Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Krajský úřad Jihlava a Městský úřad Chotěboř

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (44,05 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

koly, na základě zmocnění v zákoně zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány, odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření kraje za uplynulý kalendářní rok, zajišťuje ochranu utajovaných skutečností, odpovídá za informování občanů o činnosti kraje.29Kraj vysočina. Kraj vysočina [online]. Jihlava: webmaster, 2002 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/isvs.asp?id_org=450008&p1=1859 Rada kraje Rada kraje je také jedním z orgánů kraje v oblasti samostatné působnosti. Rada kraje je v podstatě vláda kraje. Schází se podle potřeby, nejčastěji po několika týdnech a na rozdíl od zastupitelstva nejsou schůze veřejné. Rada kraje je tvořena hejtmanem, náměstkem hejtmana a dalšími členy. Rada kraje Vysočina má 9 členů, jelikož má kraj do 600 000 obyvatel. Rada připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva.30Kraj vysočina. Kraj vysočina [online]. Jihlava: webmaster, 2002 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/isvs.asp?id_org=450008&p1=1859 Organizace zřizované krajem Mezi příspěvkové organizace kraje Vysočina patří Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Muzeum Vysočiny Jihlava, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, Horácké divadlo Jihlava a Muzeum Vysočiny Třebíč. Organizace, které jsou zřizované krajem, jsou Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a Krajská knihovna Vysočiny.31Kraj vysočina [online]. Jihlava: webmaster, 2002 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/isvs.asp?id_org=450008&p1=1859 Partnerské regiony kraje v zahraničí Kraj Vysočina v zahraničí spolupracuje s Dolním Rakouskem, krajem Champagne-Ardenne ležícím v severovýchodní části Francie, Nitranským samosprávným krajem na Slovensku, Minskou oblastí v Bělorusku, provincií Hubei v Číně a Zakarpatskou Ukrajinou. Se všemi těmito partnerskými regiony jde hlavně o prohloubení vztahů, zlepšení cestovního ruchu, školství, kultury, ochrany životního prostředí, hospodářství, zemědělství aj.32Kraj vysočina. Kraj vysočina [online]. Jihlava: webmaster, 2002 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/isvs.asp?id_org=450008&p1=1859 Krajský úřad Jihlava Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti, které mu uložily volené orgány kraje (rada a zastupitelstvo). Tyto úkoly zákon označuje za výkon samostatné působnosti. Kromě toho zákon zná výkon přenesené působnosti státní správy. V rámci výkonu přenesené působnosti jsou nadřízeným orgánem krajského úřadu centrální orgány státní správy (především příslušná ministerstva), která krajskému úřadu ukládají úkoly v rámci výkonu státní správy.33Kraj vysočina. Kraj vysočina [online]. Jihlava: webmaster, 2002 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/isvs.asp?id_org=450008&p1=1859 Ředitel Ředitelem krajského úřadu je Zděnek Kadlec. Jeho úkolem je řízení a fungování úřadu, zastupuje ho navenek, rozhoduje o otázkách personálu a odměnách a snaží se co nejlépe plnit státní správu.34Kraj vysočina. Kraj vysočina [online]. Jihlava: webmaster, 2002 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/isvs.asp?id_org=450008&p1=1859 Struktura Struktura Krajského úřadu Jihlava se dělí na různé odbory a těmi například jsou: Grémium ředitele (je řídící a poradní orgán tvořen ředitelem a jeho zástupci), Odbor analýz a podpory (řízení koordinuje projekty analytických nástrojů, administruje datová tržiště datového skladu po obsahové stránce, navrhuje), Oddělení dopravy ukládá pokuty (určuje druhy vozidel, kterým se může provádět technická kontrola), Odbor regionálního rozvoje (je tu oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků EU), Odbor zdravotnictví (provádí analýzy a dává rady k řízení všem zdravotnickým zařízením zřizované krajem, stará se o rekonstrukce a vybavení nemocnic), Odbor školství, mládeže a sportu (zabezpečuje investiční výdaje, kontroluje efektivnost hospodaření s prostředky, zpracovává a předkládá rozbor hospodaření za školy) atd.35Kraj vysočina. Kraj vysočina [online]. Jihlava: webmaster, 2002 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/isvs.asp?id_org=450008&p1=1859 Město Chotěboř První písemná zmínka o Chotěboři se váže k roku 1265. Stříbrné doly v okolí Chotěboře byly příčinou toho, že osadu zakoupil král Jan Lucemburský a v roce 1331 ji povýšil na město. Královským městem zůstala Chotěboř až do konce 15. století, kdy ji na půldruhá století získal mocný šlechtický rod Trčků z Lípy. Hrabě Vilém Leopold Kinský nechal v letech 1701–1702 postavit v Chotěboři raně barokní zámek s kaplí Nejsvětější Trojice, obklopený anglickým parkem. V zámku sídlí Městské muzeum v Chotěboři.36Chotěboř. Chotěboř [online]. Chotěboř: Chotěboř, 2012 [cit. 2017-11-17]. Dostupné z: https://www.chotebor.cz/ Zastupitelstvo města Chotěboř Zastupitelstvo města samostatně spravuje naši obec. Jeho úkolem je schvalování plánu rozvoje obce, hospodaření s obecním majetkem, vyřizovat dočasné peněžní fondy obce, starat se o příspěvkové organizace, vydávat obecně platné vyhlášky aj. Naše zastupitelstvo má 21 členů a schází se jednou do tří měsíců.37Chotěboř. Chotěboř [online]. Chotěboř: Chotěboř, 2012 [cit. 2017-11-17]. Dostupné z: https://www.chotebor.cz/ Starostazastupuje obec navenek, jmenuje a odvolává tajemníka, udává jeho plat, objednává přezkoumání hospodaření obce, plní funkci zaměstnavatele, svolává a řídí zasedání zastupitelstva a rady aj.38Chotěboř. Chotěboř [online]. Chotěboř: Chotěboř, 2012 [cit. 2017-11-17]. Dostupné z: https://www.chotebor.cz/ Rada města ve své působnosti odpovídá zastupitelstvu města. Tvoří ji starosta, místostarosta a ostatní členové. Naše rada města má 7 členů, vždy musí být lichý počet kvůli hlasování. Jejím úkolem je zabezpečit rozpočet obce, vydávat nařízení, rozdělení pravomocí v obecním úřadě, uzavírání nájemních smluv aj.39Chotěboř. Cho

Témata, do kterých materiál patří