Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Sem.práce-Na barvě nezáleží

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (178,28 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

anovené finanční příspěvky od dětí, záleží na dobré vůli rodičů, kolik a jakým způsobem přispějí na chod centra. Proto jsou rodiče dětí rádi za tuto volnočasovou aktivitu. 9) Zajímají se rodiče dětí o dění v centru? Asi bych lhal, kdybych tvrdil, že všichni rodiče se zajímají o to, co jejich děti ve volném čase dělají. Bylo by to ale příjemné zjištění, kdyby tomu tak bylo. Už jenom tím, že děti od nás přijdou domů a podělí se o svoje zážitky, tak pozitivně působí na podvědomí svých rodičů, a tím je motivují k případným změnám jejich priorit a hodnot. 13 6.1 Vyhodnocení praktické části Hlavně díky praktické části ze získaných odpovědí vychovatele centra Teen Challenge, jsem zjistila následující: Aktivní zapojení rodičů do kroužků, by mohlo napomoci dětem k motivaci tyto kroužky nejen pravidelně navštěvovat, ale také svůj volný čas více rozvíjet o další zájmové kroužky. Zjistila jsem, že dítě projevovalo zvýšený zájem o souvislosti a informace s aktivitou spojené, kterou navštěvovalo. Kroužky v centru vedly ke zkvalitnění schopnosti, kterým byly směřováni. Evidentní byl posun v komunikaci, kdy rodiče s dětmi více komunikovali a dá se tedy předpokládat, že se rozvinul vztah mezi rodičem a dítětem, ale i mezi dítětem a vychovatelem, díky informací o které se dítě zajímalo a ptalo se právě vychovatele. Dítě trávící svůj volný čas s dospělým jedincem, který se snaží vtisknout dítěti kladné hodnoty, působí na dítě kladně, neboť pozitivně rozvíjí osobnost jedince a zároveň má možnost reflektovat nejrůznější jevy, které mají negativní až patologický vliv na osobnost jedince. 14 Závěr Předpokládám, že moje maturitní práce, která pojednává o práci s dětmi a mládeží, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí v rámci jejich volnočasové aktivity v návaznosti na jejich začlenění do společnosti, podařilo dokázat že programy, které jsou zavedeny v dětském centru Teen Challenge pro tuto cílovou skupinu mohou být jedním z řešení prevence sociálního vyloučení. Cílem maturitní práce bylo zmapovat problematiku týkajících se vztahů mezi Romy a mezi Romy a neromy v dětském centru Teen Challenge, dále bylo zjistit, jak často děti navštěvují volnočasové aktivity výše uvedeného centra, zda-li jsou rády, že můžou na tyto aktivity chodit, jestli se rodiče dětí zajímají o dění v centru. Cíl práce jsem naplnila díky zmapování problematiky volnočasových aktivit dětského centra za pomocí pracovníka, který mi pomohl laskavě odpovědět na mé otázky v rámci praktické části při kvalitativním výzkumu nestandardizovaném rozhovoru. Věřím, že se mi v této maturitní práci podařilo dokázat, že toto téma je aktuální a zajímavou problematikou, která je bohužel ještě poměrně dost podceňovaná. Je ale dobré vidět, že lidé Romy zcela nevyloučili, díky těmto centrům, které jsou zavedeny v sociálně slabších lokalitách. Centru bych doporučila, aby se mohli rodiče více zapojit do volnočasových aktivit, a to tím způsobem, že budou společně s dětmi navštěvovat centrum. I tím s prohloubí vzájemné vztahy. Většina romských rodičů má více času, tak si myslím, že 1x týdně, kdy děti chodí do centra, tak mohou zajít s dětmi do centra a nemusejí trávit svůj voný čas na „ulici“. Myslím si, že by se tento přístup osvědčil a určitě by i napomohl. Dalším mým doporučením by se mohlo do budoucna více rozšířit takových center a dalších zájmových kroužků, které zkvalitní vztahy mezi rodiči a dětmi, protože by se v tech centrech zavedla možnost a kladl by se větší důraz navštěvovat děti společně s rodiči. Umožní nebo obnoví se tak aktivní zapojení do života a volného času, což posílí jejich chuť do života, kterou mnozí z nich dlouhodobou izolací ztratila a zdůrazní jejich význam pozice ve společnosti. 15 Seznam použité literatury Seznam knižních zdrojů: PEKÁREK, P., KALIBOVÁ K., FRIŠTENSKÁ H., KADEŘÁBKOVÁ J., ŠOTOLOVÁ E. Romové- reflexe problému. Praha: Sofis, 1997. KRYL M. a kolektiv Rasismus, antisemitismus, holocaust. Brno: Doplněk, 2011 TOLLAROVÁ B., HRADEČNÁ M., ŠPIRKOVÁ A. a kolektiv Jsme lidé jedné Země. Praha: Portál, 2013 HORVÁTHOVÁ J. Kapitoly z dějin Romů. Praha: Lidové noviny, 2002. ŘÍČAN P. S Romy žít budeme- jde o to jak. Praha: Portál, 1998. NAVRÁTIL P. Romové v české společnosti. Praha: Portál, 2003. Seznam elektronických zdrojů: prof. ČERVENKA J., MD, PhD. Jsme tak rozdílní? [online]. [cit. 2016-03-30]. Dostupné z: http://21stoleti.cz/2006/05/19/jsme-opravdu-tak-rozdilni/ Xenofobie [online]. [cit. 2016-03-30]. Dostupné z: http://www.multikulturazlin.cz/l.php? id=8 Barevný rasismus [online].[cit.2016-03-30]. Dostupné z: https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/index.pl?cast=45089 Diskriminace [online].[cit.2016-03-30].Dostupné z: http://www.czechkid.cz/si1280.html KALEJA M. Determinanty [online]. [cit. 2016-03-30]. Dostupné z: http://www.academia.edu/3088717/KALEJA_M._Determinanty_hodnotov 16 Přílohy Příloha č. 1- Výzkumné otázky 1) Jaké je zastoupení romských a neromských dětí ve vašem centru? 2) Jak často děti navštěvují volnočasovou aktivitu v DC? 3) Jsou děti rády, že mohou navštěvovat toto centrum? 4) Jaké aktivity dělají děti nejraději? 5) Jaké aktivity společně s dětmi děláte? 6) Které problémy nejčastěji s dětmi řešíte? 7) Jaké vztahy panují navzájem mezi dětmi? 8) Mají rodiče zájem, aby jejich děti navštěvovaly toto centrum? 9) Zajímají se rodiče dětí o dění v centru? 10) Myslíte si, že díky centru je/bude výskyt sociálně patologických jevů u děti eliminován? Příloha č. 2- Logo DC Teen Challenge 17 Document Outline Úvod I. Teoretická část 1.1 Vymezení základních pojmů 2.3 Klasifikace lidských ras

Témata, do kterých materiál patří