Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Starověký Řím

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (93,61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

STAROVĚKÝ ŘÍM PERIODIZACE DĚJIN: DOBA KRÁLOVSKÁ – 800 – 500 př. n. l.REPUBLIKA – 510 – 27 př. n. l.CÍSAŘSTVÍ – 27 př. n. l. – 476 n. l. od Evropy oddělenavysokým masivem Alp Apeniny tvoří„páteř“ poloostrova aktivnívulkanická činnost termální prameny, úrodnýsopečný popílek sever – úrodná pádská nížina zbytek Itálie – hornatý, nevhodný k zemědělství problém – voda stékající z úbočí Apeninodplavovala úrodnou půdu, měnila nížiny v močály (=malárie) odvodňování a vysoušení sever– tuhé zimy, horká léta jih – zimy mírné a deštivé, v létě nedostatek vody pestrá změť kmenůpředindoevropských i indoevropských Etruskové a počátky Říma Záhady kolem Etrusků Etruskové – první vyspělá civilizace v Itálii 3 teorie o původu: 1. přišli z východu, 2. ze severu, 3. původní obyvatelé Itálie přejalipísmo od Řeků jejich jazyk užnikdo neumí,Claudius poslední člověk, který ho znal Vzestup a pád Etrurie objevili se v 9. – 10. stol. př. n. l. nikdy nedospěli k jednotnému státu řada suverénních městských států měli v obliběveřejné hry (koňské závody, pěstí zápasy) věštění věřili v posmrtný život hrobky mívalykupolovitý tvara tvořily tzv.nekropole – města mrtvých vyspělé zemědělství – primitivní nástroje, odvodňování bažin, zavlažování půdy, terasovitá políčka řemeslo – keramika, nejlepší zpracovatelé kovů, zacházeli se stříbrem, zlatem, bronzem i železem obchod – námořní, po souši, dálkový – zboží (luxusní výrobky, zemědělské produkty, nože, sekery) do Řecka, Afriky, Malé Asie, jižního Ruska 7. stol. př. n. l. – územní expanze Etrusků 8. stol. př. n. l. – vznik kolonií v severní Itálii (Bologna, Mantova...) střety s Řeky kvůliobchodu Řekové osídlovali Korsiku na stranu Řeků se přidalo Kartágovýhra Etrusků, zisk Korsiky obsadili Latium nabřehu Tiberu vybudovali město, které mělo být opěrným bodem pro další expanzi na jih -Řím obchod sesevernímioblastmi (Británie, Německo, Dánsko, Švédsko) bylméněvýnosnýúpadek Etrurie 474 př. n. l. – drtivá porážka Etrusků Řekyv námořní bitvě u Kýmé definitivní konec velmocenskému postavení Římané napadalijih konec 5. stol. př. n. l. – vtrhli do severní ItálieKeltovékonec Etrurie 265 př. n. l. – dobytí posledního svobodného Etruského města Volsinií Římany Vznik Říma 753 př. n. l. – založení Říma (legendaRomulus a Remus) vzniklspojením několika vesnic v průběhu8. stol. př. n. l. vesnice ležely napahorcíchv areálu budoucího města na pahorkuPalatinus kmenLatinů nejdůležitějšíEtruskové vybudovaliklenutou stoku, která odvodnila prostor, kde pak vznikloforum (= náměstí v římských městech)– cloaca maxima naKapitolu vybudovali chrám zasvěcenýhlavním bohům Římané se dělili napatricije a plebeje patricijové – urozená vrstva, potomci původních obyvatel Říma, plnoprávní občané, nosilitógu plebejové – neurození, přistěhovalci, určité povinnosti (vojenská služba), málo práv (nemohli zastávat úřady) zákaz sňatků mezi patriciji a plebeji Etruští králové 753 – 510 př. n. l. – vládlo v Římě sedm králů poslední –Tarquiniovci– etruského původu Servius Tullius předoposledníetruský král tvůrcevýznačných norem –2. pol. 6. stol. př. n. l. rozdělil obyvatelstvo domajetkových tříd (každá třída měla za povinnost stavět v případě války určitý početsetnin vojáků, kolik setnin zbrojila,tolik hlasů měla na sněmu –setninový sněm) rozdělení občanů dočtyř místníchtribuí (okresů) místo do tribuírodových reformy vedly k potlačení významu rodového původu – roli hrál jenmajetek amísto narození Tarquinius Superbus poslední římský král na trůn se dostal pomocívraždy zajistil Římuvůdčí postavení v Latiu neobliba vedla k jehosesazení a vyhnání z Říma –510 př. n. l.VZNIK REPUBLIKY Římská republika do ovládnutí Itálie Boje plebejů za emancipaci politický život spočíval v rukoupatricijů – mělijmění dostačující k tomu, aby bylizařazeni do 1. majetkové třídy, mohli zastávatúřady a kněžské funkce, byli skutečně plnoprávnými občany,dosazovali úředníky plebejové měli svůj„stát ve státě“ – vlastní shromáždění, vlastní úředníci, vlastní archiv nemohli se podílet na zřízení Říma snažili se ozlepšení svého postavení – během následujících 2 století si vybojovalistejné postavení před zákonem jako patri

Témata, do kterých materiál patří