Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Marketing

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (167,69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

7.MARKETING vymezení pojmu, cíle marketinguhistorie podnikatelských koncepcímarketingový plán – průzkum trhumarketingový mix – 4Pvýrobek – komplexní výrobek, životní cyklus výrobkucena – co ovlivňuje cenu, metody stanovení ceny, cenové trikypropagace – nástroje propagace, reklamní strategiedistribuce (cesty prodeje) – typy mezičlánku Vymezení pojmu, cíle marketingu Marketing je podnikatelská koncepce (filozofie). = metoda řízení, která vychází z potřeb zákazníků a podle nich utváří tzv. 4P: Produkt (Product), cenu (Price), místo prodeje (Placement) a propagaci (Promotion) - marketing prolíná všemi podnikovými činnostmi (investiční činností, zásobováním, vývojem a výrobou, personální činností, odbytem) -marketingově zaměřený podnikvychází z poznání potřeb zákazníků, které ovlivňuje, potřeby zákazníků se snaží uspokojovat lépe než konkurence, usiluje o dosažení přiměřeného zisku po dlouhou dobu Historie podnikatelských koncepcívýrobní koncepce(1900-1920) snaha o výrobu co nejlevnějších výrobků bez znalosti potřeb zákazníka, snaha o zlevňování výroby použitím nových technologií, vhodných materiálů a zvyšováním produktivity práce (T. Baťa, dnes jihovýchodní Asie) výrobková koncepce (1920-1940) zaměření především na kvalitu výrobku, umožněno díky technickému rozvoji prodejní koncepce (1940-1950) snaha o co největší prodej díky reklamě – přeceňování úlohy reklamy – souvisí s rozmachem masmédií marketingová koncepce (1950-1970) motto: „poznej potřeby zákazníka a teprve pak vyráběj“ 2 základní principy – 1. orientace na potřeby zákazníka 2. dosažení přiměřeného, dlouhodobého zisku sociální marketing (1970 až dosud) motto: „zohledni nejen potřeby zákazníka, ale i celé společnosti“ – např. životní prostředí Marketingový plán Poznání potřeb – průzkum trhu provádí se před sestavením marketingového plánu Jaké informace zjišťujeme: o produktech – jaké jsou konkurenční produkty (vlastnosti, sortiment, obaly…), jaký je jejich prodej a obliba u našich produktů – přednosti a nedostatky udávané zákazníky o konkurenci – které podniky jsou našimi konkurenty, kde sídlí, jak používají nástroje marketinguo spotřebitelích našich produktů – kdo jsou naši zákazníci, proč, kdy a kde nakupují naše produkty, kdo není náš zákazník a pročo cenách – shromažďujeme co nejvíce podkladů – konkurenční nabídky, ceníky, inzeráty s cenami, kopie faktur…, nebo vyšleme pro potřebné informace naše zaměstnance jako fiktivní zákazníky ke konkurenci, ceny podrobíme rozboru Metody průzkumu trhu: 1.sekundární výzkum – průzkum „od stolu“ – využíváme různé informace, které byly zjištěny dříve, zpravidla pro jiné účely – např. statistické údaje o spotřebě, přehledy cen, výkyvy prodeje v sezónách, účinnost propagace - pracujeme s informacemi, které jsou běžně k dispozici: účetnictví, ek. rozbory, statistické ročenky, články v tisku, nabídky konkurence Pozitivní – nízké náklady, rychlost pořízení informací, možnost širokého záběru Negativní – data nemusí být aktuální, úplná, správná 2.primární výzkum – průzkum „v terénu“ – jsou zajišťována nová data pomocí různých metod: dotazování – osobně, telefonicky, písemně – anketa pozorování – s účastí, bez účasti experiment – laboratorní, v polních podmínkách Sestavení marketingového plánu 1.Stav trhu – hospodářská a politická situace, právní předpisy vč. norem, technický a technologický pokrok, charakteristika obyvatelstva – počet, věk, vzdělání, zaměstnání, kupní síla 2.Výběr segmentu trhu – cílové skupiny zákazníků – skupiny zákazníků s podobnými potřebami a přizpůsobení nabídky jejich požadavkům Zásadní je, zda jde o: - trh organizací, nebo - trh spotřební – zde může být segmentem věková skupina, pohlaví, povolání, sociální vrstva (nižší, střední, vyšší), zeměpisná oblast (stát, města, vesnice) 3.Analýza konkurence a pozice produktu, tj. místo mezi ostatními produkty, podnik dává najevo, kde chce být viděn a vytváří svou image, podnik může nabízet produkty na různých pozicích př. auta 4.Analýza stavu podniku – dává odpověď na otázky: jaké je poslání a hl. cíle podniku, jaké jsou slabé a silné stránky podniku, jaké příležitosti a hrozby plynou z okolí, tzv. SWOT analýza Volba základní marketingové strategie: 1.hromadný marketing – jeden univerzální výrobek nabízíme všem potenciálním zákazníkům 2.diferencovaný marketing – výrobek v několika obměnách nabízíme všem potenciálním zákazníkům 3.cílený marketing – potenciální zákazníky rozčleníme do několika specializovaných segmentů a snažíme se jim nabídnout specializovaný výrobek Strategie působení na trhu a) jak budeme na trhu působit: - strategie odlišení – snaha odlišit produkt od ostatních, bývá doprovázeno vyšší cenou - strategie pronikání – zaměření na masovou produkci levnějších produktů, snaha získat co nejvyšší podíl na trhu b) jak se vymezíme vůči konkurenci: - vůdce trhu - nápodoba – odvození od vůdce - odlišení se – od vůdce - tržní mezera – neobsazená mezera na trhu Marketingový mix – 4 Pvýrobek (product)cena (price)propagace (promotion)distribuce (placement) Výrobek je statek nebo služba, stává se předmětem směny na trhu a je určen k uspokojení potřeb zákazníka v marketingu je chápán jako komplexní (totální) výrobek, který má tři vrstvy: 1. vrstva –jádro výrobku – výrobek samotný, jeho užitné vlastnosti 2. vrstva –1. slupka: má hmotnou podobu – kvalita (úzce souvisí s cenou), design, obal, značka (výrobce, obchodu), styl 3. vrstva –2. slupka: služby poskytované u technicky náročnějších výrobků: dodávka, instalace, servis, záruka, dodavatelský úvěr Obr.: Komplexní výrobek Životní cyklus výrobku Tržní životnost výrobku = doba, po kterou se výrobek prodává na trhu, se liší podle jednotlivých druhů výrobků, prochází několika fázemi: uvedení na trh – malý objem prodeje, firma hodně investuje, je ztrátovárůst – zvětšuje se objem prodeje, růst tržeb a ziskuzralost – prodej a zisk dosahují vrcholu a začínají stagnovatpokles – zájem zákazníků slábne, pokles prodeje Obr.: Křivka životního cyklu výrobku U různých výrobků vypadá křivka různě, na tv

Témata, do kterých materiál patří