Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1. Daňová teorie - zk. otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32,46 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1. Daňová teorie Charakterizujte soustavu daní ČR. Zaměřte se na vlastnosti a funkce daní, třídění daní. Daňová soustava =jedná se o souhrn daní, které jsou vybírány na určitém území v určitém čase a které jsou upraveny zákonem (např. daňovým) Vlastnosti daní: Daň je povinná, zákonem uložená platba, která je příjmem veřejného rozpočtu.Je povinná, nenávratná, neekvivalentní( neexistuje nárok na adekvátní protiplnění za zaplacení daňe)a zpravidla neúčelová . Daňová soustava ČR vznikla 1. ledna 1993. Jedná se o systém, který zahrnuje zdanění příjmů, a to peněžních i nepeněžních. Funkce daní: Fiskální – příjem státuAlokační –určuje to, kam budou peníze směřovatRedistribuční– přerozdělení příjmů, snížení rozdílů v důchodech jednotlivých subjektůStimulační –prostředek ke stimulaciStabilizační- stálost a regulace (stabilizace výkyvů v ekonomice) Třídění (dělení): Daně příméjsou uvaleny přímo na FO nebo PObývají levnější na správu – méně finančně náročnédůchodové=personální – z příjmu osob FO a POmajetkové=reálné – se uvalují na majetek, daň z nemovitých věcí, ze staveb, pozemků (dan z převodu nemovitostí, darovací a dědická daň Daně nepřímé – na služby a statky (na jednotlivce jsou uvaleny nepřímo, platí ji plátce, ne poplatník, ale platí ji za poplatníka)Univerzální daň - DPH – týká se veškerého zboží (základní 21 %)Selektivní daně - týka se pouze vybraných druhů zboží, spotřební daň– pohonné hmoty, tabák, alkoholické nápoje, líh, ekologické daněClo = částka vybíraná při převozu zboží přes hranice, dle celního sazebníku Podle předmětu z hlavydůchodovámajetkováze spotřeby Ve vztahu k zdaňovacímu období bez zdaňovacího období: doplňkový charakter, vybírají se, když nastane nějaká událost např daň z nabytých nemovitých věcís pravidelnou periodicitou výběru (kapitálové – zpravidla určitá složka majetku aběžné - daň z příjmů, nebo DPH) Definujte základní rozdíly mezi daní, poplatkem, clem, odvodem a příspěvkem. Vysvětlete daňové principy (pro dobrý daňový systém). Vyjmenujte druhy předpisů souvisejících s daňovou soustavou. Poplatek= je peněžním ekvivalentem za služby poskytované veřejným sektorem. Jako takový je účelový, nepravidelný a nenávratný. Je jednorázový. Je zdeprotiplnění – např. zaplatím občanku. U daně není protiplnění. Clo = peněžní částka, která je vybírána při převozu zboží přes hranice státu. Dle celního sazebníku. Starší než daňdovozní, tranzitní, vývozní – dovozní je mladšínástroj regulace obchodu Odvody– podobné daním, ale nemění se při nich vlastnictví - veřejná dávka Příspěvek -je zde jasný účel, na co přispíváme na rozdíl od daní Daňové principy všeobecnost danězásada solidaritynení daně bez zákonazásada platební schopnost – lidé mají platit daně podle jejich platebních schopností.Princip prospěchu –poplatník by měl dostat protihodnotu od státu za plněníefektivnost zdanění - daně by neměly způsobovat změny v cenách či užitkuprincip právní přehlednosti a politické průhlednostispravedlnostflexibilita a stabilita- systém by se měl být schopen snadno přizpůsobovat změně ekonomických podmínekdaňová neutralita-daně by neměly nikoho ovlivňovat- určitá oblast podnikání nemá být zvýhodněnádaňová výnosnost - daně musí být stanoveny tak velké, aby stačily na potřeby státudaňová univerzalita - všeobecná platnost, jednotnost daní, co nejméně výjimekadministrativní jednoduchost,právní perfektnostnáklady by měly být, co nejmenší Předpisy související s daň. soustavou Druhy daňových předpisů mezinárodní smlouvy –smlouvy o zamezení dvojího zdanění smlouvy ozamezení dvojího zdanění příjmů a majetku– v současné době máme podepsaných asi 80 těchto smluv;stát chrání to, aby jeden příjem nebyl zdaněn dvakráthmotněprávní předpisy –určují, kdo je povinen daně platit a z jakého základu daně,zákon o Dph, o dani z příjmudaňové předpisy procesní –upravují organizaci a působnostfinančních úřadů ařízení před těmito orgány –Daňový řád, Zákon o finanční správě ČRpředpisy, které určují, do jakého rozpočtu jde daňový výnos – jestli jde do státního nebo místního rozpočtu…Zákon o rozpočtových pravidlech Jaké znáte základní prvky daňové techniky. Vysvětlete: daňový subjekt, objekt daně a základ daně. Vyberte si daň, na které uvedené prvky demonstrujete. Základní prvky daňové techniky: subjektpředmět/objektzáklad daně + zdaňovací období (úsek, za který je vyměřována daňová povinnost)sazba daně (= algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně, sníženého o odpočty, stanoví základní částka daněosvobození od daně (=zproštění daňové povinnosti za stanovených podmínek - Důvodem pro osvobození je veřejně prospěšné využití, ochrana životního prostředí, podpora bydlení) – trvaléxdočasné, věcnéxosobníodpočty od základů daně(dary, náklady na vědu apod.)slevy na dani(sociální charakter)splatnost daně - = časové určení nutnosti vypořádání daňové povinnosti se státním rozpočtem-pevné datum (u daní z příjmu), nebo lhůta (u majetkových) rozlišujeme úhrady: jednorázově (menší částky) zálohy – svou daňovou povinnost ještě neznáme, na konci bude buďto nedoplatek – vyrovnáme, nebo přeplatek – většinou

Témata, do kterých materiál patří