Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Účetnictví - základy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,34 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Úvod do účetnictví Účetnictví písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku v peněžních jednotkáchmusí poskytovat informace: o stavu a pohybu majetku a závazku o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku plní tyto fce: 1) poskytuje informace o hospodaření firmy 2) může sloužit jako důkazní prostředek při vedení sporu 3) poskytuje informace pro rozhodování a řízení podniku 4) zjišťuje informace pro daňové účely 5) údaje o účetnictví umožňují kontrolu stavu majetku a hosp. s ním Právní normy pro vedení účetnictví Zákon o účetnictví – základní předpis, je závazný pro všechny účetní jednotky – obsahuje informace o rozsahu a způsobu vedení účetnictví v úředních dokladech, účetních zápisech, účetních knihách, účetní závěrce – popisuje způsoby oceňování majetku a její inventarizace a dále popisuje jaký je oběh a ochrana účetních písemností – v závěru uvádí sankce a pokuty za porušení účetních předpisů → účetnictví musí být vedeno úplně, průkazným způsobem a správně tak, aby věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem (úplně – jsou zaúčtovány všechny účetní případy, které se týkají daného období) (důkazným způsobem – je-li vše doloženo účetními doklady) (správně – pokud nebyly porušeny povinnosti stanovené zákonem a ostatnímu právními předpisy) Další informace pro vedení účetnictví za správnost účetnictví odpovídá podnikatelúčetní období = období, za které se účetnictví uzavírá a zjišťuje se hospodářský výsledek kalendářní rok – od 1. 1. do 31. 12. hospodářský rok – 12 po sobě jdoucích měsíců, které začínají prvním dnem jiného měsíce, než je ledenvede se v české měněPO vedou účetnictví ode dne svého vzniku do dne svého zániku → vznikají dnem zápisu do obchodního rejstříku a zanikají dnem výmazu z ORjedna účetní jednotka vede jedno účetnictví jako celekúčetnictví se vede ručně nebo pomocí účetního SW Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti Daňová evidence – upravena zákonem o daních z příjmu – musí ji vést ty FO, které dosahují příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a nejsou účetní jednotkou Účetnictví – upraveno zákonem o účetnictví – musí je vést PO a FO, které jsou účetní jednotkou → Daňová evidence slouží hlavně ke zjištění základu daně k příjmu →Účetnictvíposkytuje podrobnější a komplexnější pohled na hospodaření firmy Hospodářský výsledek se zjišťuje: v daňové evidenci jako rozdíl mezi PŘÍJMY a VÝDAJI v účetnictví jako rozdíl mezi VÝNOSY a NÁKLADY Příjmy – přijaté peníze v pokladně nebo na bankovním účtu za provedení práce a služby za prodané výrobky, zboží, popř. další majetek Výdaje – úbytek peněz v pokladně nebo na bankovním účtu, tj. provedené úhrady pro podnikatelskou činnost Výnosy– výkony vyjádřené v Kč, tj. tržby za provedené práce a služby, za prodané výrobky nebo zboží Náklady – spotřeba hospodářských prostředků (materiál), cizích výkonů (spotřeba energie, služeb,…) nebo práce pracovníků podniku – stejně jako u výnosů není ani v tomto případě rozhodující okamžik úhrady Typy účetnictví Finanční – poskytuje soubor informací o aktivech, pasivech, nákladech, výnosech a hospodářském výsledku jako celku Manažerské – poskytuje informace k řízení uvnitř podniku – dělení: vnitropodnikové, rozpočty, kalkulace Účetní doklady Průkazný účetní záznam, ve kterém se zachycuje a ověřuje hospodářská/účetní operace Členění: Podle druhů - faktury vystavené → vyúčtování provedené dodávky - faktury přijaté → vyúčtování od dodavatele - příjmové pokladní doklady - výdajové pokladní doklady - bankovní výpisy → informace o stavu a pohybu peněz na bankovním účtu - vnitřní účetní doklady → pro zaúčtování hospodářských operací uvnitř podniku → výdejka, příjemka, výplatní listina Podle počtu dokumentovaných účetních případů - jednotlivé→ dokumentují 1 hospodářskou operaci - sběrné → shrnují více jednotlivých účetních dokladů Podle obsahu -vnější → mají vztah k okolí podniku -vnitřní → mají vztah k účetním případům, které se uskutečnily pouze uvnitř podniku Náležitosti účetních dokladů Označení úč. dokladu – označeny způsobem zabezpečujícím vazbu mezi jednotlivými doklady a úč. zápisy v úč. kniháchPopis obsahu úč. případu a označení jeho účastníkůPeněžní částku nebo údaje o ceně za měrnou jednotkou a vyjádření množstvíOkamžik vyhotovení úč. dokladůOkamžik uskutečnění případu, není – li shodný s okamžikem vyhotovení úč. dokladůPodpisový záznam osoby odpovědné za úč. případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování Vyhotovování účetních dokladů Účetní doklady se vyhotovují bez zbytečného odkladu, nejlépe ihned po zjištění skutečností, které dokládajíZápisy musí být trvalé, aby byly po celou dobu úschovy plně čitelnéÚčetních doklady vyhotovují pracovníci různých pracovišť – pokladník, skladník, účetníV malé firmě si drobní podnikatelé vyhotovují účetní doklady samiV souvislosti s DPH se vystavují daňové dokladyDaňové doklady mají předepsané náležitosti širší než náležitosti účetního dokladu Opravy Nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti a nesprávnosti účetnictvíVyznačíme přímo na původním dokladuChybný údaj slabě přeškrtneme tak, aby zůstal čitelnýNad nebo vedle původního údaje uvedeme správný údaj a k opravenému zápisu uvedeme datum a podpis pracovníka, který opravu provedlK chybnému dokladu vystavíme nový opravný účetní doklad Oběh účetních dokladů + zpracování Přezkoušení správnosti → příprava k zaúčtování → zamotání → úschova Přezkoušení správnosti – kontrola účetního dokladu z věcné a formální stránkyVěcná stránka – prověření správnosti údajů na účetním dokladu – početní kontrola (správnost výpočtů) Formální stránka – ověření úplnosti náležitostí účetních dokladů Příprava k zaúčtování – třídění dokladů – rozdělení dle stanoveného hlediska (druhu) – označení dokladů – přidělení určitého čísel./abeced. označení – evidence – zápis dokladů do účetních knih – určení účetních předpisů – stanovení účtů a jejich stran, na které bude doklad zaúčtován (+peněžní částky) Zaúčtování dokladů – zápisy v účetních kniháchÚschova dokladů – založení do šanonů → po uplynutí do

Témata, do kterých materiál patří