Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Sem.práce-Na barvě nezáleží

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (178,28 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

SEMINÁRNÍ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ PEČOVATELSTVÍ TÉMA: Na barvě nezáleží Zadala: Vypracovala: Obsah Úvod.................................................................................................................................3 I. Teoretická část: 1.1 Vymezení základních pojmů......................................................................................4 2.1 Genetika lidských ras..........................................................................................…...5 2.2 Kdy asi vznikly lidské rasy.............................................................................….......6 2.3 Klasifikace lidských ras.................................................................................…...….6 3.1 Původ Romů..........................................................................................…...…….....7 3.2 Příchod do Evropy a pojmenování Romů...................................................…….….7 3.3 Struktura romského společenství u nás..........................................................……...7 3.4 Romové v dnešní české společnosti.................................................…..…...………8 II. Praktická část: 4.1 Cíl..................................................................................................................….…...9 4.2 Cílová skupina....................................................................................................…...9 5.1 Metoda výzkumu.................................................................................................…..9 5.2 Popis výzkumného šetření..............................…..........................................……...10 5.3 Výzkumné otázky..................................….........................................…...…...……11 6.1Vyhodnocení praktické části..…..…..…..…..…..…..…..……….....…..…..…...….14 Závěr..............................................................................................…...........…...............15 Zdroje..................................................................................…...….......…..….........…....16 Přílohy........................................................................…..........................................……17 2 Úvod Téma moji maturitní práce „Na barvě nezáleží“, jsem si vybrala z toho důvodu,že často přicházím do styku s lidmi jiné barvy pleti než jsem já. Myslím tím, že asi jeden rok navštěvuji dětské centrum Teen Challenge, kam dochází děti převážně z romských rodin. V této práci objasním pojmy jako jsou- rasismus, diskriminace, xenofobie aj. Seznámím Vás s původem Romů, s jejich příchodem do Evropy, vývojem vztahů mezi Romy a Evropany a strukturou Romského společenství v naší republice. V praktické části maturitní práce budu pokládat otázky vychovateli z dětského centra, týkající se vztahů mezi námi a Romy a mezi Romy navzájem. Cílenou skupinou jsou děti od 4 do 15 roků z výše uvedeného dětského centra. Cílem této maturitní práce je zformulovat otázky a následně zpracovat odpovědi získané od vychovatele z dětského centra, dále tato práce poslouží i zaměstnancům dětského centra, aby zlepšili nebo nějakým způsobem pozměnili chod zařízení, a také k lepšímu přístupu k dětem a mezi dětmi navzájem. 3 I. Teoretická část 1.1 Vymezení základních pojmů V první kapitole bych Vás chtěla seznámit s definicí níže uvedených pojmů, které se vztahují k danému tématu. Lidská rasa = velká skupina lidí s podobnými biologickými rysy (barva kůže, struktura vlasů, stavba těla, tvar lebky, nosu). Tuto skupinu lidí, kterou spojuje dlouhodobý společný vývoj, v jehož průběhu se vlivem rozdílného prostředí vytvořili právě ty shodné morfologické a fyziologické znaky. (časopis 21. století - Jsme opravdu tak rozdílní?) Antropologie = je věda o vnitrodruhové variabilitě tělesných znaků a vlastností člověka v prostoru a čase. Důraz klade na studium tělesné variability = proměnlivosti, což souvisí s problematikou ras. (http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/) Rasismus = je nevědecká protihumánní teorie o nadřazenosti lidských ras a etnických skupin, je to tedy nenávist k lidem určité rasy. Rasové teorie jsou proloženy představou, že lidstvo je původně rozděleno na nižší a vyšší rasy. Vyšší rasy jsou chápány jako tvůrčí a jsou nositeli civilizace a pokroku, jsou určeny k vládnutí. Nižší rasy jsou charakteristické svou neschopností kulturní tvořivosti a je třeba je vést. (http://www.multikulturazlin.cz/) Barevný rasismus = kromě tzv. bílého rasismu se hovoří o barevném rasismu. Lze tak hovořit o rasismu žlutém či rasismu černém. (https://is.mendelu.cz) 4 Xenofobie = je strach z osob, které přichází z cizího/ jiného prostředí s odlišnými sociálními útvary. Stává se tedy základem pro nenávistné ideologie, jako je právě příkladem rasismus, ale i jiné, např. nacionalismus, fašismus či šovinismus. (http://www.multikulturazlin.cz/) Genocida = je zločin proti lidskosti. Bere se jako úmyslné a systematické zničení/ vyhlazování/ hubení celé nebo části etnické, rasové, náboženské, či jiné skupiny. (http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/) Etnikum = má společný původ a materiální i duchovní kulturu, podobný jazyk, žije na určitém území. Etnikum bývají různě veliká. Někdy jejich příslušníci žijí na území více států (např. Romové). (http://21stoleti.cz/) Diskriminace = nepříznivé zacházení s jednotlivcem nebo skupinou osob z důvodu jeho rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. (http://www.czechkid.cz/) 2.1 Genetika lidských ras Cílem druhé kapitoly je charakterizovat genetiku, vznik a rozdělení lidských ras. Rasa člověka se neodráží v jeho genech. Rasy mají stejné genetické IQ. Genetický výzkum ukazuje, že všechno lidstvo má stejný původ a liší se pouze vnějšími znaky. Odborníci v nedávném výzkumu zjistili, že lidé suverénně označovaní (na první pohled) za černochy, měli skoro polovinu genů neafrického původu. Největší překvapení vědci zažili při zkoumání samotných Brazilců. Zjistili tot

Témata, do kterých materiál patří