Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
6B - Sociální komunikace

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (78,9 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

6B SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE − způsob předávání informací, znalostí, otázek, příkazů, ale také fám, šuškandy, apod. mezi lidmi − Buď přijímám, nebo odevzdávám informace při sociálním kontaktu − Komunikace je potřeba člověka − Patří mezi jedny ze základních podmínek sociální existence − Při nedostatku komunikace může docházet k deprivaci Přímá sociální komunikace − tvoří základ sociální komunikace − spočívá v jedinečnosti setkání lidí, kteří si sdělení předávají i prostřednictvím neverbálních a paralingválních (paraverbálních) prostředků a emocí a tak je možné větší porozumění tomu, co je vysloveno Nepřímá sociální komunikace − Schopnost člověka zaznamenávat své znalosti, zkušenosti, příběhy a zážitky, tak aby mohly být uchovány a šířeny − uskutečňuje se prostřednictvím knih, médií, telefonu, apod. − jedinec se nenachází v přítomnosti komunikátora Základní prvky v sociální komunikaci − komunikátor = osoba, od níž určité sdělení vychází − komunikant = osoba, která určité sdělení přijímá − komuniké = obsah sdělení − komunikační kanál = způsob, jak je komuniké předáváno − psychický účinek přijatého komuniké Pedagogická komunikace − Specifická forma sociální komunikace − můžeme ji definovat jako komunikaci, probíhající mezi účastníky výchovně – vzdělávacího procesu, uskutečňující se ve snaze o naplnění výchovně – vzdělávacích cílů − Jde při ní o dorozumívání, sdělování určitých významů v sociálním chování v rámci mezilidských vztahů − Sociální styk v sobě zahrnuje tři aspekty: 1) hledisko interakční – vzájemné působení, ovlivňování 2) hledisko komunikační – sdělování významů 3) hledisko percepční – vnímání našich partnerů v rámci přímých komunikačních − může být jednosměrná (lektor - učitel dává informaci) nebo dvousměrná (diskuse s posluchači) − Před. event. při interpretaci komuniké je nutno vzít v úvahu tyto faktory: • sociální prostředí • stanovení cílů • usměrňování pomocí těchto cílů Jak se liší pedagogická komunikace od komunikace sociální? − Probíhá mezi účastníky výchovně-vzdělávacího procesu (učitelé, žáci, ředitel, rodiče) − Vztahuje se k určité pedagogické situaci (pedagogickou komunikací tedy např. není diskuse o pěstování karafiátů, byť ji vedly dvě učitelky o přestávce na chodbě školy) − S učitelskou profesí je spojená dovednost efektivní komunikace, která se dá učit, cvičit, rozvíjet, zdokonalovat 6B SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE − Pedagogická komunikace užívá různých prostředků sociální komunikace: 1) verbální = komunikace slovem (mluveným, psaným) 2) nonverbální (neverbální) – mimoslovní 3) komunikace činem − Pro sociální a pedagogickou komunikaci jsou shodné i obsahy sdělení − Sdělujeme: a) informace b) emoce c) postoje k tomu, o čem hovoříme d) postoje k tomu, ke komu hovoříme e) pravidla komunikace f) akceptaci sebepojetí − Komunikace je charakteristická svými záměry a cíli a slouží k realizaci cílů, které v sobě obsahuje − Bývá definována jako vzájemná výměna informací mezi účastníky výuky − Je prostředkem výchovy a vzdělávání Prostředky pedagogické komunikace − Verbální komunikace • Řeč je nejčastějším prostředkem mezilidské komunikace • na její tvorbě se podílí tři mluvidla: ústrojí dechové, ústrojí hlasové, ústrojí artikulace • obsah by měl být věcný, přesný, srozumitelný a přiměřený pro určené skupiny žáků, stručný a jazykově správný − Dech • učitel si musí osvojit tzv. dechovou ekonomii, tzn. hospodárné a vědomé řízení dýchání pro usnadnění mluvního výkonu − Hlas • každý hlas má tři kvality – ty tvoří akustické vlastnosti hlasu ▪ sílu ▪ výšku ▪ barvu • Učitel musí ovládat další vlastnosti – ohebnost (dynamika, tón) a vytrvalost hlasu Zásady během rozhovoru se žákem 1. Vciťovat se do stavu žáka. 2. Respektovat osobnost žáka. 3. Zaujímat autentický, opravdový postoj 4. Být konkrétní − Negativem této komunikace je obtížné sdělení emocí a vztahů k druhému člověku nebo předmětu apod. Faktory ovlivňující učitelovo chování k žákům a) sociální role učitele (třídní učitelé jsou objektivnější a v chování vstřícnější) b) učitelova koncepce „dobrého žáka“ c) vlastnosti i vzhled žáka d) komunikativnost žáka e) třída, ve které ke komunikaci dochází 6B SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE Zásady pro usnadnění komunikace − Komunikace při vyučování by měla být účelná − Komunikovat bychom měli pouze s pozornými posluchači − Měli bychom připustit i možnost nedorozumění s žáky − Komunikace by neměla postrádat humor − V žádném případě by se komunikace ve výuce neměla stát nástrojem ponižování a zesměšňování žáků Rozhovor − nejpřirozenější psychologická metoda − dochází k přímé sociální interakci − účelem PSY rozhovoru je dozvědět se něco o tom, s kým mluvíme, o jeho povaze, postojích, názorech, zálibách − na počátku rozhovoru je důležité vytvořit ovzduší důvěry (kdy a jak se ptát, ptát se srozumitelně, být taktní) − soubor otázek musí tvořit souvislý celek, směřující k určitému cíli − registrace rozhovoru: papír, diktafon, rozhovorový list Typy rozhovoru − individuální nebo skupinový: podle počtu účastníků − standardizovaný: předen je stanoven obsah, formulace a pořadí otázek − nestandardizovaný: volný − diagnostický, pedagogický, terapeutický Techniky kladení otázek − přímé otázky – uzavřené: ano, ne, jedna odpověď (unavuje tě vyučování?) − nepřímé otázky: otevřené a polootevřené (jak se cítíš na konci vyučování?) − projektivní – otevřené: jak se asi cítí děti na konci vyučování? − dále se mohou dělit: • primární otázky: jasně cílené na začátku • sekundární otázky: vyplývají z rozhovoru Zásady vedení rozhovoru − nechat větší aktivitu na straně žáka (klienta) − sledovat emoční projevy − neklást více otázek najednou − přizpůsobit tempo klienta − přísně dodržovat trpělivost − dobře vyslovovat − zajistit pocit bezpečí Techniky užívaní při rozhovoru − akceptace − objasnění − interpretace − ujištění − mlčení 6B SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE Slyšení a naslouchání Slyšení − přijatý zvukový signál − je veden zvukovodem až k bubínku Naslouchání − navazuje na slyšení − spíše psychologický jev − naslouchání je první a nejdůležitější částí

Témata, do kterých materiál patří