Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
5. Vývoj člověka

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29,83 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

5. MO Vývoj člověka Prenatální období – 280 dnů = 10 lunárních měsíců –> porod – začíná početím a vyznačuje se rychlým růstem a vývojem –člení se na 3 fáze: 1. období od oplození do uhnízdění blastocysty –> vzniká embryo –> zhruba 3 týdny, do první srdeční ozvy 2. embryonální období –> vytvářejí se všechny hlavní orgánové základy 3. fetální období –> dokončování vývoje orgánových systémů, přičemž některé již fungují –> končí porodem – již plod dokáže reagovat na určité podněty a je schopen nejjednodušších forem učení –3 druhy komunikace mezi matkou a plodem: 1. fyziologická –> zprostředkována krví procházející placentou 2. smyslová (behaviorální) –> plod reaguje např. na masáž břicha, mateřský hlas určitými pohyby 3. emoční a racionální postoj matky k plodu –> matka o dítěti přemýšlí, soustřeďuje na něj svou pozornost –co negativně ovlivňuje vývoj plodu: 1. narušená psychika ženy 2. nesprávná výživa matky 3. kouření těhotných žen –> nikotin zužuje cévy na placentě – nebezpečí poruchy mozku dítěte, zpomalení růstu, podnět pro vznik alergií 4. pití alkoholu v těhotenství –> hrozí vznik fetálního alkoholového syndromu – dítě má znetvořený obličej, podnormální inteligenci 5. drogy –> vzniká psychická a fyzická závislost, srdeční vady 6. léky nebo infekce –> např. zarděnky jsou do 4. měsíce velmi nebezpečné 7. pracovní zatížení Novorozenecké období– do 6 týdnů po narození – lidský plod se rodí ve 38. – 42. týdnu, má průměrnou hmotnost 3300 – 3400 g a měří v průměru 50 cm – narození je zásadní změna pro dítě – jiné vnější podmínky – novorozenec se musí adaptovat na nové prostředí – dítě je schopné učení a vnímání jen ve stavu bdělosti, který je velmi krátký (spí až 20 hodin denně) – důležitý je kontakt matky s novorozencem – dítě ji dokáže rozeznat – její hlas i tvář – projevy chování vycházejí z vrozených reflexů (sací, polykací, vyměšovací, obranné) – vytvářejí se první podmíněné reflexy – dýchání, polykání, kašlání, škytání –vrozené defekty:1.genové –> poškození centrální nervové soustavy –> např. fenylketonurie = porucha štěpení bílkovin, galaktosémie = porucha štěpení cukru, hypertyrodismus = kretenismus, porucha štítné žlázy 2. chromozómové –> poškozeny funkce mozku –> např. Downův syndrom (trizómie) Kojenecké období– 6 – 15 týdnů – 1. měsíc – reakce na lidskou řeč, 3. měsíc – rozlišuje hlasy, 4. měsíc – žvatlání, 9. měsíc – první pokusy o artikulaci – otevřenost podnětům okolního světa, založeny paměťové stopy – citlivost na chlad, teplo, vlhko – metoda pokus – omyl –vývoj pohybů – probíhá odshora dolů (od zvedání hlavy až po chůzi) –psychický vývoj – rozvoj nervové soustavy, základních vrozených dispozic (= „klíčový věk“) –emocionální a sociální vývoj– kladné a záporné emoce –Jean Piaget– švýcarský psycholog –rozdělení fází senzomotorické inteligence: 1. fáze primární kruhové reakce –> dítě se koncentruje na vlastní tělo 2. fáze sekundární kruhové reakce –> dítě si všímá okolí, vytváří záměrné jednání 3. fáze kombinované sekundární kruhové reakce –> dítě začíná pomalu chápat vztah mezi příčinnou a následkem –> dokáže vyvinout úsilí na zaměřený cíl –vývoj poznávacích procesů:1. zrak –> od 4. měsíce barevné, od 9. měsíce trojrozměrné vnímání 2. sluch 3. řeč –> stádium předřečových hlasových projevů –> stádium porozumění slov –> stádium tvoření slov (nejdříve brouká, žvatlá, vysloví první slovo, rozumí slovům „ne“, „nesmíš“, „dej“ či vlastnímu jménu) Batolecí období– od 1 do 3 let – dítě se stává samostatnější (ambivalence k matce), dochází k procesu automatizace – schopnost ovládat vyměšování, své tělo –2 druhy pohybu:1. retence –> udržení něčeho 2. eliminace –> pustit, zahodit něco – potřeba stálé aktivity, snaha sebeprosazení – rozvoj tvořivosti a experimentování, hrubá motorika – dokáže si představit věc, aniž by ji viděl – pojmenovávání trvalých objektů, otázky „proč“ a „jak“ – lepší orientace v čase, prostoru a množství – dokáže rozlišit jednotlivé časové úseky během dne – potřeba zkoumat svět, poznávat pravidla fungování světa –emoce: 1. afekty hněvu a vzteku 2. strach a nejistota 3. stud 4. hrdost 5. žárlivost –zrak – orientace na barvy –hra – konstruktivní hra na role – kresba (čárání –> pohyb z lokte –> čmáranice + tužka v konečcích prstů –> kresba hlavonožců –> náznak nohou –> odlišení typických znaků) –rozvoj myšlení:1. počátky symbolické hry 2. začíná používat vnitřní řeč 3. symbolické a předpojmové myšlení –vývoj paměti:1. pracovní paměť –> informace o aktuální situaci 2. implicitní paměť –> uchovávají se dovednosti 3. explicitní paměť –> uchovávání poznatků, které lze slovně popsat – tříleté dítě dokáže odvyprávět jednoduchý příběh –jazykové schopnosti se rozvíjí pomocí mechanismů: 1. nápodoba –> dítě napodobuje řeč dospělých –> mění svá sdělení a přizpůsobuje svým aktuálním možnostem 2. zpětná vazba –> dospělí opakují sdělení dítěte, ale korigují v něm chyby nebo použijí jiný způsob vyjádření 3. modelování –> rodiče přizpůsobují svůj projev možnostem dítěte 4. specifická zaměřenost –> dítě se zaměřuje na složky projevu, které mají pro jeho porozumění větší význam Předškolní věk– od 3 let do nástupu do školy (6. – 7. rok) – „zlaté období her“ – rozšiřování poznatků, učení nových věcí – otázky „proč“ – postupné učení ovládání emocí – egocentrické myšlení, výrazná fantazie – živá představivost, lhaní – bouřlivý rozvoj řeči – začíná se rozvíjet svědomí – v posuzování dobrého či špatného je pro něj kritérium odměna či trest – dítě si mluví samo pro sebe – vytvoření pohlavní identity – převzetí pohlavní role –Oidipovský komplex– děti v tomto věku prohlašují, že si vezmou jednoho ze svých rodičů – soupeření a agresivita vůči rodiči stejného pohlaví – od šestého roku se objevuje silná identifikační vazba na rodiče, který byl donedávna soupeřem – velký kontakt s vrstevníky – dítě si za kamaráda vybírá jedince sobě podobného – dítě se zajímá o narození dítěte a smrt (bojí se jí představa pohřbení za živa) – hry na sociální role – dětské kresby z tohoto věku se používají v psycholog

Témata, do kterých materiál patří