Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
10B - Pedagogicko-psychologická diagnostika

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76,17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

10B PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA − Pedagogická diagnostika je speciální pedagogická disciplína, která se zabývá objektivním zjišťováním, posuzováním a hodnocením vnitřních a vnějších podmínek i průběhu a výsledků výchovně vzdělávacího procesu − Na základě těchto zjištění jsou potom vyslovovány prognostické úvahy a navrhována pedagogická opatření Posuzování osobnosti a stanovení diagnózy probíhá − posouzením nalezených příznaků (symptomů) − použitím vyšetřovacích metod Pedagogicko-psychologická diagnóza − klasifikace chování a poruch Pedagogická diagnostika − poznání určitého stavu − setkáváme se v ní v mnoha vědních oborech − existence PED diagnostiky vyplývá ze skutečnosti, že vývoj osobnosti se uskutečňuje výchovou v PED procesu − úzký vztah k didaktice a teori výchovy Charakteristika diagnostiky − ústní nebo písemné vyjadřování výsledků pedagogického šetření − popis a postižení stupně pedagogického rozvoje objektu výchovy − vyslovení soudu − zdůvodnění příčin obtíží a podmínek výchovy Funkce diagnostiky − posouzení pedagogického rozvoje člověka − pomocí diagnózy lze realizovat individuální přístup − vychovávaný má přehled o svém chování − umožňuje kontrolu práce vychovatele, učitele, … − umožňuje plánování výchovné práce − lze rozeznat výchovné obtíže – vyplývají například z defektu žáka, ze sociálních a zdravotních zvláštností Zásady pedagogické diagnostiky − přirozenou součástí pedagogického procesu − vychovávaný nesmí být posuzován izolovaně − měla by být skupinová – podílí se na ní více pedagogů − přirozená, nesmí vyvolávat situaci nátlaku, stresu − měla by směřovat k odhalení příčin obtíží Metody pedagogické diagnostiky − získávání poznatků o dítěti je východiskem pro individualizaci při výchově a vzdělávání − při uplatňování individualizovaného vzděl. nutné, aby učitel sledoval rozvoj a osobní vzděl. pokroky u každého dítěte − pedagog by měl každé dítě dobře poznat, porozumět a vyhovět jeho individuálním možnostem a potřebám Psychologická metodologie − vědní disciplína, která se zabývá metodami, jejich tvorbou a aplikací − zabývá se tím, jak tvrzení odvozovat a prověřovat − metodologie umožňuje nalézt vhodnou metodu k tomu být úspěšnější, něčeho dosáhnout − lze ji chápat jako strategii získávání a analyzování dat 10B PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Metody pedagogicko-psychologické diagnostiky: 1) experiment − prověřuje v praxi efektivitu nově zavedených výchovně vzdělávacích opatření − přesně kontrolujeme podmínky, za kterou se daná činnost uskutečňuje u všech pokusných osob − význam experimentu: rychlé a přesné zpracování poznatků − například žáci se mají v určité době naučit zadané látce, po uplynutí daného časového limitu jim zadáme úkol, aby napsali to, co si zapamatovali, po zpracování výsledků se pedagog dozví, jak si kdo rychle a kvalitně zapamatovává − druhy experimentu podle místa: • laboratorní: ve speciálně vybavených místnostech • přirozený: v přirozených podmínkách 2) testy − patří do experimentálních metod − význam: umožňují objektivní posouzení testované osoby − testy například zkoumají: • úroveň intelektu (test by měl postihnout rozsah intelektových faktorů schopností) • vhodnost jedince pro určitou profesi (profesní testy) • pracovní kapacitu jedince • vlastnosti osobnosti − kritéria testů: • validita (platnost): ▪ postihuje úlohy v testu všechny vlastnosti, které má test měřit ▪ test nemůže být platný v obecném smyslu, ale vždy na konkrétní účel • reliabilita (přesnost): zda test poskytuje při vícerém použití za stejných podmínek stejné výsledky • standardizace: srovnatelnosti individuálních testových hodnot s hodnotami jiných osob z určité skup. (stejný způsob i podmínky) • normalizace: dle jakých měřítek je test vyhodnocován 3) pozorování − jedna z nejvyužívanějších metod − užívá se v běžných situacích, do kterých psycholog nezasahuje a nemění je − pozoruje se celkové chování a zaznamenávají se všechny projevy − znaky vědeckého pozorování: plánovité, systematické, přesné záznamy − typy pozorování: • introspekce: ▪ pozorování vlastního obsahu vědomí – metoda sebepozorování ▪ v současnosti je tato metoda využívána na to, že se jedinec zaměřuje na minulé prožívání ▪ materiál získaný introspekcí nutné sbírat systematicky a srovnávat ho s materiálem získaným od ostatních pozorovatelů • extrospekce: ▪ pozorování druhých osob ▪ požadavky na tuto metodu: ◦ musí být objektivní (zaznamenávat fakta ne domněnky) ◦ cílevědomé – přesně určit, co budeme určovat ◦ musí být důkladné, podrobné, systematické, plánovité ◦ pečlivě zaznamenávat – popisem, záznamem do protokolu (předpřipravený formulář), videozáznamem,… 10B PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA 4) explorativní metody − vyšetřovací metody − vyžadují bezprostřední kontakt se zkoumanou osobou − anamnéza: • z řeckého anamnésis = vzpomínka • zjišťuje důležité události, které se udály v životě člověka a pomáhá ji objasnit současný stav a jeho obtíže • typy: ▪ osobní ▪ rodinná: rodinné zázemí jedince ▪ sociální: vztahy s vrstevníky, se spolužáky, s učiteli, … ▪ součástí je i osobní pohled na vlastníky problémy jedince → při této metodě se používá metoda rozhovoru − rozhovor (diagnostický) – interview • podstatou této metody je, že první osoba (psycholog, učitel) se táže druhé osoby (dotazovaný – respondent) • na základě promyšlených otázek získává psycholog poznatky, které potřebuje k řešení psychologických problému • pro vyhodnocení potřebuje psycholog písemný záznam, záznam na kazetě • druhy rozhovoru: ▪ individuální, skupinový ▪ standardizovaný (řízený): dle předem připravených otázek ▪ nestandardizovaný (volný): bez připravených otázek (navázání bližšího kontaktu) ▪ polostandardizovaný: část otázek připravena a část vyplývá z rozhovoru samotného − dotazník (anketa): • podstatou je shromažďování informací prostřednictvím dotazování osob • respondent odpovídá na soubor předložených písemných otázek • objektivnost získaných výsl. závisí na formulaci otázek, na výběru respondentů, na způsobu zadávání dotaz

Témata, do kterých materiál patří