Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Economie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Důchodová elasticita Eid-vyjadřuje citlivost reakce spotřebitele v nakupovaném množství statku na změnu důchodu. Еid= %измен.Q/%измен.I Normální statek : Eid>0 Luxusní-Eid>1 nezbytný normální statek 0<Eid<1 podřadný(méněcenný)Eid<0. Křížová Ecd vyjadřuje citlivost poptavaneho množství statku na změnu ceny statku jiného, který je však obsažen v daném spotřebním koši spotřebitele. Ecd=%zmena Q poptavaneho zboží/ % změna P jiného zboží. Ecd>0 substituty ; Ecd<0 komplementy. Rozhodování firem zahrnuje rozhodování o objemu produkce, o cenách a o kombinaci používaných výrobních faktorů. Na rozhodování firem má podstatný vliv časový horizont: Ve velmi dlouhém období se promítá vliv veděckotechnického pokroku, který umožňuje výrazné rozšíření objemu výroby. Náklady představují množství vstupu násobené cenou jednotky vstupu; jsou informace pro výrobce, zda setrvat v dané činnosti nebo zda odejít do jiné příležitosti. Explicitní nákladyImplicitníÚčetní ziskEkonomický zisk =celkový příjem -expl.-impl.naklady Normální zisk =účetní zisk -ekonomicky zisk Semifixní nákladySemivariabilní náklady jsou náklady, které při určitém objemu výroby skokově vzrostou a dále se s rostoucím objemem výroby mění jako VC.(daň z příjmu nebo telefonní poplatky) Celkové náklady jsou náklady na objem produkce. Průměrně náklady jsou náklady na jednotku produkce. Так же примерные фиксированные и вариабельные Mezní náklady udávají přírůstek celkových nákladů vyvolány zvýšením produkce o jednotku. AVC-má tvar "U", jako i funkce AC MC protíná AVC a AC v jejich minimech!!!!! Kr. Období Dlouhé období -bod O se nazývá minimum dlouhodobých průměrných nákladu. Nalevo od bodu O-interval úspor z rozsahu, napravo-interval ztrát ze změn objemu výroby. Hlavní faktory úspor z rozsahu: •Vyšší specializace a dokonalejší dělba práce při vyšších objemech výroby •Dokonalejší organizace výroby při vyšších objemech výroby •Dostatek kapitálu na nové technologie u velkých firem •Dokonalejší využití surovin a materiálu ve formě tzv. vedlejších výrobku u větších firem •Lepší podmínky pro rozvoj výrobku a technologií u větších firem Právě velké firmy jsou schopny využít úspor z rozsahu, tj. nákladových úspor vyvolaných zvyšováním objemu produkce, avšak jen do určitého bodu, kdy se už projevuje. Bod zvratu je bod (množství produkce), od kterého začíná firma vytvářet zisk. V tomto bodě dojde k vyrovnání nákladu s příjmy. Analýza bodu zvratu vychází z těchto veličin : množství práce, ceny výrobku, VC a FC. Výrobce je ochoten krátkodobě nést ekonomickou ztrátu pouze do výše FC. •je-li cena vyšší než AC ekonomicky zisk láká na trh nové firmy, což posléze sníží cenu. Je-li cena nižší než AC-firmy odejdou z trhu což vede k růstu ceny Pojem dlouhodobá rovnováha vyjadřuje ze na trzích se prosazuje tendence k nulové mu ekonomickému zisku. Kladný ekonomicky zisk je přechodnou situací. DO: k zastavení činnosti přikročí výrobce, když příjem nepokrývá VC. Z trhu odchází , když příjem po delší dobu nepokrývá veškeré ekonomické náklady, tj. VC a FC. V kr.období je firma v rovnováze (tj. nemá podnět ke změnám své produkce), jsou-li MR=MC a firma muže dosahovat ekon.zisk. V dl.období -MR =MC a firma dosahuje nulového ekonomického zisku Faktory ovlivňující Eps:•čas (Es se zvyšuje s prodlužováním časového horizontu) Pružnost je naopak. Nejlepší strategií vzhledem k pružnosti nabídky je usilování o to, aby poptávka po jeho zboží byla nepružná, přitom ale bedlivě sledovat zásoby (ty jsou v případě nepružné poptávky velmi neprodejné!). Nabídka se muže změnit v případě těchto•Počasí apod. Růst produkce statku zvyšuje poptávku po specifických výrobních faktorech nutných k jeho výrobě, protože jejich množství je omezeno, rostou ceny těchto specifických výrobních faktorů. ! Růst produkce tak vyvolává rostoucí náklady, proto má dlouhodobá nabídka rostoucí průběh!!! Dokonale konkurenční trh•Nulové náklady na změnu dodavatele Poptávka DKT dokonale elastická потому что там много фирм маленьких и каждая из этих фирм образует только минимальную часть набидки, одна фирма не может повлиять на рыночную цену. Cena, kterou jsou kupující ochotni max. zaplatit je daná jejich mezním užitkem Poptávka v rovnováze když P=MUNabídka P=MC Nedostatek – poptávané množství převyšuje nabízené. Vzniká, když je cena nižší než rovnovážná. Přebytek – naopak Efektivní rozdělení výrobních faktoru je takové, kdy není možno zvýšit výrobu jednoho zboží, aniž se sníží výroba jiného zboží. Současné žádný ekonomicky subjekt nemůže zlepšit svou situaci, aniž se zhorší situace jiných subjektu. Přebytek spotřebitele – rozdíl mezi celkovým užitkem statku a objemem výdajů na jeho nákup.Přebytek výrobce – rozdíl mezi celkovými příjmy firmy a součtem mezních nákladů. Nedokonalou konkurenci lze charakterizovat jako trh, na kterém existuje alespoň jeden prodávající (firma), který muže ovlivnit cenu Příčiny vzniku nedokonale konkurenčního prostředí- Vysoké dopravní náklady

Témata, do kterých materiál patří