Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Komunikace a sociální procesy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14,64 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

KOMUNIKACE, KONFLIKT způsob dorozumívání, sdělování a přijímání informací, myšlenek, emocí,...nejen u lidí, ale i u živočichů (např. včely, delfíni)základním prostředkem lidské komunikace jeŘEČkomunikace může být bezprostřední (tváří v tvář) i na dálku (telefonování, SMS,...)komunikace má2 roviny:tematickou / obsahovouinterpretační / vyjádřenímluvčí by měli dbát na obsah, vhodnost, slušnost nebo srozumitelnost Složky komunikace: komunikátor – osoba, od které sdělení vychází (např. učitel)komunikant – osoba, která sdělení přijímá (např. žák)komuniké – obsah sděleníúčinek – reakce, kterou sdělení vyvolá (radost, smích, smutek …) Faktory ovlivňující komunikaci: vztah mezi komunikátorem a komunikantem (věk - starší X mladší, podřízený X nadřízený, přátelé …) → rozhoduje také sympatie X antipatiez hlediska monologu – intonace, síla hlasu, řečnické otázky … Druhy komunikace: Verbálnízaložena na slovech – komunikace slovem (mluvená) nebo písmem (psaná)základní formou mluvené komunikace je rozhovorvýhody mluvené – rychlejší, s okamžitou reakcí, případné vysvětlení nedorozuměnínevýhody psané – nutnost přesného vyjadřování, znalost gramatiky, stylistiky Neverbálnídorozumívání beze slov, na komunikaci se podílí až z 80%mezi neverbální projevy, které posilují význam toho, co říkáme, patří:mimika - činnost obličejových svalů – úsměv, pláčgesta - činnost celého těla, hlavně horních končetin, i postoj, držení tělasymboly - dopravní značky, značka WC, smajlíkyhaptika - vzájemné dotyky, často si je neuvědomujemeproxemika - vzdálenost mezi komunikujícími Další rozdělení komunikace: podle průběhu komunikace:oboustranná – dialog: diskutující si navzájem vyměňují informace, přesvědčují se, reagují na sebe, je obohacena o prvky interakcejednostranná – monolog: udělovatel nemá průběžnou reakci; musí užívat přesný a jednoznačný jazyk a slova, která všichni znají; ovlivňuje ho hlasitost, artikulace, pokládání řečnických otázek, oční kontakt podle vztahů komunikátora a komunikanta:harmonická:oba dospívají během komunikace k souladu; jejich potřeby harmonizujíkonfliktní: dochází k rozepřím, situace se vyostřuje, může dojít k rozpadu vztahu, k fyzické konfrontaci podle úrovně komunikace:Meziosobní:probíhá mezi jedinci, je to nejstarší a základní typSkupinová:probíhá na úrovni skupin, vytváří složitější sociální sítě (třída a učitel, třídy mezi sebou, studentská a učitelská obec mezi sebou)Masová:hromadné sdělování informací prostřednictvím masových médií KONFLIKTY nedílná součást života, vyskytují se v každém společenstvímohou být: funkční - přispívají k rozvoji civilizace, motivují – soutěž je ritualizovaným konfliktem dysfunkční - likvidace vytvořených hodnot, zabíjení řada konfliktů obsahuje obě stránky (např. zrychlený rozvoj techniky za války)vnímání konfliktu je subjektivní, obvykle se obě strany domnívají, že jsou v právuběhem konfliktu příbývajínegativní emoce, přesvědčení o vlastní pravdě a neochota přijmout stanovisko soupeře Základní druhy konfliktů: vnější (= interpersonální) - člověk se dostává do sporu s okolním světem a prostředím vnitřní (= intrapersonální) - uvnitř každého jedince - méně závažné, dokážeme vyřešit sami, vnitřně-vnější = vnitřní boj a navíc boj s okolím Zdroje konfliktů: vnější prostředí - objektivní podmínky vnitřní - povahově - charakterové vlastnosti - konfliktní lidé - vrozený sklon ke konfliktům rodina - vliv výchovy psychické a fyzické předpoklady - menší vzrůst - posměch - komplex Zvládání konfliktu: konfliktu jako rozporu nelze zabránit, lze však předcházet jeho vyhrocení a násilnému řešenízásadní je konflikty pozitivně řešit a nacházet přijatelný kompromiszavírání očí před konfliktem vede často k nezvladatelnému výbuchužádný konflikt se neobejde bez emocí, ale pokud je dokážeme pojmenovat, vysvětlit a utlumit, zvýšíme tím šanci na jeho vyřešeníměli bychom se pokusit pochopit stanovisko a potřeby druhé strany (empatie)dlouhodobé neřešení konfliktu může vést kFRUSTRACI - vzniká dlouhodobým neuspokojováním potřeb (doprovázeno depresemi) 3 základní typy chování v konfliktní situaci: konfrontace– účastníci konfliktu na sebe útočí, chtějí „zvítězit“, nezajímá je názor a potřeby druhýchúnik, popření – účastníci konfliktu se tváří, že konflikt neexistuje, a neřeší jej, hrozí opakování konfliktní situace, negativní emoce si vybíjíme jindeřešení problému – účastníci konfliktu se snaží společně řešit a odstranit je bez vzájemného napadání SOCIÁLNÍ PROCESY – PRACOVNÍ PROCES, KULTURA série vzájemného působení lidí na sebe nebo série jevů, které mění vztahy mezi lidmi (tedy mezi jednotlivými součástmi pospolitosti)vzájemné působení lidí na sebe se nazýváinterakce(přímá X nepřímá), např. socializace, resocializace, výchova, práce, kultura,... Pracovní proces činnost, při které dochází ke vzniku výrobků nebo služebpráce- činnost, jejímž nositelem je člověk a její cenou jemzda→ určuje sociální postavenítrh práce: charakterizován nabídkou práce, poptávkou po ní Spokojenost pracovníkův pracovním procesu pro dosažení stanovených cílů podniku je potřeba, aby byli pracovníci spokojeni a motivováni k pracovní činnostispoko zaměstnanci = lepší výsledky = spoko vedení podnikufaktory ovlivňující spokojenost:odměňování pracovníků- mzda, seberealizace, kariérní růst, hmotné x nehmotné, formální (povýšení) x neformální (vděk, úcta) vzdělávání a rozvojdobré zaměstnanecké vztahy - špatné zaměstnanecké vztahy a sociální klima jsou podstatnějšími důvody k odchodu z práce než špatný plat; k sociálnímu klimatu přispívá také vedoucí: a)autokrat → stresy, napětí, obavy b)liberál → volné vztahy, není pracovní morálka a autorita c)demokrat → ovlivňuje i dobré jméno firmy, přirozená autorita mezilidské vztahy tedy představují bohatou a složitou síť sociálních vazebkaždý sociální vztah (i zaměstnanecký) je určen pozicí, rolí, rovnováhou sil a kulturouběžné požadavky na uchazeče o místo: vzdělání, jazyková vybavenost, ovládání PC, řidičský průkaz, praxe, flexibilita, dobré vlastnosti (komunikativnost, zodpovědnost

Témata, do kterých materiál patří