Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (96.21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

dlouhodobý účinek kladných poptávkových šoků – produkt státu se nezměnil, pouze došlo k růstu cenové hladiny

Hrubý domácí produkt HDP - celková peněžní hodnota všech finálních statků a služeb vyprodukovaných za dané období výrobními faktory v národním hospodářství

Hrubý národní produkt HNP - je celková peněžní hodnota finálních statků a služeb vytvořená za dané období) výrobními faktory ve vlastnictví občanů dané země

Čistý domácí produkt - NDP = GDP – A(amortizace)

HDP nominální- vyjádřená v tržních (běžných) cenách daného roku (tzn., že nominální HDP neabstrahuje od inflace).

HDP reálný-upravuje HDP nominální tak, že produkt oceňuje v cenách výchozího roku, tj. ve stálých cenách

Implicitní cenový deflátor ICD [%] – jeden ze základních cenových indexů, jejichž prostřednictvím se měří inflace

HDP potenciální- Úroveň výstupu ekonomiky při plném a efektivním využívání výrobních faktorů

Metody výpočtu HDP:

1.Produkční metoda je založena na součtu hodnot přidaných zpracováním nakoupeného materiálu a polotovarů ve všech odvětvích národního hospodářství.

HDP je sumou prodejů na straně finální nabídky, po odečtení hodnoty meziproduktů.

2.VM=Součet výdajů jednotlivých ekonomických subjektů za nákup finálních výrobků a služeb (tj. bez meziproduktu) hrubé domácí výdaje.

HDP = C + I + G + X

3.Důchodová metoda- měří HDP jako součet čistého domácího produktu (důchodu), amortizace (opotřebení) a nepřímých daní

HDP = w + i + r + p + a + T

w – hrubé mzdy a platy, i – čisté úroky, r – renty z půdy, p – hrubé zisky podniků, a – amortizace, T – nepřímé daně

DM se HDP počítá jako součet prvotních důchodů za národní hospodářství celkem

Nedostatky ukazatele HDP

HDP nezachycuje transakce, které neprocházejí legálním trhem:

ukazatel HDP neuvažuje s produkcí v podobě domácí práce; ignoruje neplacenou produkci; neuvažuje barterové obchodování a stínovou ekonomiku; nezohledňuje kvalitativní změny výrobků a služeb v čase; nebere v úvahu rozdělení důchodů,; nezohledňuje, co se vyrábí; některé výstupy nemají tržní cenu.

Ukazatele odvozené od HDP

Čistý ekonomický blahobyt NEW

Korekce HDP:

+ hodnota volného

+ část stínové ekonomiky

+ kvalitativní změny produktů

– škody na životním prostředí

Ukazatelé typu národní důchod

Princip: Měření produkce ekonomiky důchodovou metodou. Vychází z předpokladu, že produkt se mění v peněžní prostředky ve formě mezd, rent a zisků– ty se následně mění ve výdaje za realizované nákupy.

Národní důchod NI- součet příjmů domácností za sledované období

Národní důchod = hrubé mzdy + čisté úroky + renty + hrubé zisky právnických osob + příjmy (podnikatelů)

HDP – A – nepřímé daně (IBT) = NI

HDP>NI

Osobní důchod PI – souhrn veškerých důchodů, které obdrží domácnosti.

Témata, do kterých materiál patří