Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (96,21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ká krize. Trh práce= místo, kde se střetává nabídka práce. je tvořen třemi základními faktory: nabídkou práce,poptávkou po práci,cenou práce – mzdou.(Poptávka-firmy,nabídka-lide)Míra nezaměstnanosti Dobrovolná nezam.-Nezaměstnaný hledá práci za vyšší mzdu, než která na trhu práce převládá, a proto práci nemůže naléztNedobrovolná nezam.- hledají práci za takovou mzdu, která na trhu práce převládá avšak práci nemohou najít. Na trhu práce dochází k pohybům: lidé ztrácejí a nalézají práci.Když sepočet lidí, kteří za dané období opustili zaměstnání, rovná počtu nezaměstnaných, kteří za stejné období naleznou zaměstnání, pak jetrh práce v rovnováze.Míra nezaměstnanosti, při které k tomuto stavu došlo, se nazývápřirozená míra nezaměstnanosti.u*=σ /σ +φ Frikční nezaměstnanost-vzniká v důsledku neustálého pohybu lidí (fluktuace) mezi regiony a pracovními místy, v průběhu jednotlivých stadií životního cyklu (hledání zaměstnání po absolvování školy, v důsledku stěhování po mateřské dovolené);Strukturální nezaměstnanost-vzniká v důsledku změn ve struktuře ekonomiky, které jsou způsobeny omezováním nebo zánikem některých odvětví a na druhé straně vznikem nebo růstem jiných odvětví; nesoulad -se poptávka po určitém druhu práce zvyšuje, poptávka po jiném druhu se snižuje, a nabídka se ani v jednom případě nepřizpůsobuje dostatečně rychle; Cyklická nezaměstnanost-vzniká v případě, je-li celková poptávka po práci nízká (hospodářská recese); je způsobena stagnací a poklesem hospodářského cyklu.sezónní nezaměstnanost - v zemědělství, stavebnictví, turistickém a rekreačním odvětví Aktivní politika-souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanostiNástroje aktivní politiky zaměstnanosti:f) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program,g) poradenství.Pasivní politika zaměstnanosti-především evidence nezaměstnaných a vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Phillipsova křivka-Teorie zabývající se vztahem mezi inflací a nezaměstnanosti.Krátkodobá založena na fungování tzv. peněžní iluze:v krátkém období lze dosáhnout nižší míry nezaměstnanosti za cenu vyšší míry inflace;růst inflace doprovázen růstem produkce a zaměstnanosti;dlouhodobá - popření vzájemné zaměnitelnosti inflace a nezaměstnanosti,Phillipsova křivka na úrovni přirozené míry nezaměstnanosti. Cíle hospodářské stabilizační politiky 1. Vysoká úroveň a růst produktu;2.Zaměstnanost; 3. Stabilita cenové úrovně v podmínkách volných trhů; 4. Ekonomická aktivita země se zahraničím Nástroje hospodářské politiky 1.Fiskální politika, tj. daně a státní výdaje. 2.Monetární politika, tj. ovlivňování nabídky peněz v oběhu s dopadem na úroveň úrokových sazeb. 3.Vnější obchodní a měnová politika, tj. politika spojená se systémem cel, kvót, a dalších nástrojů s dopadem na vývozy a dovozy a měnové kurzy. 4.Důchodová politika, tj. kontrola růstu mezd. Většina zásahů je směrována především na trh práce a trh peněz. Typy hospodářské politiky 1. Opatření na straně poptávky2. Opatření na straně nabídky,.3. Opatření proti recesi (reflační)4. Opatření proti inflaci (deflační) Cílem fiskální politiky je stabilizace vzájemných vztahů mezi ekonomickým růstem, zaměstnaností a inflací, tj. zajištění stability a prosperity země podporou ekonomického růstu, růstu zaměstnanosti a zmírňováním inflačních tlaků.Vykonavatelem fp jsou vlády zemí a ministerstva financí Ve středu fiskální politiky je předevšímstátní rozpočet, který představuje plán všech příjmů a výdajů rozpočtové soustavy.Státní rozpočetje centralizovaný peněžní fond, který je vytvářen, rozdělován a používán státními orgány Funkce státního rozpočtu: ALOKAČNÍ – rozděluje prostředky s cílem zajistit efektivní plnění funkcí státu; REDISTRIBUČNÍ – přerozděluje prostředky mezi občany s cílem snižovat sociální rozdíly;STABILIZAČNÍ – nastavením příjmů a výdajů usiluje o stabilní vývoj ekonomiky. Saldo státního rozpočtu-Aktivní saldo (rozpočtový přebytek), vyrovnané saldo, pasivní saldo (rozpočtový schodek). Situace, kdy výdaje státního rozpočtu > příjmy státního rozpočtu Cíl fiskální politiky =regulace agregátní poptávky a agregátní nabídky prostřednictvím nástrojů fiskální politiky.Nástroje fiskální politiky - vestavěné (též automatické) stabilizátory Krátkodobá expanzivní fp-Nástroje - snížení daní, nebo zvýšení nákupů výrobků a služeb.Efekty -pokud existují volné zdroje tedy nevyužité výrobní kapacity a vysoká nezaměstnanost: → posun křivky agregátní poptávky (AD) doprava (je dostatečně pružná),→ růst HDP a zaměstnanosti, často i růst cenové hladiny (pokud se reálný produkt blíží k potenciálnímu produktu, tj. neexistují již volné zdroje). Dlouhodobá expanzivní - Efekty– zpravidla zvyšování cenové úrovně, úroveň reálného produktu a zaměstnanosti se nemění. Nastáváefekt vytěsnění - vládní výdaje vytěsní nebo sníží soukromé investiční výdaje:→reálné investice a úrokové míry se nevrací na svoji původní úroveň;→rozsah, v jakém bude expanzivní fiskální politika vytlačovat investice, je rovněž ovlivněn fází hospodářského cyklu →vytlačování je škodlivé při vysoké úrovni zaměstnanosti a vysokém reálném produktu. Krátkodobá restriktivní-Omezuje a snižuje agregátní poptávku (snížení státních výdajů).Efekty -pokud existují volné zdroje, tedy nevyužité výrobní kapacity a vysoká nezaměstnanost:→ snížení cenové hladiny (reálný HDP klesá) a → růst nezaměstnanosti. Dlouhodobá restriktivní-Efekty:pokles nominálních mezd, reálný produkt se vrací na svoji dlouhodobou úroveň odpovídající potenciálnímu produktu,soukromé investice se

Témata, do kterých materiál patří