Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Národní hospodářství

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (120,98 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- je hospodářská politika prováděná pomocí měnových nástrojů centrální banky -Přímé nástroje – jedná se o konkrétní, adresné a administrativní zásahy centrální banky. Ovlivňují úvěrové možnosti komerčních bank a jejich likviditu. -Nepřímé nástroje – působí plošně a vytváří stejné podmínky pro jednotlivé komerční banky. - Diskontní sazba- je centrální bankou používána k úročení přebytečné likvidity, kterou si u ní ukládají komerční banky 0,05% (platná od 2.11.2012 ) - Operace na volném trhu – nákup nebo prodej státních cenných papírů. Když ČNB cenné papíry nakupuje, zvyšuje množství peněz v oběhu. Pokud cenné papíry prodává, množství peněz v oběhu snižuje. - Povinné minimální rezervy- jsou stanovené části primárních zdrojů (vkladů nebankovních subjektů) bank, kterou banky musí mít uloženou na účtu u centrální banky (určité procento ze závazků vůči všem osobám s výjimkou bank, které banka musí držet jako rezervu v podobě vkladu na účtu u centrální banky). 4) Zahraniční obchodní politika státu - mezi základní úlohy patří zajišťování vzájemnosti v ekonomických vztazích se zahraničím -Protekcionismus (ochranářství) – zásahy státu do zahraničního obchodu zaměřené na ochranu vnitřního trhu státu a podporu vlastních výrobků. -Liberalismus – omezování zásahů státu do hospodářství, odstraňování překážek bránicích volnému pohybu zboží mezi státy. Makroekonomické ukazatele ČR Národní hospodářství hodnotíme podle makroekonomických ukazatelů, což jsou míra inflace, míra nezaměstnanosti, růst či pokles HDP a saldo platební bilance. Inflace - je to růst cenové hladiny, tzn. zvyšování cen - důsledkem inflace je znehodnocení měny (za stejné peníze si mohu koupit čím dál méně věcí) - Míra inflace se vyjadřuje v procentech a počítá se pomocí indexů. - Míra inflace v ČR za 9/2015 je 0,4 % . Druhy inflace: 1) podle tempa mírná, pádivá, hyperinflace 2) podle projevu otevřená, potlačená, skrytá 3) podle příčin poptávková, nabídková Nezaměstnanost -míra nezaměstnanosti je další z makroekonomických ukazatelů, které slouží k hodnocení vývoje NH -nezaměstnanost je stav, kdy část práceschopného obyvatelstva nemá pracovní uplatnění - Míra nezaměstnanosti v ČR v prosinci 2015 6,2 % = asi 453 100 obyvatel. Dělení nezaměstnanosti: 1) podle délky trvání krátkodobá nezaměstnanost – do 1 roku dlouhodobá nezaměstnanost – nad 1 rok, je to horší typ nezaměstnanosti, protože lidé ztrácí kvalifikaci, ztrácejí také pracovní návyky a může vést ke kriminalitě 2) podle příčin dobrovolná nezaměstnanost – lidé nepracují, protože pracovat nechtějí nebo nemusí nedobrovolná nezaměstnanost – lidé stojí o práci, ale práce není. - dělí se na: frikční, sezónní, strukturální Frikční- spočívající v přirozeném pohybu pracovních sil na trhu práce (lidé mění svá zaměstnání z důvodu hledání lepšího uplatnění) Sezónní-jedná se o nezaměstnanost, která vzniká v důsledku sezónních změn v nabídce zaměstnání nebo nabídce práce, např. česač chmele nebo lyžařský instruktor Strukturální- u některých pracovních míst je v důsledku strukturálních změn v ekonomiceregionu krátkodobě nebo dlouhodobě vyšší nabídka než poptávka, což vyžaduje rekvalifikaci pracovníků (např. uzavření dolů) Míra nezaměstnanosti: vyjadřuje se v procentechdo práceschopných nepatří: děti, žáci, studenti, důchodci (starobní a plně invalidní)Míra nezaměstnanosti v ČR v prosinci 2015 6,2 % = asi 453 100 obyvatel. Hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti (podpora) -podmínky nároku: zaevidování na úřadu práceÚP do 7 kalendářních dnů mně nezprostředkuje vhodné zaměstnáníUchazeč o zaměstnání nepobírá starobní ani plný invalidní důchodUchazeč o zaměstnání v posledních 3 letech alespoň 12 měsíců pracoval a platil SPPracovní poměr nebyl ukončen bez vážného důvodu a nebyl také ukončen z důvodu hrubého porušení pracovní kázně HDP je jeden z makroekonomických ukazatelů, kterým hodnotíme úroveň národního hospodářstvíHDP = hodnota statků a služeb, které byly v ekonomice za určité období vyprodukovány bez ohledu na to, kdo je vyprodukovalněkteré země používají ukazatele HNP = hodnota statků a služeb, které byly vyprodukovány příslušníky určitého národu, bez ohledu na to, kde byly vyprodukoványHDP zohledňuje územní principHNP zohledňuje princip národníHDP se dá zjistit pomocí 2 metod: -metoda příjmová - sčítáme mzdy, transferové platby, úroky, zisky firem -metoda výdajová – hodnota zboží a služeb, které byly zakoupeny přesnějším ukazatelem než HDP je tzv. čistý ekonomický blahobyt, který vyjadřuje zvýšení životní úrovně a zjistí se tak, že od HDP odečteme hodnotu statků, kterými jsme nehradili původními statky a hodnotu statků, které nám škodí Vývoj HDP v letech:

Témata, do kterých materiál patří