Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ukončení pracovního poměru , nezaměstnanost

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

9. Ukončení pracovního

poměru, nezaměstnanost

Ukončení pracovního poměru- znamená zánik celého souboru práv a povinností, tvořících obsah pracovního poměru • u cizince zaniká dnem, kterým má skončit jeho pobyt • u pracovního poměru založeného jmenováním končí uplynutím volebního období, odvoláním z funkce nebo vzdáním se funkce

ZPŮSOBY UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

- dohodou - výpovědí

- okamžitým zrušením

- zrušením ve zkušební době

- uplynutím sjednané doby

- smrtí zaměstnance1. Ukončení pracovního poměru dohodou

- nutný souhlas obou stran (zam-ec a zam-el se musí dohodnout na rozvázání pracovního poměru)

- musí být písemná forma - důvody ukončení pracovního poměru se uvádějí jen na žádost zam-ce

- neběží žádná výpovědní doba, není nárok na odstupné

- pracovní poměr končí dohodnutým dnem

2. Ukončení pracovního poměru výpovědí

- nejčastější forma ukončení pracovního poměru - výpověď může být ze strany zam-ce i zam-ele - musí být druhé straně doručena v písemné formě, jinak je neplatná - výpovědní doba činí 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po

doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce - výpověď daná zaměstnancem - nemusí být uveden důvod výpovědi- zam-el může dát zam-ci výpověď pouze z důvodů uvedených v Zákoníku práce

Výpověď daná zaměstnavatelem:

• Z důvodu organizačních změn- zam-el, který rozvazuje PP výpovědí nebo dohodou z organizačních důvodů je povinen vyplatit z-ci

odstupné ve výši: ○ jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr trval méně než rok

○ dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr trval více než rok a méně než dva

roky

○ trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr trval alespoň 2 roky

Pro zdravotní nezpůsobilost- nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz,

onemocnění z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí - nemá nárok na odstupné

Nesplnění pracovních předpokladů a požadavků (kvalifikace)

- nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, lze zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil

Pro porušování pracovní kázně

- pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci lze dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních šesti měsíců v souvislosti s porušením pracovní kázně písemně upozorněn na možnost výpovědi

Témata, do kterých materiál patří