Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Náročné životní situace, psychosomatická onemocnění, teorie komunikace

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (45,66 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

30. Náročné životní situace, psychosomatická onemocnění, teorie komunikace NŽS =takové podmínky v životě člověka, kdy na něj kladou zvýšené nároky jak po stránce tělesné, tak i psychické nejčastěji uváděné třídění NŽS jsou: frustrace, deprivace, stres a konflikt Frustrace(z lat. slova lustra = marně, zbytečně) je psychický stav vyvolaný překážkou, která stojí na cestě k cíli nebo brání (ohrožuje či oddaluje) uspokojení určité potřeby. existují dva základní typy překážek: vnější- může být fyzikální (ujíždějící tramvaj, zamčené dveře od WC) nebo sociální způsobená jednáním jiných (zákazy rodičů, fronta lidí) vnitřní - představují vlastnosti osobnosti (strach, stydlivost, plachost pocity viny, výčitky svědomí, lenost) Druhy frustrace deprivace - představuje stav dlouhodobého nedostatku něčeho, co je nezbytné pro uspokojování základních potřeboddálení - znamená vynucené odložení uspokojení životně důležité potřebyzmaření - nastává, jestliže pod vlivem velikosti překážky nebo malé síly jedince dochází k neúspěchu při úsilí o dosažení cílekonflikt uvnitř jedince - je definován jako, střetnutí dvou nebo více protichůdných sil stojících na cestě k cíli. Dělíme také podle stupně závažnosti frustrace: malé - drobné, téměř každodenní: např. pocit hladu, žízně, omezování chodce na křižovatce, sexuální abstinence (někdy mohou vyústit až ve stres)velké - významné, životní frustrace: např. neuspokojení důležitých sociálních potřeb, nepochopení, nedostatek citové odezvy, lásky, omezování svobodyexistenciální - ztráta smyslu života, rezignace, pocit marnosti, zbytečnosti (poprvé popsal V. E. Frankl u vězňů v koncentračním táboře, ale tento pocit mohou mít i lidé žijící v blahobytu) Frustrační tolerance je stupeň odolnosti vůči frustraci tj. doba po kterou jedinec zvládá frustrační situace, neprojevuje se typické frustrační chování (nerozčiluje se, nehroutí se) Reakce na frustraci Jedná se o reakce, kterými obvykle člověk řeší frustrační situace - obranné frustrační mechanismy. Rozlišujeme pět základních reakcí na frustraci. útok - osoby na překážku s cílem tuto překážku narušit, rozbít a tím dosáhnou žádaného cíle. Známá J. Dollardova teorie tvrdí, že každá agrese je vždy důsledkem frustrace.projekce - uvědomované přenášení vlastních motivů, přání a pocitů na jiné osoby (např. přesouvání vlastní viny na druhého)introjekce - je protikladem projekce tj. přisuzování si vlastností, které jedinci evidentně schází (chová se jako by již cíle dosáhl)šikana - při které obvykle frustrovaný jedinec přesouvá vybití své agrese z jedné osoby (na kterou si netroufá) na jinou (tzv. obětní beránek)egocentrismus - je krajní forma individualismu, egoismu, sobectví, kdy se jedinec maximálně snaží upoutávat pozornost pouze k vlastní osobě (část jde skrytě o potřeby zvýšit svou sebeúctu) únik, ústup- kdy se člověk zbaví překážky, ale zároveň i cíle, je většinou hodnocen negativně jako bázlivost, nedostatek odvahy (např. zbabělý únik z místa nehody)regrese - je únik k vývojově nižšímu, primitivnějšímu, méně zralému infantilnímu (dětskému) způsobu chování, který jedinec překonal (šaškování, předvádění se u dětí, pláč u dospělých)transgrese - je opačný jev a znamená "útěk dopředu", tj. projev vývojově staršího, vyššího chování, než jaké je danému věku přiměřené (nezralá dívka projevuje mateřskou péči, předčasný strach ze smrti u mladého člověka)sublimace - uvolnění psychického napětí únikem k vyšším či nižším principům k myšlení (např. denní snění, které je časté u pubescentů či únik do četby) a chování. příkladem může být uchýlení se k náboženským sektám, alkoholu, drogám nebo naopak k přenesení energie na sociálně uznávané činnosti např. charitativní či umělecké.racionalizace - je rozumové zdůvodňování a ospravedlňování neúspěchu dodatečně vymýšlenými důvody. příkladem je i tzv. bagatelizacepotlačování, vytěsnění - je vědomá snaha zapomenou na cíl, vytlačit ji z vědomí na jeho okraj.somatizace - označuje odvedení, přenesení, přeměnu psychického napětí do oblasti tělesné. Únik do nemoci, konverzní neuróza - starší označení pro nevolnost před zkouškou.izolace - omezení nebo vyloučení sociálního kontaktu, stažení do samoty, odloučení, osamocení.identifikace - ztotožnění se s osobou (skupinou lidí, organizací), která už svého cíle dosáhla (což může být, románová postava, herec, sportovec aj.) obejití překážky- třeba i delší cestou s vynaložením velkého úsilí. Nelze nic namítat, pokud je obětováno pouze větší množství energie, ale nelze souhlasit s obcházením překážky, které je morálně nepřijatelné (úplatek, protekce, vydírání apod.) volba náhradního cíle (kompenzace) - patří mezi "nejracionálnější" obranné frustrační mechanismy. příkladem může být vybití energie tzv. kanalizace, což je vybití energie do společensky neškodného chování (štípání dříví, sport apod.) fixace - znamená ustrnutí, uplívání na určitém způsobu chování, které by již vyžadovalo od jedince jiné, vhodnější, zralejší reakce. Jedná se o situaci, kdy se jedinec zastaví před překážkou a "otočí se k překážce zády" přestane ji vnímat (úmyslně či netečně). Deprivace(z lat. deprivere = míti nedostatek, strádat) je psychický stav, který vzniká, když není dlouhodobě uspokojována základní potřeba (nebo není dosaženo vytýčených cílů). Druhy deprivace Podle toho, jaká potřeba není saturována, rozlišujeme nejčastěji tyto druhy deprivace: biologická, biofyzická - nastává při nedostatku výživy, pití, jídla, sexu, vody, tepla, ale i kyslíku, spánku.sociální - nastává při nedostatku sociálních kontaktů nebo když dlouhodobě existují vážné problémy v mezilidských vztazíchpsychická - je charakteristická neuspokojením psychických potřebDalší:citová - je patrně nejčastější a vzniká při nedostatku citové odezvysenzorická, smyslová - se objevuje při nedostatku smyslových podnětůkognitivní - je podmíněna nedostatkem informací, nových poznatkůkonativní - nastává při nedostatku činnosti (např. při dlouhodobém pobytu v nemocnici)motorická - nemožnost pohybuexistenční - vzniká při nenaplněn

Témata, do kterých materiál patří