Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Ukončení pracovního poměru , nezaměstnanost

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

9. Ukončení pracovního poměru, nezaměstnanost Ukončení pracovního poměru- • u pracovního poměru založeného jmenováním končí uplynutím volebního období, odvoláním z funkce nebo vzdáním se funkce ZPŮSOBY UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU - výpovědí - okamžitým zrušením - zrušením ve zkušební době - uplynutím sjednané doby - smrtí zaměstnance1.Ukončení pracovního poměru dohodou - nutný souhlas obou stran (zam-ec a zam-el se musí dohodnout na rozvázání pracovního poměru) - musí být písemná forma - důvody ukončení pracovního poměru se uvádějí jen na žádost zam-ce - neběží žádná výpovědní doba, není nárok na odstupné - pracovní poměr končí dohodnutým dnem 2.Ukončení pracovního poměru výpovědí - výpovědní doba činí 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po - výpověď daná zaměstnancem - nemusí být uveden důvod výpovědi-zam-el může dát zam-ci výpověď pouze z důvodů uvedených v Zákoníku práce Výpověď daná zaměstnavatelem: •Z důvodu organizačních změn- zam-el, který rozvazuje PP výpovědí nebo dohodou z organizačních důvodů je povinen vyplatit z-ci ○ jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr trval méně než rok ○ dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr trval více než rok a méně než dva roky ○ trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr trval alespoň 2 roky •-nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, - nemá nárok na odstupné •Nesplnění pracovních předpokladů a požadavků (kvalifikace) - nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, lze zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil •Pro porušování pracovní kázně - pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci lze dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních šesti měsíců v souvislosti s porušením pracovní kázně písemně upozorněn na možnost výpovědi ZÁKAZ VÝPOVĚDI Výpověď nemohou dostat zaměstnanci v tzv.ochranné době. Zákoník práce tímto způsobem chrání pracovníky, na které se vztahuje některý z následujících případů: • zam-ec je dočasně neschopný práce kvůli nemoci či úrazu, které si ale nezpůsobil úmyslně nebo v opilosti • pracující v noci byl uznán dočasně nezpůsobilým pro noční práci • těhotenství nebo mateřská a rodičovská dovolená (do 3 let věku dítěte) • dlouhodobé uvolnění pro výkon veřejné funkce • při výkonu vojenského cvičení 3. Ukončení pracovního poměru okamžitým zrušením •ZE STRANY ZAMĚSTNAVATELE: - zam-ec byl odsouzen k nepodmíněnému trestu na více než 1 rok - zam-ec byl odsouzen v délce 6 měsíců a déle a tento trestný čin souvisí s jeho prací - hrubé porušení pracovní kázně ze strany zam-ce •ZE STRANY ZAMĚSTNANCE: - pokud zam-el do 15 dnů nevyplatil mzdu, nebo části mzdy - pokud podle lékařského potvrzení nemůže zam-ec dále dělat práci a zam-telho nepřeložil na jinou Okamžité zrušení musí být dáno písemně a doručeno druhému účastníku, jinak je neplatné!→ ZaměstnavatelnemůžeMůže však s nimi s výjimkou zaměstnankyně na mateřské dovolené nebo zaměstnance v době rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, rozvázat pracovní poměr výpovědí. 4. Ukončení pracovního poměru zrušením ve zkušební době - zaměstnavatel i zaměstnanec může ve zkušební době zrušit pracovní poměr písemně z jakéhokoliv - písemné oznámení o zrušení pracovního poměru musí být doručeno druhé straně alespoň 3 dny před dnem skončení pracovního poměru Zkušební doba může být sjednaná: - pouze v pracovní smlouvě – není možné ji sjednat dodatečně - zkušební doba je maximálně 3 měsíce u vedoucích pracovníků max. 6 měsíců - žádná výpovědní doba, ani odstupné - nesmí se ani dodatečně prodlužovat 5. Ukončení pracovního poměru po uplynutí doby-pracovní poměr automaticky zaniká uplynutím dohodnuté (sjednané) doby, u pracovního poměru na 6.Ukončení pracovního poměru

Témata, do kterých materiál patří