Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázka č. 21

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (53 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

21 A Komunikace a druhy komunikace Komunikace = přijímání a odevzdávání informací při přímém nebo nepřímém sociálním styku. Vyplývá z potřeby člověka vyměňovat si informace s jinými lidmi. Je to podmínka sociální existence a základní lidská potřeba. Prostředek k vzájemnému ovlivňování osob. Umožňuje sociální interakci, která dělá z člověka společenskou bytost. Je součástí socializace. Předpokladem komunikace je znalost společného jazyka a pojmů ( informaci dostává pouze ten, kdo rozumí významu použitých prostředků). Rozdělení Verbální komunikace - je sociální interakce při dorozumívání se mezi příslušníky téhož druhu. Předává se především prostřednictvím slov. Umožňuje užívání znaků a náznaků. Jimiž lze vyjádřit hodnotu sdělovaného obsahu. V mezilidské interakci se uskutečňuje především ve verbální formě, tedy ve formě řeči. Komunikační symboly=jsou předměty, jevy, události, zvuky, znaky, které něco zastupují, něco nahrazují a obsahují v sobě informace (např. symbol WC, dopravní označení). Njefrekventovanějším a nejvýznamnějším komunikačním symbolem je Řeč (psaná, mluvená) =je soustava znaků nebo chování (gesta, mimika), které mají funkci zprostředkovat informaci, něco oznámit. Široká škála komunikačních symbolů (matematická, chemická, zeměpisná, hudební). Význam každé informace je podmíněn nejen používanými symboly, ale i zkušenostmi. 2. Paralingvistika Doprovází slova (hmm, slovní vsuvky, intonace, zabarvení hlasu) Stojí na pomezí verbální a neverbální komunikace. 3. Neverbální komunikace PROXEMIKA – vzdálenost mezi komunikujícími, vzdálenost, kterou dodržujeme při komunikaci, čím větší citový vztah, tím se vzdálenost zkracuje, když někdo vstoupí do našeho kruhu cítíme to jako ohrožení. Vzdálenost jsou ovlivněny věkem, společností a kulturou.Intimní zona –cca 60cm, těsná vzdálenost, pouštíme jen nejbližší, partnery a děti.Osobní zona –60 – 120cm, rozhovory osobnějšího rázu, užší zona (rodina, přátelé), širší zona (kolegové, sousedé). Sociální zona –120 360cm, běžná vzdálenost při úředních jednáních, vzájemný dotyk je nemožný, máme pocit bezpečí, když je velká máme pocit, že se nás to netýká (třída, schůze, diskuze, pohovory).Veřejná zona - nad 3,5m, při přednáškách, v divadle, zde se cítíme bezpečně, nic nás neohrožuje. POSTUROLOGIE Týká se držení těla a fyzický postojů. Sdělování prostřednictvím celého těla. Postavení celého těla = konfigurace. Vyjadřuje míru jistoty a sebevědomí člověka. Vyjadřuje přátelský nebo nepřátelský až agresivní postoj člověka. Konfigurace mezi komunikujícími může být souběžná nebo nesouběžná ( jeden je dominantní). Tato situace může vést až ke konfliktu. Člověk může svoji konfiguraci ovládnout ( hraná – stylizovaná konfigurace neodpovídá vnitřnímu prožitku). Co vyjadřují některé postoje? Ve stoje - zkřížené HK a DK – uzavřený, nekomunikativní postoj, ruce v bok – agrese, zlost, ruce v kapsách – nekomunikativní, odpor, neúcta až drzost, ruce překřížené před tělem – malé sebevědomí, nakročení dopředu – snaha přiblížit se, nakročení dozadu - ústup, přešlapování – nejistota. V sedě-mírný předklon – soustředěnost, na kraji židle, pohledy ke dvěřím –netrpělivost, chystání k odchodu, ležérně natažená DK i HK za hlavou – uvolnění, relaxace, nezájem, sed ve vajíčku – bezmoc, únava. Kinezika Sdělování pohybem těla, pohybová interakce (pohyby ve skupině), pohyby těla by měly být koordinované (harmonie, soulad).Sledujeme: Rozsah pohybu – do šíře prostoru, závislý na temperamentu, počet pohybů – zvýšený počet signalizuje napětí, různorodost pohybů – jinak se pohybuje člověk agresivní a jinak člověk v depresi. Haptika Komunikace prostřednictvím doteků. Dotekem můžeme vnímat teplo,chlad, vlhko, třes ruky, vlhko. Druhy doteků:přímé x nepřímé, profesionální (maséři, kadeřníci) x nepřímé, přátelské x nepřátelské, společenské, láskyplné, erotické. Síla stisku při podání ruky: Silný hrubý stisk – dominance, agresivita, nepřátelství. Slabý stisk (leklá ryba) – nevyrovnanost, nejistota , nerozhodnost, odpor ke komunikaci. Gestika Sdělování prostřednictvím pohybu, nejčastěji hlavy a ruky, pohyby sociálně naučené. Množství gestikulace závisí na temperamentu člověka. Národnostní odlišnosti v gestech. Ruka – gesta moci – hřbet ruky je nahoře, gesta kooperativní – dlaně jsou nahoře. Hlava – kývání –ano ne, chytání za nos – rozpaky, masáž hřbetu nosu – přemýšlení, ruka na tváři – zájem, uznání, zatáhnutí dolního rtu – pocit viny, rozpaky. Mimika Pohyby obličejových svalů. (výraz obličeje). Pravé emoce: štěstí x neštěstí, překvapení, strach a jistota, radost x smutek, klid x hněv, zlost x rozčilení. Hrané emoce: snadno rozpoznatelné, jsou delší intenzivnější než pravé, jsou paskvilem, úsměv může mít více významů (radostný, agresivní, ironický,výsměšný). Na mimický projev bývají citliví lidé labilní. (Nevyrovnaní). Pohledová činnost Poskytuje nejrychlejší zpětnou vazbu. Délka pohledu –normální – 3s, kratší – nezájem o komunikaci, dlouhý – od neznámých lidí nepříjemný, provokující, velmi dlouhý – především u mentálně retardovaných jedinců, psychopatů). Žádný- lhostejnost, šok po sdělení nepříjemné zprávy. Roviny očí Oči by měli být ve stejné rovině , při rozhovoru bychom se měli dívat více jak 50% doby do očí. METAKOMUNIKAČNÍ FAKTORY: Dotvářejí verbální i neverbální formy komunikace ve svých sociálních významech, spoluurčují skutečný význam informace, oznámení. Jsou velmi časté, jejich nesprávné vnímání může vést k nedorozumění. Skutečný význam oznámení vytváří faktory: Verbálně nebo neverbálně vyjádřený obsah -. Co se říká. Kontext situace – za jakých okolností se mluví. Citový a hlasový přízvuk – jakým tonem se mluví. Mimika – Jak se mluví tváří. Jednání – Co při mluvení člověk dělá. Diskuze Důležitá forma skupinové komunikace (vzájemná výměna názorů). V průběhu diskuze se vytváří vztahy mezi účastníky. Vytváří se určitá role a pozice. Role, kterou má jedinec průběh diskuze má a vzájemné vztahy zúčastněných působí věcné znalosti, výřečnost, zkušenosti, ale i neuspokojené potřeby a frus

Témata, do kterých materiál patří