky; úsporyExternality – znečištění životního prostředí, zvýšená míra společenských nákladů, nižší kvalita životaFáze hospodářského cyklu - poklesKontrakce– pokles výkonnosti ekonomiky → velmi vysoká nezaměstnanost, nízká úroveň AD;recese- pokles výkonnosti ekonomiky po dobu dvou nebo více po sobě následující čtvrtletí → klesá poptávka, rostou zásoby neprodaného zboží, bankroty firem, růst nezaměstnanosti;deprese- dlouhodobý a hluboký pokles výkonnosti ekonomiky;dno– bod, ve kterém skutečný (reálný) produkt dosahuje minima (dolní bod zvratu);Fáze hospodářského cyklu - růstvzestup (expanze) – skutečný produkt roste rychleji než potenciální → poptávka roste, firmy začínají investovat;konjunktura - období, kdy skutečný produkt převyšuje úroveň dosaženou v předchozím cyklu → vysoká úroveň investic, nedostatky na straně nabídky → ekonomický boomvrchol– bod, ve kterém skutečný produkt dosahuje maximaPotenciální produkt je domácí produkt, který je vytvořený při přirozené míře nezaměstnanosti a při očekávaném využívání kapitálových kapacitDeflační mezera - Představuje pokles aktuálního produktu pod potenciální a snížení cenové hladiny. Čím větší, tím nižší je výkon ekonomiky.Překročí-li aktuální produkt potenciální, potom dochází výraznému růstu cenové hladiny – vznikáinflační mezera.Příčiny hospodářských cyklůExogenní (vnější) faktory- technické a vědecké objevy, klimatické změny, války, přírodní katastrofy2. Endogenní (vnitřní) faktory- investiční změny, , fiskální a monetární zásahy Hlavní ekonomické teorie příčin HC:Friedmanova teorie=monetární teorie hospodářského cyklu;Keynesova teorie=teorie nedostatečné efektivní agregátní poptávky;Teorie politického cykluMichal Kalecki:vlády se chovají tak, aby získaly co nejvíce hlasů ve volbáchTeorie endogenního růstu bere technologický pokrok jako výsledek působení vnitřních faktorů (faktorů uvnitř ekonomiky). Penězi rozumíme jakékoliv aktivum, které je všeobecně přijímáno při placení za zboží a služby nebo při úhradě dluhu.Funkce peněz všeobecný prostředek směny; zúčtovací jednotka (peníze vyjadřují ceny statků); uchovatel hodnoty (jsou aktivem, jednou z forem bohatství); úvěrový prostředek.Vlastnosti peněz:dělitelnost, zaměnitelnost, přenositelnost, trvalost (tj

Témata, do kterých materiál patří