Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Krajský úřad Jihlava a Městský úřad Chotěboř

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (44,05 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

slušnými zákony, mají svůj vlastní majetek, s nímž samostatně hospodaří a vytvářejí si své vlastní orgány: jsou zastupovány prezidentem (předsedou), nejvyšším (rozhodovacím) orgánem (sněmem, valnou hromadou, shromážděním delegátů), výkonným orgánem (prezidiem) a kontrolními orgány.7Zájmová samospráva. Portál na podporu rozvoje obcí ČR [online]. Praha: ©, 2009 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.rozvojobci.cz/news/samosprava/ Komory: spolupracují s orgány státní správy, vydávají osvědčení a licence pro výkon daného povolání, stanovují pravidla pro výkon povolání a vykonávají dohled nad výkonem povolání svých členů. Mají disciplinární pravomoc vůči svým členům, kteří poruší své povinnosti.8Zájmová samospráva. Portál na podporu rozvoje obcí ČR [online]. Praha: ©, 2009 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.rozvojobci.cz/news/samosprava/ Mohou ukládat sankce – napomenutí, pokutu, pozastavení činnosti nebo vyškrtnutí ze seznamu členů komory.9Zájmová samospráva. Portál na podporu rozvoje obcí ČR [online]. Praha: ©, 2009 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z:http://www.rozvojobci.cz/news/samosprava/ Kraje Kraje jsou vyššími územními samosprávnými celkyo krajích č. 129/2000 Sb. Jsou označovány jako střední článek veřejné správy. Území České republiky je rozděleno do 14 krajů vč. hlavního města Prahy. Mají 4 základní funkce:Integrační a koordinační,dozorová a poradní,redistribuční. Přerozdělují veřejné finanční prostředky ve svém vlastním správním území.Reprezentační a zprostředkovatelská funkce vůči ústřední státní správě. Kraje hájí zájmy svého území na nejvyšších místech.10Kraje. Portál na podporu rozvoje obcí ČR [online]. Praha: ©, 2009 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.rozvojobci.cz/news/samosprava/ Zastupitelstvo kraje Nejvyšším rozhodovacím orgánem kraje je zastupitelstvo kraje. Kritériem pro stanovení počtu členů zastupitelstva je počet obyvatel kraje k 1. lednu v roce voleb. Zastupitelé jsou voleni na období 4 let a rozhodují především ve věcech své samostatné působnosti.11Kraje. Portál na podporu rozvoje obcí ČR [online]. Praha: ©, 2009 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.rozvojobci.cz/news/samosprava/ Rada kraje Výkonným orgánem zastupitelstva je Rada kraje. Tvoří ji hejtman, náměstek (nebo náměstci) a další členové rady. Počet členů je 9 (v krajích do 600 tis. ob.) nebo 11 (nad 600 tis. ob.). Rada připravuje podklady a návrhy pro jednání zastupitelstva a zajišťuje plnění přijatých rozhodnutí.12Kraje. Portál na podporu rozvoje obcí ČR [online]. Praha: ©, 2009 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.rozvojobci.cz/news/samosprava/ Hejtman Zastupuje kraj navenek. Není však statutárním zástupcem kraje, ale plně se zodpovídá zastupitelstvu. Koná pouze to, co předtím zastupitelstvo schválilo. Hejtmani a jejich náměstci jsou voleni zastupitelstvem z řad zastupitelů.13Kraje. Portál na podporu rozvoje obcí ČR [online]. Praha: ©, 2009 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.rozvojobci.cz/news/samosprava/ Krajský úřad Plní úkoly, které mu v samostatné působnosti svěřilo zastupitelstvo nebo rada, a pomáhá činnosti výborům a komisím. V čele úřadu stojí ředitel. Úřad se zpravidla člení na odbory a oddělení. Krajský úřad mj. poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím a kontroluje zákonnými prostředky výkon přenesené působnosti orgánů obcí. V přenesené působnosti vykonává úkoly stanovené zákonem.14Kraje. Portál na podporu rozvoje obcí ČR [online]. Praha: ©, 2009 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.rozvojobci.cz/news/samosprava/ Historie krajů Jde o vládu Václava Klause předložený návrh zákona o vytvoření 17 krajů na území České republiky (dnes jich je bez Prahy 13) z roku 1995. Jelikož návrh byl předložen v době, kdy ještě v českém parlamentu byli zastoupeni moravští poslanci (v počtu čtrnácti!) prosazující obnovení zemského zřízení, je zde nepochybné, že se tím mínil česko-moravský dualizmus. V tomto bodě důvodové zprávy se tedy Klausova vláda nepřímo přiznávala, že motivem předložení zákona bylo zabránit obnovení moravské samosprávy. Potom je třeba si položit otázku, zda totéž nebylo i hlavním motivem zákona z roku 1997 (o pouhé dva roky později), kterým se vytvořily současné kraje.15Historie kraje. O Moravě pro Moravany [online]. Praha: Morava, 2008 [cit. 2017-11-16]. Dostupné z: https://dalsimoravak.wordpress.com/2014/09/16/vladni-navrh-na-vytvoreni-kraju-z-roku-1995/ Obce Je základním územním samosprávným celkem, jehož zřízení a fungování se řídí zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.16Obce. Portál na podporu rozvoje obcí ČR [online]. Praha: ©, 2009 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.rozvojobci.cz/news/samosprava/ Charakteristickými znaky obce jsou: Vlastní území (územní základ) - území obce tvoří jedno nebo více katastrálních území, vlastní obyvatelstvo (personální základ) – je tvořeno osobami s trvalým bydlištěm v dané obci nebo osobami, kterým bylo uděleno čestné občanství obce, vlastní majetek a hospodaření dle rozpočtu (ekonomický základ) – obcím byl předán majetek státu dle zákona č. 172/1991 Sb. (zákon o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí). Obce sestavují vlastní rozpočet a hospodaří podle něj.17Obce. Portál na podporu rozvoje obcí ČR [online]. Praha: ©, 2009 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.rozvojobci.cz/news/samosprava/ Samospráva Obcím zaručuje Ústava právo na vlastní samosprávu. Jde o právo spravovat své vlastní záležitosti samostatně prostřednictvím přímé nebo zastupitelské demokracie (místní referendum nebo obecní zastupitelstvo).18Obce. Portál na podporu rozvoje obcí ČR [online]. Praha: ©, 2009 [cit. 2017-11-12]. Dostupné z: http://www.rozvojobci.cz/news/samosprava/ Soustava orgánů Prostřednictvím soustavy orgánů je zajišťován chod obce. Tvoří ji: zastupitelstvo obce, rada obce, výbory zastupitelstva, komise rady, starosta, obecní úřad. Vesnice je menší obec zp

Témata, do kterých materiál patří