Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Sacharidy v živých soustavách

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (164 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

SACHARIDY V ŽIVÝCH SOUSTAVÁCH

Sacharidy jsou nejrozšířenější skupinou organických látek (9 %), jsou obsaženy ve všech buňkách. Jsou složeny z atomů kyslíku, uhlíku a vodíku. Jsou produkovány autotrofními organizmy (rostliny, sinice) při fotosyntéze.

(vznikají taktéž redukované koenzymy a ATP)

Oxygenní fotosyntéza – vzniká kyslík (působením rostlin, sinic, chromist, prvoků).

Anoxygenní fotosyntéza – nevzniká kyslík (působením autotrofních bakterií).

Procesy fotosyntézy

  • Primární = světelná fáze, probíhá výhradně ve dne.

Fotolýza – rozklad vody působením světla, vznik kyslíku

Fosforylace – vznik ATP, redukovaných koenzymů

  • Sekundární = temnostní fáze, probíhá ve dne i v noci.

Tvorba sacharidů, CO2 se váže na určitý organický akceptor, postupnými změnami vzniká glukóza. Dochází ke spotřebě vzniklých redukovaných koenzymů a ATP z primárních procesů.

Heterotrofní organizmy musí sacharidy přijímat v potravě, nicméně jsou schopni si je krátkodobě syntetizovat z glycerolu nebo aminokyselin.

Základními funkcemi sacharidů v organizmu jsou:

  • Zdroj energie – jednoduché sacharidy (glukóza, fruktóza).

  • Stavební funkce – (chitin, celulóza) – stavební složky nukleových kyselin.

  • Zásobní látky – škrob, glykogen.

Jsou nízkomolekulární látky, jsou nejjednodušší, nelze je hydrolyzovat. Mohou se spojovat glykosidickými vazbami za vzniku oligosacharidů a polysacharidů, až na výjimky vykazují optickou aktivitu.

Optická aktivita je dána přítomností chirárních uhlíků v molekule. Optické izomery = enantiomery.

Optické izomery jsou pravotočivé (+) nebo levotočivé (-), v současnosti se označují písmeny D, L. Směs + a – optických izomerů v poměru 1:1 se označuje jako racemická směs = racemát, který není opticky aktivní.

Počet optických izomerů se vypočítá jako 2n (Př. Glukóza 24 = 16 izomerů).

Některé monosacharidy se liší uspořádáním pouze na jednom uhlíkovém atomu, tyto izomery označujeme jako epimery.

  • Rozdělení monosacharidů

Podle přítomnosti funkční karbonylové skupiny v molekule se monosacharidy dělí na: ALDÓZY – polyhydroxyaldehydy

KETÓZY – polyhydroxyketony

Podle počtu uhlíku dělíme aldózy a ketózy na triózy, tetrózy, pentózy*, hexózy* a heptózy.

*Součástí živých soustav.

  • Cyklické struktury monosacharidů

Jsou dvojího základního typu: furanózy a pyranózy.

Cyklické struktury vznikají z necyklických adicí určité hydroxylové skupiny na skupinu aldehydickou nebo ketonickou. Vytvořením cyklu vzniká nové chirální centrum s tzv. poloacetalovou (poloketalovou) hydroxylovou skupinou.

Podle umístění poloacetalového hydroxylu se rozlišují dvě formy cyklické struktury – anomery α, β. V řadě D má anomer α poloacetalový hydroxyl v cyklickém vzorci orientovaný směrem dolů, anomer β nahoru. V řadě L má anomer β poloacetalový hydroxyl v cyklickém vzorci orientovaný směrem dolů, anomer α nahoru.

Témata, do kterých materiál patří