Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Francouzské osvícenství

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,71 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Osvícenství - duchovní hnutí - vzniklo z racionalismu a empirismem - má mnoho společného s humanismem: obrat ke světu a člověkuvíra v lidské schopnostivíra ve ve vědu a pokrokmyšlenka, že lidstvo prožívá trvalý vzestup - osvícenci věří, že pokud se člověk osvobodí od předsudků a pověr a sáhne-li po správných metodách - je třeba zpřístupnit vědecké poznatky co největšímu okruhu lidí, aby tak mohli být osvíceni - proto začaly vznikat velké slovníky a encyklopedie - dochází k zdokonalování školského systému zavádění povinné školní docházky - ideálem osvícenství je co nejvšeobecnější vzdělání (nejde tolik do hloubky) - je doprovázeno liberalismem - to je hnutí, které se domnívá, že rozum je všemocný, proto musí být svobodný - ekonomický liberalismus uznává výlučně svobodné tržní hospodářství - v politické oblasti je častým státním zřízením osvícenský absolutismus - ten zaručuje panovníkovi svobodné rozhodování, které je vázáno ústavně - časté jsou reformy státní správy, soudnictví, školství - v náboženství se prosazuje deismus a později ateismus Francouzské osvícenství - rozvíjí se částečně v závislosti na Anglii - je radikálnější podobu - své kořeny zde nachází ateismus a mechanický materialismus - někteří představitelé jsou deisté - vzniklaEncyklopedie aneb Racionálního slovníku věd, umění a řemesel - jeho účelem bylo shrnout veškeré lidské poznání pro co největší okruh čtenářů - dohromady měl 28 svazků - byl nebezpečný pro šlechtu i církev, některé svazky byly zakázány - později církev zařadila celou Encyklopedii na index - projekt vedliDenis Diderota Jean ď Alembert - přispívaliRousseau, Voltaire, Montesquieu, Helvétius, Holbach - filozofické a politické názory encyklopedistů nebyly jednotné - spojovalo je stranění společenskému pokroku a snaha osvobodit myšlení od pověr a dogmat Francois Marie Voltaire (1694 – 1778) - Voltaire je pseudonym, jeho původní jméno bylo Arouet - je považován za průkopníka francouzského osvícenství - přičítá se mu obrovský dějinný vliv - proslavil se i jako spisovatel - do svých literárních děl vkládal filozofické myšlenky - je autorem např. románuCandide, kde se snažil bojovat proti náboženskému fanatismu a pověrám - většinu života byldeistou (Bůh stvořil svět a dal mu zákony, nemůžeme vědět jaký je a proč je zrovna takový) - zázraky ani nadpřirozené jevy neexistují - známé jsou jeho výroky: „Kdyby neexistoval Bůh, museli bychom si ho vymyslet.“ „Nevěřím v čerta, ale jsem rád, že v něj věří můj krejčí, aspoň mě neokrade.“ - po různých událostech začal být spíše ateistou (zemětřesení v Lisabonu a sedmileté válce) - požadoval náboženskou toleranci - napadal katolickou církev - kritérium pravdivosti v náboženství nacházel v mravním působení - odmítal racionalismus s vrozenými idejemi - držel se zkušenosti (= empirismus) - přebral v podstatě Lockovu filozofii, včetně primárních a sekundárních kvalit. Zanechal velmi obsáhlé dílo. Neobohatil filozofii o nové myšlenky, nenajdeme však jiného myslitele, který by to vše řekl aspoň tak dobře jako Voltaire. Ale bylo to i jeho záměrem – nechtěl konstruovat nesmyslné filozofické systémy, které by beztak byly překonány, a proto byl především kritikem. Dílo:Filozofické listy o Angličanech – chválí Angličany a jejich svobodný způsob života a srovnává je se zkorumpovanou francouzskou šlechtou. Pojednání o snášenlivosti – kritizuje církev a zbytečné války. Esej o mravech a duchu národů – srovnává národy ne na základě historických faktů, ale podle toho, jak svojí kulturou přispěly k duchovnímu pokroku lidstva. Filozofický slovník čili Rozum podle abecedy – nejedná se o slovník v dnešním slova smyslu, autor si zde vybírá hesla, která ho zajímají, a k nim se subjektivně vyjadřuje. Slovník vznikl na popud Bedřicha II., který Voltaira při jedné večeři sám vyzval, aby dílo napsal. Po vydání způsobil slovník obrovský rozruch mezi vzdělanci a odpor v církevních kruzích. Voltaire tím byl zastrašen a své autorství zapřel. Ještě téhož roku byl slovník katem spálen a o rok později dán na církevní index. Raději vydával toto dílo za práci několika autorů a tvrdil, že se ho účastnil jen nepatrně, což mu ale nebránilo připravovat nové, rozšířené vydání. Slovník je shrnutím jeho dosavadních filozofických, etických a náboženských názorů, najdeme zde hesla jako Bůh, ctnost, dobro, duše, tělesa, samolibost… Byl zastáncemtolerance: „Nesouhlasím s jediným Vaším slovem, ale budu do krve hájit Vaše právo, abyste je směl pronést.“ Věřil, že ve světě jsou si všichni rovni, i když jsou různého náboženského vyznání a společenského postavení. V politice byl zastáncem spíše pomalého a nenásilného převratu než revoluce, kterou svými myšlenkami v mnohém inicioval. Krátce před smrtí mu byl povolen návrat do vlasti, který byl triumfální – lidé mu na ulicích mávali a oslavovali ho, Voltaire to komentoval slovy: „Bohužel přišlo jich právě tolik, aby mě uviděli na popravišti.“ Materialisté a encyklopedisté Julien Offray de La Metrie (1709 – 1751) Ateista, mechanický materialista, determinista, senzualista, své názory shrnul v díleČlověk stroj. Existuje pouze hmota, která je v pohybu a má různé formy, myšlení je pouze jednou z funkcí těla. Denis Diderot (1713 – 1784) Byl vedoucím skupiny vědců a filozofů sdružených k sepsání Encyklopedie. Z počátku byl deistou, později u něj převážil ateismus, byl kritikem církve. Ve své filozofii zastává materialistický názor, ale veškerá hmota je pro něj živá a oduševnělá, vyvíjí se a v podobě člověka má schopnost pociťovat a myslet. Claude Adrien Helvétius (1715 – 1771) Mechanický materialista, ateista, patrně přispěl i do Encyklopedie. Paul Heinrich Ditrich von Holbach (1723 – 1789) Německo – francouzský přírodovědec, mechanický materialista a ateista, autor knihySystém přírody, kde shrnul své myšlenky. Nestvořená, věčná příroda je hmotné povahy, je souhrnem částic, které jsou v neustálém pohybu. V etice je zastáncem utilitarismu. Samostatnou a nezařaditelnou osobností francouzského osvícenství bylJean Jacques Rousseau (1712 –

Témata, do kterých materiál patří