Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Základy ekologie

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (149.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

29. ZÁKLADY EKOLOGIE

EKOLOGIE = věda o vztazích (mezi organismy a prostředím a organismy navzájem)

- zakladatel ERNST HAECKEL (19. st.) – ustáli ekologii jako samostatný vědní obor

- nesprávná interpretace – „o životním prostředí“

- chápe vše v souvislostech, využívá poznatky všech přírodních věd

ROZDĚLENÍ EKOLOGIE

OBECNÁ EKOLOGIE – shrnuje a zobecňuje ekologické souvislosti a zákonitosti

KRAJINNÁ EKOLOGIE – význam pro obnovu zemského povrchu zdevastovaného průmyslovou činností

SPECIÁLNÍ EKOLOGIE – věnuje pozornost jednotlivým skupinám organizmů (rostlinná e., živočišná, e.mikroorganismů, e. člověka)

podle úrovně, na níž jsou e. vztahy studovány:

a) AUTEKOLOGIE – vtahy na úrovni jedince, vlivy působící na jedince nebo druhy

b) DEMEKOLOGIE – vztahy na úrovni populací

c) SYNEKOLOGIE – e. vztahy v rámci přirozených společenstev a ekosystémů (tok E, biochem. cykly, vývoj ekosystému)

ZÁKLADNÍ EKOLOGICKÉ POJMY

- každý organismus žije v určitém místě, má svůj životní prostor = BIOTOP – nemusí být jistě lokalitou, soubor podmínek

- topograficky vymezený biotop urč. organismu = STANOVIŠTĚ

- LOKALITA (NALEZIŠTĚ) – místo výskytu (určitě)

- každý organismus je jedním z mnoha jedinců téhož druhu, DRUH = jedinci téhož druhu, kteří se mohou rozmnožovat

- soubor jednotlivých organismů téhož druhu, žijících v urč. místě a v urč. čase = POPULACE daného druhu

- ani různé druhy nežijí odděleně, vytváří společenstva – pokud zkoumáme vztahy rostlin, hovoříme o FYTOCENÓZE

vztahy mezi živočichy, hovoříme o ZOOCENÓZE

- všechny organismy žijící ve vzájemných vztazích na urč. území tvoří BIOCENÓZU = souhrn organismů, žijících na daném biotopu - fytocenóza + zoocenóza

- každá biocenóza tvoří jednotný celek s neživým prostředím tvoří ekologickou soustavu = EKOSYSTÉM- základní jednotka(les, rybník) zahrnuje biotické a nebiotické složky

- BIOSFÉRA = množina všech ekosystémů na Zemi

ORGANISMUS A PROSTŘEDÍ

- navzájem na sebe působí, vyměňují si látky a informace

EURYEKNÍ – široká tolerance

STENOEKNÍ – úzká tolerance na podmínky

- čím větší tolerance tím větší AREÁL

KOSMOPOLYTNÍ – celosvětově rozšíření

ENDEMIT – vázáno na jedno místo

INDIKÁTOR – vázán na jedu látku (lišejník, krásnoočko, blešivec)

( knotovka – Cu, kopřiva – N)

EKOTYP – urč. forma nějakého druhu, kt. je upraven prostředím, ve kt. žije (medvěd hnědý, smrk ztepilý)

- široký areál vyvíjí se různé ekotypy

RELIKT – org. se zbytkovým výskytem (pouze na 1 místě)

jinan – druhohorní relikt

SYNANTROPNÍ ORG. = vázány výskytem na člověka

ABIOTICKÉ FAKTORY PROSTŘEDÍ

- světlo, teplo, voda, počasí, podloží, podnebí

 1. Sluneční záření, světlo

  • Slunce je hlavním zdrojem energie pro život na Zemi

  • poskytuje široké spektrum záření(vlnění), ne všecho je využitelné – nejdůležitější je 290- 5000 nm

  • Nejvíce ale organismy ovlivňuje:

  • ultrafialové záření - 290 - 380 nm

  • Z 90% zachyceno ozonosférou

Témata, do kterých materiál patří