Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Krajský úřad Jihlava a Městský úřad Chotěboř

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (44.05 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Z hlediska složení komor můžeme rozlišovat komory stavovské a profesní. Mezi stavovské patří např. Česká lékařská komora nebo Česká stomatologická komora. Mezi profesní komory řadíme např. Komoru daňových poradců nebo Českou advokátní komoru. U většiny komor je členství povinné, pouze členství v Hospodářské a Agrární komoře je dobrovolné.6

Všechny komory: mají právní subjektivitu, jsou veřejnoprávními korporacemi, mají vlastní působnost a pravomoc vymezené příslušnými zákony, mají svůj vlastní majetek, s nímž samostatně hospodaří a vytvářejí si své vlastní orgány: jsou zastupovány prezidentem (předsedou), nejvyšším (rozhodovacím) orgánem (sněmem, valnou hromadou, shromážděním delegátů), výkonným orgánem (prezidiem) a kontrolními orgány.7

Komory: spolupracují s orgány státní správy, vydávají osvědčení a licence pro výkon daného povolání, stanovují pravidla pro výkon povolání a vykonávají dohled nad výkonem povolání svých členů. Mají disciplinární pravomoc vůči svým členům, kteří poruší své povinnosti.8

Mohou ukládat sankce – napomenutí, pokutu, pozastavení činnosti nebo vyškrtnutí ze seznamu členů komory.9

Kraje

Kraje jsou vyššími územními samosprávnými celky, jejichž fungování se řídí zákonem
o krajích č. 129/2000 Sb. Jsou označovány jako střední článek veřejné správy. Území České republiky je rozděleno do 14 krajů vč. hlavního města Prahy. Mají 4 základní funkce: Integrační a koordinační, dozorová a poradní, redistribuční. Přerozdělují veřejné finanční prostředky ve svém vlastním správním území. Reprezentační a zprostředkovatelská funkce vůči ústřední státní správě. Kraje hájí zájmy svého území na nejvyšších místech.10

Zastupitelstvo kraje

Nejvyšším rozhodovacím orgánem kraje je zastupitelstvo kraje. Kritériem pro stanovení počtu členů zastupitelstva je počet obyvatel kraje k 1. lednu v roce voleb. Zastupitelé jsou voleni na období 4 let a rozhodují především ve věcech své samostatné působnosti.11

Rada kraje

Výkonným orgánem zastupitelstva je Rada kraje. Tvoří ji hejtman, náměstek (nebo náměstci) a další členové rady. Počet členů je 9 (v krajích do 600 tis. ob.) nebo 11 (nad 600 tis. ob.). Rada připravuje podklady a návrhy pro jednání zastupitelstva a zajišťuje plnění přijatých rozhodnutí.12

Hejtman

Zastupuje kraj navenek. Není však statutárním zástupcem kraje, ale plně se zodpovídá zastupitelstvu. Koná pouze to, co předtím zastupitelstvo schválilo. Hejtmani a jejich náměstci jsou voleni zastupitelstvem z řad zastupitelů. 13

Krajský úřad

Plní úkoly, které mu v samostatné působnosti svěřilo zastupitelstvo nebo rada, a pomáhá činnosti výborům a komisím. V čele úřadu stojí ředitel. Úřad se zpravidla člení na odbory a oddělení. Krajský úřad mj. poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím a kontroluje zákonnými prostředky výkon přenesené působnosti orgánů obcí. V přenesené působnosti vykonává úkoly stanovené zákonem.14

Témata, do kterých materiál patří