Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Fyzická geo. pojmy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (46,38 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Barchan –tvar na poušti;srpovitý tvar, písečný přesyp, 1-2 m vysoké; Karakum, GobiDeflace–typ větrné eroze;dochází k odnosu sypkých zvětralin (prach, písek) ležících na zem. povrchuDuny–tvar na poušti;vyvýšenina tvořena vátými písky, produkt eolitické činnosti větru, vítr unášející zrnka písku zeslábne za překážkou a uloží nesený materiálDrumlin –pahorek eliptického tvaru;geomorfologická forma vzniklá činností ledovce, pahorek tvořen převážně nezpevněným materiálem ledovcových morénE.I.A.–Procedura;posuzování vlivů na životní prostředí, vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů (staveb, činností a technologií) a formulovat tak opatření ke zmírnění negativních vlivů na žp.Endogenníčinitelé–vnitřní síly;mají původ v zemském nitru a nejsou závislí na vnějších podmínkách,vyvolávají pohyby litosférických desek, sopečnou činnost a zemětřeseníEroze-děj;odstraňování hornin, jejich zvětralin a půdy působením vnějších geologických činitelů (tekoucí voda, vítr, gravitace, mořská voda)Exogenníčinitelé-vnější síly;mají zdroj energie mimo zemské těleso, jejich činnost se projevuje rozrušováním povrchu;Firn –dlouhodobě ležící sníh;vlivem střídavého tání a mrznutí a vlivem tlaku v nadloží nabyl zrnité struktury a mléčné barvy, postupem času se firn mění v ledovecGejzír–horký pramen;přerušovaně vyvrhuje vodu a páru v pravidelných intervalech nad zemský povrch, teplota vody v kanálu v hloubce dosahuje až k bodu varu a vodní páry svým tlakem vymršťují vodu do výše;Geografie –vědní obor;zkoumající krajinnou sféru a její vazbu na lidskou společnost, dělení: fyzická, socioekonomickáKar–místo vzniku ledovce;Kontinentalita–jev;souhrn vlivů pevniny na utváření podnebí, vzrůstá směrem od oceánu do nitra pevniny, nejvýznamnější rys – zvětšování rozdílů teplot mezi dnem a nocí i během roku;Koraze –děj;eroze zem. povrchu, obrušování a rozrušování hornin pevnými částicemi (písečná zrna), vznik skalních hřibůKrajinnásféra-soubor fyzicko-geografické (příroda, litosféra, pedosféra,..) a humánně-geografické sféry (člověk s produkty svojí činnosti), jde o základní objekt zkoumání geografieKosa–přírodní hráz;úzká plochá přírodní hráz při mořském pobřeží, tvořená převážně písčitým mořským sedimentem, připlaveným pobřež. mořskými proudy a vlnobitím, často přehrazuje mořský záliv a odděluje tak od moře pobřežní lagunu, spojenou s mořem jen úzkým průlivemMeandry –tvar;zákrut řeky způsobený boční erozí – vymíláním břehů na jedné straně a usazováním na straně druhé, výskyt v dolním toku řekMoréna –nahromaděná vrstva horninového úlomkovitého materiálu (zvětraliny, horniny, půda)Oběh vody v přírodě-hydrologický cyklus;stálý oběh povrchové a podzemní vody na Zemi, doprovázený změnami skupenství. (prší, vsákne se, proteče do řek,moří, vypaří se, sněží,prší,vsákne se …)Oceánita –jev;malé rozdíly teplot, více srážek, vzrůstá směrem k oceánuObjekt geografie–krajinná sféra (pás obsahující život; hranice ve stratosféře) ;objekt fyzické geografie– přírodní složky v krajinné sféřePermafrost–trvale zmrzlá půda, jejíž teplota nestoupne nad 0 °C po celý rokPředmět geografie–vztahy a vazby v objektu;předmět fyzické geografieŘíčníterasa–tvar;plochý stupeň ve svahu omezený příkřejším mladším svahem, vznikla erozní či akumulační činností řeky ve svahu údolí či roviněŠkrapy –tvar;nepravidelné hřbety a žlábky na skalním povrchu krasových hornin, vznikají rozpuštěním vápence, např. obecné, žlábkové, hrotovité AAdiabatickýděj - děj probíhající za dokonalé tepelnéizolaceAktivnípovrchAkumulaceAtmosférickéaerosolyAntecendenceAnticyklonaAridníoblastiArtéskávodaAtlasAtmosféraAzimutálnízobrazení - přenášejí obraz glóbu přímo na rovinu, která se jej bud dotýká v jednom bodě nebo jej v libovolné vzdálenosti seče BBarchan – srpovitý tvar, písečný přesyp, 1-2 m vysoké, jsou v Karakum, Gobi Bažina (mokřad) – část zemského povrchu, trvale nebo delší část roku zamokřená nebo mělce zaplavená vodou, porostlá rostlinami. Vzniká zarůstáním jezerních pánví nebo zvýšením hladiny podzemní vody do úrovně půdní vrstvy. Jsou to Slatiny, Rašeliniště, Vrchoviště. BilanceBiosféra – část planety Země, základní součást krajinné sféry, kde se vyskytuje nějaká forma života Biota – souhrn všech živých organismů v určitém území Blokdiagram – mapám příbuzné znázornění zachycující určité území tak, že vyvolává prostorovou představu zobrazené části krajiny CCyklona – děj, tlaková níže, oblast se sníženým tlakem vzduchu vůči svému okolí, vzduch cirkuluje proti směru ručiček na severu, po směru na jihu. DDeflaceDeltaDunyDenudace – soubor procesů rozrušování a odnášení horninového materiálu, který vede ke snižování a zarovnávání povrchu Země. Zahrnuje zvětrávání, různé formy eroze, přemísťování materiálu (svah. pohyby) a následné ukládání. Je pomalým a dlouhodobým procesem. Detrakce – druh ledovcové eroze – odlamování okolního horninového materiálu Dobsonovajednotka - způsob vyjádření množstvíozonu vatmosféřeZeměDrumlin – geomorfologická forma vzniklá činností ledovce, pahorek eliptického tvaru, tvořeny převážně nezpevněným materiálem ledovcových morén EE.I.A.Elnino – děj, Jedná se o zeslabení studeného oceánského Peruánského proudu a s tím související oteplení tamních vod, přibližně v období Vánoc, úhyn ryb, katastrofální deště na pobřeží Emise/imiseEndoklimaEndogenníčiniteléEnergetickábilanceEolickáčinnostEpicentrumEpigenezeErozeErupceEskerEstavelaEtchplénExarace (brázdění)Exogenníčinitelé- Vnější mají zdroj energie mimo zemské těleso. Jejich činnost se projevuje rozrušováním povrchu, patří mezi ně tekoucí a stojaté vody, vítr, gravitace, živ.org. a člověk FFauna – souborný název pro živočišstvo na Zemi nebo v určité zeměpisné oblasti. FénFénovýefektFirnFjordFlóraFluviálníFlyšFumaroly – horké (100-800°C) a prudké výrony plynů a vodní páry z trhlin a puklin z kráteru sopek GGejzírGeografieGeochronologieGeologičtíčinitelé – síly, které působí na utváření zemského povrchu. Vnitřní a vnější. GeomorfologieGeomorfologie – nauka o tvarech povrchu země a jejich vývoji. Součást fyzi

Témata, do kterých materiál patří